زمان برگزاری جبرانی اول دروس آمار و احتمالات ، محاسبات عددی ، اصول سیستمهای کنترل گسترده ، ابزار دقیق و مکانیک سیالات

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر برهانی حقیقی ، جبرانی جلسه اول درس آمار و احتمالات در تاریخ۱۰/۸/۹۶ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای مهندس حسینی ، جبرانی جلسه اول درس محاسبات عددی در تاریخ۱۹/۷/۹۶ ساعت۱۸-۲۰  برگزار می گردد.

 

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر صفوی ، جبرانی جلسه اول درس اصول سیستمهای کنترل گسترده در تاریخ۹/۸/۹۶ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر کهن صدق ، جبرانی جلسه اول درس ابزاردقیق و آز در تاریخ۸/۸/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر غنائی ، جبرانی جلسه اول درس مکانیک سیالات انتقال حرارت در تاریخ۹/۸/۹۶ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone