مطالب توسط ملیحه شهابی

تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱- آقای دکتر صفوی

تغییر کلاس مجازی درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی – گروه ۱-   آقای دکتر صفوی

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صفوی)، کلاس مجازی درس … ادامه...

ارائه ی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت به صورت خودخوان گروه ۱- آقای دکتر نداف

ارائه ی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت به صورت خودخوان  گروه ۱-   آقای دکتر نداف

          بنا بنظر معاونت دانشکده درس اصول و مبانی مدیریت به دلیل نرسیدن به … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی

یک جلسه کلاس جبرانی تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس اکرمی)، یک جلسه کلاس جبرانی تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه … ادامه...

تغییر کلاس مجازی سوم درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

تغییر کلاس مجازی سوم درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر مومنی) کلاس مجازی سوم درس ابزار … ادامه...

تغییر جلسه سوم درس اخلاق و تربیت اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر شکر

تغییر جلسه سوم درس اخلاق و تربیت اسلامی و اندیشه اسلامی ۲ – گروه ۱–آقای دکتر شکر

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکرتغییر جلسه سوم … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی قطعات ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی قطعات ، گروه ۱- آقای دکتر اکبری

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی مهندسی قطعات ، … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس کنتر ل صنعتی گروه ۱- خانم مهندس کاظمی

دو جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس کنتر ل صنعتی گروه ۱-   خانم مهندس کاظمی

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس کاظمی)، دو جلسه کلاس جبرانی کلاس … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

کنسل شدن کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱-   آقای دکتر نداف

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی … ادامه...

کنسل شدن جلسه دوم کلاس درس کنترل صنعتی -گروه ۱ –خانم مهندس زهرا کاظمی

 

کنسل شدن جلسه دوم کلاس درس کنترل صنعتی -گروه ۱ –خانم مهندس زهرا کاظمی

          بنا به نظر استاد محترم درس (خانم مهندس کاظمی)، جلسه دوم مجازی درس کنترل صنعتی … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه ۱– خانم مهندس بازرگان

دو جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه ۱ خانم مهندس بازرگان

     بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس بازرگان)، دو جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زارعی نژاد)، یک جلسه کلاس … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکترونیکی – گروه ۱- آقای مهندس محمدی پویان

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکترونیکی – گروه ۱-   آقای مهندس محمدی پویان

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس محمدی پویان)، جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکترونیکی … ادامه...

تغییر استاد درس اصول علم اقتصاد۱(خرد) -گروه ۱ – از آقای دکتر هادیان به آقای دکتر صمدی

تغییر استاد درس اصول علم اقتصاد۱(خرد) -گروه ۱ – از آقای دکتر هادیان به آقای دکتر صمدی

استاد درس اصول علم اقتصاد۱(خرد) -گروه ۱ – از آقای دکتر هادیان به … ادامه...