تغییر جلسه هفتم و هشتم درس مدیریت دانش -گروه ۱و۲– آقای دکتر ساکتی

تغییر جلسه هفتم و هشتم درس مدیریت دانش -گروه ۱و۲– آقای دکتر ساکتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساکتی)،  جلسه هفتم و هشتم درس مدیریت دانش – از تاریخ ۱۹/۲/۹۷ و ۲۶/۲/۹۷ به تاریخ ۱۶/۲/۹۷ و ۲۳/۲/۹۷ جهت گروه ۱ ساعت ۸ تا ۱۰ و گروه ۲ساعت ۱۰ تا ۱۲ تغییر یافت.
مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone