برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۲واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیاولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیششممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وباولمجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۶دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۳دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۰دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۷دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۴دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبششممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۳دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۰دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۷دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۳دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبدهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوممجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزاراولمجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزاردوممجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزارسوممجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزارچهارممجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزارپنجممجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزارششممجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزارهفتممجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزارهشتممجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزارنهممجازی
۲۷۰۴۴۳۶۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر محمد صادق آستانه۱مباحث ویژه در مهندسی نرم افزاردهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهممجازی
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی کارشناسی ناپیوسته تکنولوژی نرم‌افزار ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶ایجاد بانکهای اطلاعاتی۳اختیاری۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷محیط های چند رسانه ای۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۶۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴شبیه سازی کامپیوتر۳تخصصیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۸۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳مباحث ویژه۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۱۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
۸
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار   
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۲/۱/۹۷ریاضی مهندسی
۲۳/۱/۹۷معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۲۴/۱/۹۷معادلات دیفرانسیل
۲۵/۱/۹۷سیستم های چند رسانه ای
۲۶/۱/۹۷برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۲۷/۱/۹۷زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۲۸/۱/۹۷طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۹/۱/۹۷مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۳۰/۱/۹۷هوش مصنوعی
۳۱/۱/۹۷ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۱/۲/۹۷شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۲/۲/۹۷مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۳/۲/۹۷مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۲:۰۰ – ۱۰:۰۰ ۱۴:۱۵ – ۱۲:۱۵۱۶:۴۵ – ۱۴:۴۵
۱۷/۳/۹۷ریاضی مهندسی
۱۸/۳/۹۷معماری کامپیوترآمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۱۹/۳/۹۷معادلات دیفرانسیل
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۰/۳/۹۷سیستم های چند رسانه ای
۲۱/۳/۹۷برنامه سازی سیستم
زبان تخصصی
۲۲/۳/۹۷زبان ماشین گرافیک کامپیوتری
۲۳/۳/۹۷طراحی الگوریتمهاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۴/۳/۹۷مهندسی نرم افزار ۱ شبیه سازی کامپیوتر
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۵/۳/۹۷عید سعید فطر تعطیل
۲۶/۳/۹۷
۲۷/۳/۹۷هوش مصنوعی
۲۸/۳/۹۷ریاضی گسستهاندیشه اسلامی ۲
طراحی صفحات وب
۲۹/۳/۹۷شیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۳۰/۳/۹۷مباحث ویژهتفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۳۱/۳/۹۷مهندسی اینترنتتاریخ تحلیلی صدر اسلام
ایجاد بانکهای اطلاعاتی
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه ترم بندی پیشنهادی کارشناسی ناپیوسته نرم افزارورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم‌بندی پیشنهادی 
برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته نرم افزار)
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱معادلات۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۶۱
۲ریاضی گسسته۲پایه۲۷۰۵۲۲۴۳۱
۳آمار واحتمالات۲پایهآمار واحتمال ۱۲۷۰۵۲۲۴۷۱
۴زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۵طراحی الگوریتم ها۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۶اصول برنامه سازی۳اختیاری۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۷تربیت بدنی۲۱عمومی۲۷۰۱۲۱۱۲۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی مهندسی۲پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۲۵۳۲۱
۲زبان ماشین۲اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۴۸۱
۳مهندسی نرم افزار۳اصلی۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصیطراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۷مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۸تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معماری کامپیوتر۲اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۶۱
۲برنامه سازی سیستم۳اصلیزبان ماشین و اسمبلی۲۷۰۵۲۵۲۹۱
۳آز مهندسی نرم افزار۱اصلیمهندسی نرم افزار۲۷۰۵۲۵۲۷۱
۴مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳تخصصیمدیریت و کنترل پروژه۲۷۰۵۳۵۹۱۱
۵مهندسی اینترنت۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۰۴۱
۶تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
۷اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آز معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۲گرافیک کامپیوتری۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۳ایجاد بانک های اطلاعاتی ۳تخصصیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۴۵۱
۴پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۵طراحی صفحات وب۳اختیاریمهندسی اینترنت۲۷۰۵۲۹۶۶۱
۶طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی۳اختیاری اجباریبرنامه سازی سیستم طراحی الگوریتم ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۷کارآموزی۳تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۵۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۰ واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

نام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریگروهمکان
آز معماری کامپیوترشروع:۱۶/۴/۹۷ ۸تا۱۳۱ICT
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز سیستم عاملشروع:۱۶/۴/۹۷۸تا۱۳۱آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز سیستم عامل مدیریت و کنترلشروع:۱۶/۴/۹۷۸تا۱۳۲آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز پایگاه دادهشروع:۱۹/۴/۹۷۸تا۱۳۱آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۱/۴/۹۷
کارگاه کامپیوترشروع:۱۹/۴/۹۷۸تا۱۳۱ICT
پایان: ۲۱/۴/۹۷
کارگاه کامپیوترشروع:۱۶/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۲آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز شبکهشروع:۱۶/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۱آزمایشگاه شبکه
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آزمایشگاه مهندسی نرم افزارشروع:۱۶/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۱ICT
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آزریزپردازندهشروع:۱۹/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۱آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۱/۴/۹۷
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ )

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم۹۶-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای مهندس علیرضا کاظمی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای مهندس علیرضا کاظمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای مهندس علیرضا کاظمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس نظریه زبانها و ماشین -گروه ۱ – خانم مهندس راستین

یک جلسه کلاس مازاد درس نظریه زبانها و ماشین -گروه ۱ – خانم مهندس راستین
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس راستین)، یک جلسه مازاد درس نظریه زبانها و … ادامه...

یک جلسه مازاد درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی

یک جلسه مازاد درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس ازوجی)، یک جلسه مازاد درس سیستم عامل در تاریخ ۸/۳/۹۷ تاریخ … ادامه...

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ –آقای مهندس کریمی

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ –آقای مهندس کریمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس کریمی)، ساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone