دکترهومان تحیری

معاون آموزشی دانشکده آموزش های الکترونیکی دانشگاه شیراز
مرتبه علمی: استادیار
بخش :مهندسی علوم کامپیوترو فناوری اطلاعات
دانشکده : مهندسی برق وکامپیوتر
کارنامه آموزشی و پژوهشی

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone