برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش نرم افزار نیمسال دوم96 - 95
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشيتا ساعتاز ساعتتاريخنام استادگروه درسينام درسمرتبهنوع کلاس
27012205111:3010:001395/11/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2اولمجازي
27012205111:3010:001395/11/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دوممجازي
27012205111:3010:001395/12/03دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2سوممجازي
27012205111:3010:001395/12/10دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2چهارممجازي
27012205111:3010:001395/12/17دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2پنجممجازي
27012205111:3010:001395/12/24دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2ششممجازي
27012205111:3010:001396/02/12دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هفتممجازي
27012205111:3010:001396/02/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هشتممجازي
27012205111:3010:001396/02/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2نهممجازي
27012205111:3010:001396/03/02دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دهممجازي
27012111109:3008:001395/11/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آناولمجازي
27012111109:3008:001395/11/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندوممجازي
27012111109:3008:001395/12/02دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنسوممجازي
27012111109:3008:001395/12/09دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنچهارممجازي
27012111109:3008:001395/12/16دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنپنجممجازي
27012111109:3008:001395/12/23دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنششممجازي
27012111109:3008:001396/02/11دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهفتممجازي
27012111109:3008:001396/02/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهشتممجازي
27012111109:3008:001396/02/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آننهممجازي
27012111109:3008:001396/03/01دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندهممجازي
27012113117:3016:001395/11/20دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلاماولمجازي
27012113117:3016:001395/11/27دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامدوممجازي
27012113117:3016:001395/12/04دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامسوممجازي
27012113117:3016:001395/12/11دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامچهارممجازي
27012113117:3016:001395/12/18دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامپنجممجازي
27012113117:3016:001395/12/25دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامششممجازي
27012113117:3016:001396/02/13دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامهفتممجازي
27012113117:3016:001396/02/20دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامهشتممجازي
27012113117:3016:001396/02/27دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامنهممجازي
27012113117:3016:001396/03/03دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامدهممجازي
27012181111:3010:001395/11/16دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآناولمجازي
27012181111:3010:001395/11/23دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآندوممجازي
27012181111:3010:001395/11/30دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنسوممجازي
27012181111:3010:001395/12/07دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنچهارممجازي
27012181111:3010:001395/12/14دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنپنجممجازي
27012181111:3010:001395/12/21دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنششممجازي
27012181111:3010:001396/02/09دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنهفتممجازي
27012181111:3010:001396/02/16دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنهشتممجازي
27012181111:3010:001396/02/23دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآننهممجازي
27012181111:3010:001396/02/30دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآندهممجازي
27052532116:0014:301395/11/16دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحدياولمجازي
27052532116:0014:301395/11/23دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحديدوممجازي
27052532116:0014:301395/11/30دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحديسوممجازي
27052532116:0014:301395/12/07دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحديچهارممجازي
27052532116:0014:301395/12/14دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحديپنجممجازي
27052532116:0014:301395/12/21دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحديششممجازي
27052532116:0014:301396/02/09دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحديهفتممجازي
27052532116:0014:301396/02/16دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحديهشتممجازي
27052532116:0014:301396/02/23دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحدينهممجازي
27052532116:0014:301396/02/30دکتر نيلوفر مظفري1رياضي مهندسي-2واحديدهممجازي
27052248117:3016:001395/11/18مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشيناولمجازي
27052248117:3016:001395/11/25مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشيندوممجازي
27052248117:3016:001395/12/02مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشينسوممجازي
27052248117:3016:001395/12/09مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشينچهارممجازي
27052248117:3016:001395/12/16مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشينپنجممجازي
27052248117:3016:001395/12/23مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشينششممجازي
27052248117:3016:001396/02/11مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشينهفتممجازي
27052248117:3016:001396/02/18مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشينهشتممجازي
27052248117:3016:001396/02/25مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشيننهممجازي
27052248117:3016:001396/03/01مهندس عبدالرضا پيتام1زبان ماشيندهممجازي
27053596118:0016:001395/11/19مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه اياولمجازي
27053596118:0016:001395/11/26مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه ايدوممجازي
27053596118:0016:001395/12/03مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه ايسوممجازي
27053596118:0016:001395/12/10مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه ايچهارممجازي
27053596118:0016:001395/12/17مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه ايپنجممجازي
27053596118:0016:001395/12/24مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه ايششممجازي
27053596118:0016:001396/02/12مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه ايهفتممجازي
27053596118:0016:001396/02/19مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه ايهشتممجازي
27053596118:0016:001396/02/26مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه اينهممجازي
27053596118:0016:001396/03/02مهندس وحيد اعتمادي1سيستمهاي چند رسانه ايدهممجازي
27052970114:3013:001395/11/21مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنياولمجازي
27052970114:3013:001395/11/28مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيدوممجازي
27052970114:3013:001395/12/05مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيسوممجازي
27052970114:3013:001395/12/19مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيچهارممجازي
27052970114:3013:001395/12/26مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيپنجممجازي
27052970114:3013:001396/01/17مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيششممجازي
27052970114:3013:001396/02/14مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيهفتممجازي
27052970114:3013:001396/02/21مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيهشتممجازي
27052970114:3013:001396/02/28مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنينهممجازي
27052970114:3013:001396/03/04مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيدهممجازي
27052244116:0014:001395/11/18مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهااولمجازي
27052244116:0014:001395/11/25مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهادوممجازي
27052244116:0014:001395/12/02مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاسوممجازي
27052244116:0014:001395/12/09مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاچهارممجازي
27052244116:0014:001395/12/16مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاپنجممجازي
27052244116:0014:001395/12/23مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاششممجازي
27052244116:0014:001396/02/11مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاهفتممجازي
27052244116:0014:001396/02/18مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاهشتممجازي
27052244116:0014:001396/02/25مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهانهممجازي
27052244116:0014:001396/03/01مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهادهممجازي
27052966111:0009:001395/11/17مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وباولمجازي
27052966111:0009:001395/11/24مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبدوممجازي
27052966111:0009:001395/12/01مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبسوممجازي
27052966111:0009:001395/12/08مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبچهارممجازي
27052966111:0009:001395/12/15مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبپنجممجازي
27052966111:0009:001395/12/22مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبششممجازي
27052966111:0009:001396/02/10مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبهفتممجازي
27052966111:0009:001396/02/17مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبهشتممجازي
27052966111:0009:001396/02/24مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبنهممجازي
27052966111:0009:001396/02/31مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبدهممجازي
27052300116:0014:001395/11/16مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازياولمجازي
27052300116:0014:001395/11/23مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيدوممجازي
27052300116:0014:001395/11/30مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيسوممجازي
27052300116:0014:001395/12/07مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيچهارممجازي
27052300116:0014:001395/12/14مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيپنجممجازي
27052300116:0014:001395/12/21مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيششممجازي
27052300116:0014:001396/02/09مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيهفتممجازي
27052300116:0014:001396/02/16مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيهشتممجازي
27052300116:0014:001396/02/23مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازينهممجازي
27052300116:0014:001396/02/30مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيدهممجازي
27052530118:0016:001395/11/18مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري اولمجازي
27052530118:0016:001395/11/25مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري دوممجازي
27052530118:0016:001395/12/02مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري سوممجازي
27052530118:0016:001395/12/09مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري چهارممجازي
27052530118:0016:001395/12/16مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري پنجممجازي
27052530118:0016:001395/12/23مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري ششممجازي
27052530118:0016:001396/02/11مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري هفتممجازي
27052530118:0016:001396/02/18مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري هشتممجازي
27052530118:0016:001396/02/25مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري نهممجازي
27052530118:0016:001396/03/01مهندس امين زارع1گرافيک کامپيوتري دهممجازي
27052531112:0010:001395/11/18مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژهاولمجازي
27052531112:0010:001395/11/25مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژهدوممجازي
27052531112:0010:001395/12/02مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژهسوممجازي
27052531112:0010:001395/12/09مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژهچهارممجازي
27052531112:0010:001395/12/16مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژهپنجممجازي
27052531112:0010:001395/12/23مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژهششممجازي
27052531112:0010:001396/02/11مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژههفتممجازي
27052531112:0010:001396/02/18مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژههشتممجازي
27052531112:0010:001396/02/25مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژهنهممجازي
27052531112:0010:001396/03/01مهندس امير حسين راسخ1مباحث ويژهدهممجازي
27053031116:0014:001395/11/17مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1اولمجازي
27053031116:0014:001395/11/24مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1دوممجازي
27053031116:0014:001395/12/01مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1سوممجازي
27053031116:0014:001395/12/08مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1چهارممجازي
27053031116:0014:001395/12/15مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1پنجممجازي
27053031116:0014:001395/12/22مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1ششممجازي
27053031116:0014:001396/02/10مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1هفتممجازي
27053031116:0014:001396/02/17مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1هشتممجازي
27053031116:0014:001396/02/24مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1نهممجازي
27053031116:0014:001396/02/31مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1دهممجازي
27053033110:0008:001395/11/21مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعياولمجازي
27053033110:0008:001395/11/28مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيدوممجازي
27053033110:0008:001395/12/05مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيسوممجازي
27053033110:0008:001395/12/19مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيچهارممجازي
27053033110:0008:001395/12/26مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيپنجممجازي
27053033110:0008:001396/01/17مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيششممجازي
27053033110:0008:001396/02/14مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيهفتممجازي
27053033110:0008:001396/02/21مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيهشتممجازي
27053033110:0008:001396/02/28مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعينهممجازي
27053033110:0008:001396/03/04مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيدهممجازي
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار  
تاریخ10:30 – 08:30 13:15 – 10:4516 – 14
23/01/96ریاضی مهندسی
24/01/96معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی2
25/01/96معادلات دیفرانسیل
26/01/96سیستم های چند رسانه ای
27/01/96برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
28/01/96زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
29/01/96طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
30/01/96مهندسی نرم افزار 1 شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
31/01/96هوش مصنوعی
01/02/96ریاضی گسستهاندیشه اسلامی 2
طراحی صفحات وب
02/02/96شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
03/02/96مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
تاریخ10:30 – 08:30 11:45 – 10:4512:45 – 11:4516 – 14
04/02/96مهندسی اینترنتایجاد بانکهای اطلاعاتیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار    
تاریخ10:30 – 08:30 13:15 – 10:4516 – 14
17/03/96ریاضی مهندسی
18/03/96معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی2
19/03/96معادلات دیفرانسیل
20/03/96سیستم های چند رسانه ای
21/03/96برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
22/03/96زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
23/03/96طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
تاریخ12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96مهندسی نرم افزار 1 شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
25/03/96هوش مصنوعی
26/03/96شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96ریاضی گسستهاندیشه اسلامی 2
طراحی صفحات وب
28/03/96شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
29/03/96مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
تاریخ12 – 10 13:15 – 12:1514:15 – 13:1516:45 – 14:45
30/03/96مهندسی اینترنتایجاد بانکهای اطلاعاتیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.

برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته نرم افزار

برنامه ترم‌بندی پیشنهادی 
برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته نرم افزار)
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
1معادلات2پایه270522461
2ریاضی گسسته2پایه270522431
3آمار واحتمالات2پایهآمار واحتمال ۱270522471
4زبان تخصصی3اصلی270522411
5طراحی الگوریتم ها3اصلی270522441
6ایجاد بانکهای اطلاعاتی3اختیاری270522451
7تربیت بدنی۲1عمومی
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1ریاضی مهندسی2پایهمعادلات دیفرانسیل270525321
2زبان ماشین2اصلی270522481
3مهندسی نرم افزار3اصلی
4هوش مصنوعی3تخصصیطراحی الگوریتم ها270530331
5شیوه ارائه مطالب علمی و فنی2اصلی270529701
6انقلاب اسلامی2عمومی
7محیط های چند رسانه ای3اختیاری270535961
8تاریخ تحلیلی صدر اسلام2عمومی
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1معماری کامپیوتر2اصلیزبان ماشین و اسمبلی270525261
2برنامه سازی سیستم3اصلیزبان ماشین و اسمبلی270525291
3آز مهندسی نرم افزار1اصلیمهندسی نرم افزار270525271
4شبیه سازی کامپیوتر3تخصصیمهندسی نرم افزار270525281
5مهندسی اینترنت3تخصصی270530041
6تفسیر موضوعی قرآن2عمومی
7اندیشه اسلامی ۲2عمومی
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1آز معماری کامپیوتر1اصلیمعماری کامپیوتر270522601
2گرافیک کامپیوتری3تخصصی270525301
3مباحث ویژه3تخصصی270525311
4پروژه3تخصصی270530361
5طراحی صفحات وب3اختیاریمهندسی اینترنت270529661
6طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی3اختیاریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها270523001
7کارآموزی3تخصصی270529651
8
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

      
نام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریگروهظرفیتمکان
آز معماری کامپیوترشروع:17/4/9614:00 تا 19:00110 نفرICT
پایان: 19/4/96
آز سیستم عاملشروع:17/4/9614:00 تا 19:00112 نفرآزمایشگاه دیجیتال
پایان: 19/4/96
آز سیستم عامل مدیریت و کنترلشروع:17/4/9614:00 تا 19:00212 نفرآزمایشگاه دیجیتال
پایان: 19/4/96
کارگاه کامپیوترشروع:13/4/9614:00 تا 19:00210 نفرICT
پایان: 15/4/96
آز پایگاه دادهشروع:13/4/96 8:00تا 13:00115 نفرآزمایشگاه دیجیتال
پایان: 15/4/96
آز شبکهشروع:13/4/9614:00 تا 19:00110 نفرآزمایشگاه شبکه
پایان: 15/4/96
آزمایشگاه مهندسی نرم افزارشروع:17/4/968:00تا 13:00114 نفرICT
پایان: 19/4/96
آز مدارهای الکتریکی 1شروع:17/4/968:00تا 13:00112 نفرآزمایشگاه آنالوگ
پایان: 19/4/96

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس اصول طراحی کامپایلر آقای مهندس قهرمانی

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم  اقای مهندس قهرمانی ، کلاس مازاد اول  درس اصول طراحی کامپایلر در تاریخ۱۱/۳/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

 

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم
ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی آقای دکتر یزدیان

قابل توجه دانشجویان  محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم   جناب اقای دکتر یزدیان ، کلاس مازاد اول  درس  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی در تاریخ۴/۳/۹۶ … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی جبرانی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

تغییر تاریخ کلاس مجازی جبرانی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱آقای مهندس رضا پور

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ آقای دکتر پوست فروش

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی … ادامه...

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) دو جلسه … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضاپور

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضا پور، کلاس جبرانی اول درس ،    در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد، کلاس جبرانی دوم درس  ،    در تاریخ۹/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس طراحی و پیاده سازی ربانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی

 قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی ، کلاس جبرانی اول … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone