برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۷۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷دکتر بهرام طارمی۱آمار و احتمالات-۲ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۵دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستماولمجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۶دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمششممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۸دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمنهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵دکتر دارا فاضل۱برنامه سازی سیستمدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۶دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۴دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۹دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۶دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۳دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۳۰دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوتراولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوتردوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوترنهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۳واحدی کامپیوتردهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهااولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهادوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهانهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهادهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری چهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری پنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری ششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری هشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری نهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۵مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۶مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۸مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵مهندس بتسابه تنوری۱معادلات دیفرانسیل-۲ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۶۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۳۰مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۴مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۹مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۶مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۳مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۴۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۳۰مهندس محمد مهدی رجا۱مهندسی اینترنتدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۳۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۹مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۳۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهممجازی
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶ایجاد بانکهای اطلاعاتی۳اختیاری۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷محیط های چند رسانه ای۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۶۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴شبیه سازی کامپیوتر۳تخصصیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۸۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳مباحث ویژه۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۱۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
۸
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۰/۰۸/۹۶ریاضی مهندسی
۲۱/۰۸/۹۶معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۲۲/۰۸/۹۶معادلات دیفرانسیل
۲۳/۰۸/۹۶سیستم های چند رسانه ای
۲۴/۰۸/۹۶برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۲۵/۰۸/۹۶زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۲۶/۰۸/۹۶رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
۲۷/۰۸/۹۶طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۸/۰۸/۹۶مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۹/۰۸/۹۶هوش مصنوعی
۳۰/۰۸/۹۶ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۰۱/۰۹/۹۶شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۰۲/۰۹/۹۶مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۳/۰۹/۹۶مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار   
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۹/۱۰/۹۶ریاضی مهندسی
۱۰/۱۰/۹۶معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۱۱/۱۰/۹۶معادلات دیفرانسیل
۱۲/۱۰/۹۶سیستم های چند رسانه ای
۱۳/۱۰/۹۶برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۱۴/۱۰/۹۶زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۱۵/۱۰/۹۶طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۱۶/۱۰/۹۶مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۱۷/۱۰/۹۶هوش مصنوعی
۱۸/۱۰/۹۶ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۱۹/۱۰/۹۶شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۲۰/۱۰/۹۶مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۱/۱۰/۹۶مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته نرم افزارورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم‌بندی پیشنهادی 
برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته نرم افزار)
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶اصول برنامه سازی۳اختیاری۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳تخصصیمدیریت و کنترل پروژه۲۷۰۵۳۵۹۱۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳ایجاد بانک های اطلاعاتی ۳تخصصیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاری اجباریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

      
نام آزمایشگاهنام استادگروهتاریخ برگزاریمکان برگزاریساعت برگزاری
آز معماری کامپیوتردکتر موسوی۱شروع:۳۰/۱۰/۹۶PC۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۲/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز مدار منطقی دکتر راجی۱شروع:۳۰/۱۰/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹-۱۴
پایان: ۲/۱۱/۹۶
آز فیزیک ۲دکتر موسوی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه آنالوگ۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۵/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز فیزیک ۲دکتر موسوی۲شروع:۳۰/۱۰/۹۶آزمایشگاه آنالوگ۱۹-۱۴
پایان: ۲/۱۱/۹۶
آز ریزپردازندهدکتر راجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹-۱۴
پایان: ۵/۱۱/۹۶
آز سیستم عاملمهندس ازوجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۵/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز سیستم عامل مدیریت و کنترلمهندس ازوجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۵/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز پایگاه دادهمهندس راسخ۱شروع:۷/۱۱/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹-۱۴
پایان: ۹/۱۱/۹۶
آز شبکهدکتر حمزه۱شروع:۷/۱۱/۹۶آزمایشگاه شبکه۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۹/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز مدار الکترونیکی دکتر راجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه آنالوگ۱۹-۱۴
پایان: ۵/۱۱/۹۶
آز الکترونیک دیجیتالدکتر راجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه آنالوگ۱۹-۱۴
پایان: ۵/۱۱/۹۶
کارگاه کامپیوترمهندس بازرگان۱شروع:۳۰/۱۰/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۲/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
کارگاه کامپیوترمهندس همایونی۲شروع:۳۰/۱۰/۹۶ICT۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۲/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
کارگاه کامپیوترمهندس بازرگان۳شروع:۳۰/۱۰/۹۶ICT۱۹-۱۴
پایان: ۲/۱۱/۹۶
کارگاه کامپیوترمهندس همایونی۴شروع:۳۰/۱۰/۹۶PC۱۹-۱۴
پایان: ۲/۱۱/۹۶
۱۳ – ۸۱۳ – ۸زمان
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۳۰/۱۰/۹۶
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)یک شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۱/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)دو شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)سه شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۳/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) چهارشنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۴/۱۱/۹۶
۱۹-۱۴۱۹ -۱۴ زمان
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم) شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۳۰/۱۰/۹۶
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم)یک شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۱/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم)دو شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم)سه شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۳/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم) چهارشنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۴/۱۱/۹۶
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها بجز کارگاه عمومی در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
۷-      محل بر گزاری کارگاه عمومی : دانشکده مهندسی مکانیک
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
۵-آدرس دانشکده مهندسی مکانیک: خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،ساختمان شماره۴
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد

تغییر کلاس جلسه دهم درس انقلاب اسلامی و ریشه های آن – گروه ۱–آقای دکتر زارعی نژاد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر زارعی نژاد)، کلاس جلسه دهم درس … ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول طراحی کامپایلر-گروه ۱ – خانم مهندس آشور ماهانی

دو جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی دروس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول طراحی کامپایلر-گروه ۱ – خانم مهندس آشور ماهانی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

منابع تک درس پایان ترم اول ۹۶

ردیف

نام درس

رشته

منبع درس

۱

حقوق سازمانهای بین المللی

حقوق

کتاب حقوق سازمانهای بین المللی انتشارات جنگل نویسنده دکتر فرهاد طلایی

۲

متون حقوقی ۲

حقوق

کتاب متون

ادامه...

دو جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

دو جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)، دو جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱ در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخارزاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس طراحی الگوریتمها اقای دکتر فاموری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر فاموری جبرانی اول  درس طراحی الگوریتمها  در تاریخ ۲۱/۹/۹۶   ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر کرمی مهر)، جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه ۱– خانم مهندس بازرگان

یک جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه ۱– خانم مهندس بازرگان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس بازرگان)، یک جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone