دکتر محمد محمدی

رئیس دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
مرتبه علمی: دانشیار
بخش :مهندسی قدرت و کنترل
دانشکده : مهندسی برق وکامپیوتر
کارنامه آموزشی و پژوهشی

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone