برگزار نشدن بعضی از دروس در هفته اول برگزاری کلاسها

برگزار نشدن بعضی از دروس در هفته اول برگزاری کلاسها
به اطلاع می رساند برخی دروس به شرح زیر در هفته اول برگزاری کلاسها برگزار نخواهد شد شایان ذکر است جبرانی این کلاسها متعاقبا اعلام می گردد.
۲۷۰۸۴۱۶۴۱ ۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ دکتر علی حسین صمدی ۱ سیستمهای دینامیکی ۱
۲۷۰۳۳۰۰۳۱ ۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس امیر رضاقلی ۱ برنامه سازی کامپیوتر
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ ۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس امیر رضاقلی ۱ برنامه نویسی کامپیوتر
۲۷۰۳۲۱۴۲۱ ۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس امیر رضاقلی ۱ برنامه سازی کامپیوتر
۲۷۰۲۴۴۴۶۱ ۱۰:۳۰ ۰۹:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ دکتر فرهاد طلایی ۱ متون حقوقی به زبان خارجی ۱*
۲۷۰۸۴۱۶۲۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ دکتر علی حسین صمدی ۱ اقتصاد سنجی میانه
۲۷۰۳۳۰۳۸۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس احمد جلالی ۱ مدارهای مخابراتی
۲۷۰۸۴۱۶۱۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ دکتر رضا اکبریان ۱ اقتصاد کلان
۲۷۰۵۳۰۳۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس المیرا آشورماهانی ۱ اصول طراحی کامپایلر
۲۷۰۵۲۵۲۹۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ دکتر دارا فاضل ۱ برنامه سازی سیستم
۲۷۰۳۲۱۱۶۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ دکتر فرزین امامی ۱ مدارهای الکتریکی ۳
۲۷۰۵۳۰۲۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس سید محمد بیدکی ۱ ذخیره و بازیابی اطلاعات
۲۷۰۵۳۵۸۳۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس ناعمه زرین پور ۱ اقتصاد مهندسی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس ندا ازوجی ۱ سیستمهای عامل
۲۷۰۵۲۲۴۶۱ ۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس بتسابه تنوری ۱ معادلات دیفرانسیل-۲ واحدی
۲۷۰۵۳۵۹۵۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ مهندس ندا ازوجی ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۲
۲۷۰۷۳۱۲۶۱ ۰۹:۳۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ دکتر فاطمه شکاری ۱ شناخت صنعت جهانگردی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱ ۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ دکتر مسلم فرجود ۱ ریاضی ۱
۲۷۰۳۳۰۰۰۱ ۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ دکتر مسلم فرجود ۱ ریاضی ۱
۲۷۰۸۴۱۶۳۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ دکتر ابراهیم هادیان ۱ مبانی اقتصاد انرژی
۲۷۰۲۴۴۴۸۱ ۱۵:۳۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ دکتر فریبرز ارغوانی ۱ سازمانهای منطقه ای*
۲۷۰۵۲۲۴۴۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ مهندس سید محمود فاموری ۱ طراحی الگوریتمها
۲۷۰۵۳۵۸۷۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ مهندس علیرضا نیک سرشت ۱ مهندسی فناوری اطلاعات ۱
۲۷۰۷۳۱۱۵۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ دکتر مصطفی ندیم ۱ تاریخ فرهنگ ایران۱
۲۷۰۵۳۰۱۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ دکتر محسن راجی ۱ ریزپردازنده ۱
۲۷۰۵۲۲۵۰۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ دکتر نیلوفر مظفری ۱ ریاضی مهندسی-۳واحدی
۲۷۰۲۴۴۴۳۱ ۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ دکتر نادر مردانی ۱ حقوق معاهدات بین المللی*
۲۷۰۵۳۰۳۱۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ مهندس میثم روستایی ۱ مهندسی نرم افزار ۱
۲۷۰۵۳۵۹۰۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ دکتر زهرا کرمی مهر ۱ مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات
۲۷۰۵۲۵۲۲۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس مرتضی تاج بخش ۱ شبکه های رایانه ای۱
۲۷۰۷۳۱۱۷۱ ۱۵:۳۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ دکتر شهرزاد اسدی ۱ شناخت روحیات ملل

۲۷۰۸۴۱۶۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ دکتر رستم زاده ۱ اقتصاد خرد
۲۷۰۵۲۳۰۰۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس المیرا آشورماهانی ۱ طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس فرزاد قهرمانی ۱ معماری کامپیوتر-۳واحدی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس کیمیا بازرگان لاری ۱ ساختمان داده ها
۲۷۰۵۳۰۳۴۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس هاله همایونی ۱ مهندسی نرم افزار ۲
۲۷۰۵۲۵۲۶۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس فرزاد قهرمانی ۱ معماری کامپیوتر-۲واحدی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ دکتر زهرا حسینی ۱ فیزیک ۱
۲۷۰۳۳۰۲۶۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس آفاق محقق ۱ اندازه گیری الکتریکی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس عبدالرضا پیتام ۱ زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدی
۲۷۰۳۲۱۴۴۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس محمدعلی نوشاد ۱ مدارهای الکتریکی۲
۲۷۰۵۲۲۴۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ دکتر بهرام طارمی ۱ آمار و احتمالات-۲ واحدی
۲۷۰۳۲۱۳۴۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ دکتر محمد محمدی ۱ ماشین های الکتریکی۲
۲۷۰۳۲۱۲۷۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس پیمان کهن صدق ۱ ابزار دقیق و آز
۲۷۰۵۳۰۲۵۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ مهندس مرتضی تاج بخش ۱ شبکه های کامپیوتری
۲۷۰۷۳۱۱۲۱ ۰۹:۳۰ ۰۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ آقای پارس زاده ۱ حقوق اساسی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ آقای پارس زاده ۱ قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی
۲۷۰۳۲۱۱۱۱ ۱۱:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ خانم پریوش شاهین پور ۱ زبان تخصصی(برق)
۲۷۰۸۴۱۷۲۱ ۱۲:۳۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دکتر ابراهیم هادیان ۱ اقتصاد کلان
۲۷۰۳۲۱۸۶۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ مهندس ریحانه مختارنامه ۱ کنترل کننده برنامه پذیر وآز
۲۷۰۵۳۵۹۴۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ مهندس ندا اکرمی ۱ تجارت الکترونیکی(کارشناسی)
۲۷۰۸۴۱۷۱۱ ۱۶:۳۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دکتر زهرا دهقان ۱ اقتصاد خرد
۲۷۰۲۴۴۴۰۱ ۱۷:۳۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دکتر مسعود زمانی ۱ مسئولیت بین المللی*
۲۷۰۳۲۱۲۲۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ مهندس حمیدرضا جوانمردی ۱ سیستمهای کنترل خطی
۲۷۰۵۳۹۶۷۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ مهندس حمیدرضا جوانمردی ۱ سیستمهای کنترل خطی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱ ۱۸:۰۰ ۱۶:۳۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دکتر اقبال منصوری ۱ ریاضی گسسته۲واحدی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱ ۱۹:۳۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دکتر قربان همتی ۱ روانشناسی عمومی(جهانگردی)
۲۷۰۳۳۰۰۶۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دکتر احمد پوست فروش ۱ فیزیک ۱
۲۷۰۳۳۰۴۰۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دکتر عزیز اله جمشیدی ۱ مخابرات ۲
۲۷۰۳۲۱۴۳۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ دکتر نوید یثربی ۱ مدارهای منطقی
۲۷۰۵۳۵۸۵۱ ۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ دکتر عبدالرضا نداف ۱ اصول و مبانی مدیریت
۲۷۰۵۳۰۲۸۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ مهندس عبدالرضا رضاپور ۱ اصول طراحی پایگاه داده ها
۲۷۰۵۳۲۰۳۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی ۱ مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱ ۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ مهندس مرآتی ۱ ریاضی ۲
۲۷۰۳۳۰۲۹۱ ۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ مهندس سهراب محمدی پویان ۱ الکترونیک ۲ – مخابرات

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone