اساتید و کادر علمی بخش فناوری اطلاعات

ردیفنام و نام خانوادگیدانشکدهدانشگاهتخصصلينک ارتباطي
1منصور ذوالقدري جهرميبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای کنترلHome Page
2رضا بوستانیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی پزشکیHome Page
3غلامحسین دستغیبی فردبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای علوم کامپیوترHome Page
4اشکان سامیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای فناوری آطلاعاتHome Page
5محمد هادی صدرالدینیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای سیستم های اطلاعاتیHome Page
6سیده زهره عظیمی فربرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای طراحی سیستم هاHome Page
7ستار هاشمیبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیHome Page
8علی حمزهبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای هوش مصنوعیHome Page
9فرشاد خونجوشبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای معماری کامپیوترHome Page
10سید مصطفی فخراحمدبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوتر- سیستمهای نرم افزاریHome Page
11سیدمحمدرضا موسویبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوترsmmosavi@shirazu.ac.ir
12هومان تحیریبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای مهندسی کامپیوترHome Page
13علیرضا کشاورز حدادبرق و کامپیوتردانشگاه شیرازدکترای   مخابراتHome Page
14محمدرفیع خوارزمیبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای کامپیوتر- هوش مصنوعیHome Page
15امید بوشهریانبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای نرم افزارHome Page
16رضا جاویدانبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای هوش مصنوعیHome Page
17رئوف خیامیبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای مهندسی کامپیوتر گرایش سیستمهای نرم افزاریHome Page
18رضا اکبریبخش مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتدانشگاه صنعتی شیرازدکترای نرم افزارHome Page
19رضا اكبرياناقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعیدانشگاه شیرازدكتراي اقتصاد بين المللHome Page
20علي نقي مصلح شيرازياقتصاد و مدیریت و علوم اجتماعیدانشگاه شیرازدکتراي مدريت صنعتيHome Page
21دکتر پرویزساکتیعلوم تربیتی و روانشناسیدانشگاه شیرازدکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالیHome Page
22دکتر محمدرحیم اسفیدانیدانشکده مدیریتدانشگاه تهراندکترای مدیریت بازرگانیesfidani@yahoo.com
23دکتر وحید رافعدانشکده فنی مهندسی گروه کامپیوتردانشگاه اراکدکترای نرم افزارrafe@iust.ac.ir

اساتید و کادر علمی بخش کامپیوتر

رديفنام و نام خانوادگيتخصصدانشگاهدانشکدهلينک ارتباطي
1.          رضا اكبرياناقتصاددانشگاه شيرازاقتصادHome Page
2.          مهرزاد بيغشمهندسي مخابرات و الكترونيكدانشگاه شيرازدانشکده برق و کامپيوترHome Page
3.          احمد پوستفروشفيزيكدانشگاه شيرازدانشکده علومHome Page
4.          پيمان ستوده   مهندسي قدرت و كنترلدانشگاه شيرازدانشکده برق و کامپيوترHome Page
5.          عباس ظريفكارمهندسي مخابرات و الكترونيكدانشگاه شيرازدانشکده برق و کامپيوترHome Page
6.          زهير كرد رستمي   برقدانشگاه شيرازدانشکده برق و کامپيوترHome Page
7.          اقبال منصوريكامپيوتردانشگاه شيرازدانشکده برق و کامپيوترHome Page
8.          فرزاد مهاجريمهندسي مخابرات و الكترونيكدانشگاه شيرازدانشکده برق و کامپيوترHome Page
9.          مهدي ميري  مهندسي مخابرات و الكترونيكدانشگاه شيرازدانشکده برق و کامپيوترHome Page
10.      مهران يزديمهندسي مخابرات و الكترونيكدانشگاه شيرازدانشکده برق و کامپيوترHome Page

اساتید و کادر علمی بخش برق

رديفنام و نام خانوادگيتخصصدانشگاهدانشکدهلينک ارتباطي
1.          فرزاد مهاجريبرق- مخابراتدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
2.          محمدصادق هل فروشبرق- مخابراتدانشگاه صنعتي شرازبرق و الکترونيکHome Page
3.          فرزين اماميبرق- الکترونيکدانشگاه صنعتي شرازبرق و الکترونيکHome Page
4.          عباس ظريفکاربرق- الکترونيکدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
5.          زهير کرد رستميبرق- الکترونيکدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
6.          نجمه نزهتبرق- مخابراتدانشگاه صنعتي شرازبرق و الکترونيکHome Page
7.          مهران يزديبرق- مخابراتدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
8.          پيمان ستودهبرق- کنترلدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
9.          مهدي اله بخشيبرق- قدرتدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
10.      فريدون شعباني نيابرق- کنترلدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
11.      محمدحسن آسمانيبرق- کنترلدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
12.      محمدمهدي عارفيبرق- کنترلدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
13.      عبدالرسول برهاني حقيقيآماردانشگاه شيرازدانشکده علومHome Page
14.      محمد محمديبرق- قدرتدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
15.      عزيزاله جمشيديبرق- مخابراتدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
16.      تيمور قنبري هاشم آباديبرق- قدرتدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
17.      مريم دهقانيبرق- کنترلدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page
18.      نصير مهران بدمهندسي شيميدانشگاه شيرازمهندسي شيمي- نفت و گازHome Page
19.      حميدرضا مومنيبرق- کنترلدانشگاه تربيت مدرسدانشکده برقHome Page
20.      سيدعلي اکبر صفويبرق- کنترلدانشگاه شيرازبرق و کامپيوترHome Page

اساتید و کادر علمی بخش حقوق

رديفنام ونام خانوادگيتخصصدانشگاهدانشکدهلينک ارتباطي
1.         پرويز عامريحقوق خصوصيدانشگاه شيرازحقوقHome Page
2.         شهرام ابراهيميجزا و جرم شناسيدانشگاه شيرازحقوقHome Page
3.         علي رضاييحقوق خصوصيدانشگاه شيرازحقوقHome Page
4.         مجيد سربازيان اسفند ابادحقوق خصوصيدانشگاه شيرازحقوقHome Page
5.         فرهاد طلاييحقوق بين المللدانشگاه شيرازحقوقHome Page
6.         محمد هادي صادقيجزا و جرم شناسيدانشگاه شيرازحقوقHome Page
7.         سيروس حيدريحقوق خصوصيدانشگاه شيرازحقوقHome Page
8.         فضل الله فروغيجزا و جرم شناسيدانشگاه شيرازحقوقHome Page
9.         سيد مجتبي واعظيحقوق عموميدانشگاه شيرازحقوقHome Page
10.     مهرداد رايجيان اصلحقوق کيفري وجرم شناسيدانشگاه شيرازحقوقHome Page
به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone