برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار)

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) 
 جمع کل واحدها :  ۱۴۰  واحد
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  ریاضی ۱3پایه270532011
2  فیزیک ۱3پایه270532111
3  کارگاه عمومی1پایه270532041
4  کارگاه کامپیوتر1اصلی مبانی کامپیوتر270532051
5  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی3اصلی270330031
6  زبان عمومی3عمومی
7  تفسیر موضوعی قرآن2عمومی
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  ریاضی ۲3پایهریاضی ۱معادلات270532531
2  فیزیک ۲3پایهفیزیک ۱
3  معادلات دیفرانسیل3پایهریاضی ۱ریاضی۲
4  ساختمانهای گسسته3اصلیمبانی کامپیوتر و ریاضی ۱
5  اصول برنامه سازی3اصلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی
6  زبان تخصصی2اصلیزبان عمومی270529751
7  اندیشه اسلامی ۱2عمومی
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  آمار و احتمال مهندسی3پایهریاضی ۱270539641
2  آز فیزیک ۲1پایهفیزیک ۲270530091
3  برنامه سازی پیشرفته3اصلیاصول برنامه سازی270522811
4  زبانهای ماشین و برنامه سازی    سیستم3اصلیاصول برنامه سازی270530121
5  ریاضی مهندسی3اصلیریاضی ۲ – معادلات دیفرانسیل270522501
6  مدارهای الکتریکی ۱3اصلیفیزیک۲معادلات270530231
7  اخلاق اسلامی2عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  روشهای محاسبات عددی3پایهمعادلات دیفرانسیل270530071
2  ساختمان داده ها3اصلیبرنامه سازی پیشرفته و ساختمانهای گسسته
3  مدارهای منطقی3اصلیساختمانهای گسسته
4  آزمایشگاه مدارهای الکتریکی ۱1اصلیمدار الکتریکی ۱270530241
5  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی2اصلی
6  اندیشه اسلامی ۲2عمومی
7  تربیت بدنی ۱1عمومی
8  اختیاری3اختیاری
جمع واحد : ۱۸
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  آزمایشگاه مدارهای منطقی1اصلیمدارهای منطقی270530141
2  معماری کامپیوتر3اصلیمدارهای منطقی- زبانهای ماشین و برنامه سازی270530151
3  طراحی الگوریتم ها3اصلیساختمان داده ها270522441
4  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی3تخصصی نرم افزارساختمان داده270523001
5  ذخیره و بازیابی اطلاعات3تخصصی نرم افزارساختمان داده ها270530271
6  تربیت بدنی ۲1عمومیتربیت بدنی ۱
7  اختیاری3اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  نظریه زبانها و ماشینها3اصلیساختمان داده ها270530201
2  ریزپردازنده ۱3اصلیمعماری کامپیوتر270530171
3  آزمایشگاه معماری کامپیوتر1اصلیمعماری کامپیوتر270522601
4  هوش مصنوعی3تخصصی نرم افزارساختمان داده ها270530331
5  اصول طراحی پایگاه داده ها3تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات
6  تاریخ اسلام2عمومی
7  کارآموزی2تخصصی نرم افزار270535511
جمع واحد :  ۱۷
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  سیستمهای عامل3اصلیمعماری کامپیوتر270530191
2  آزمایشگاه ریزپردازنده ۱1اصلیریزپردازنده ۱270530181
3  شبکه های کامپیوتری3اصلیمعماری کامپیوتر270530251
4  آزمایشگاه پایگاه داده ها1تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده ها270530291
5  اصول طراحی کامپایلر3تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبانها-نظریه زبانها و ماشینها270530301
6  مهندسی نرم افزار ۱3تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات270530311
7  اختیاری3اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  آزمایشگاه سیستمهای عامل1تخصصی نرم افزارسیستم های عامل270530351
2  مهندسی نرم افزار ۲3تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار ۱270530341
3  پروزه کارشناسی3تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی270530361
4  ادبیات فارسی3عمومی
5  انقلاب اسلامی2عمومی
6  اختیاری3اختیاری
7  اختیاری3اختیاری
جمع واحد : ۱۸

برنامه کلاسی

         
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشيتا ساعتاز ساعتتاريخنام استادگروه درسينام درسمرتبهنوع کلاس
27012207109:3008:001395/11/19دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي اولمجازي
27012207109:3008:001395/11/26دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي دوممجازي
27012207109:3008:001395/12/03دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي سوممجازي
27012207109:3008:001395/12/10دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي چهارممجازي
27012207109:3008:001395/12/17دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي پنجممجازي
27012207109:3008:001395/12/24دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي ششممجازي
27012207109:3008:001396/02/12دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي هفتممجازي
27012207109:3008:001396/02/19دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي هشتممجازي
27012207109:3008:001396/02/26دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي نهممجازي
27012207109:3008:001396/03/02دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي دهممجازي
27013119120:0018:001395/11/20دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي اولمجازي
27013119120:0018:001395/11/27دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي دوممجازي
27013119120:0018:001395/12/04دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي سوممجازي
27013119120:0018:001395/12/11دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي چهارممجازي
27013119120:0018:001395/12/18دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي پنجممجازي
27013119120:0018:001395/12/25دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي ششممجازي
27013119120:0018:001396/02/13دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي هفتممجازي
27013119120:0018:001396/02/20دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي هشتممجازي
27013119120:0018:001396/02/27دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي نهممجازي
27013119120:0018:001396/03/03دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي دهممجازي
27053231118:0016:001395/11/20مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازياولمجازي
27053231118:0016:001395/11/27مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيدوممجازي
27053231118:0016:001395/12/04مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيسوممجازي
27053231118:0016:001395/12/11مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيچهارممجازي
27053231118:0016:001395/12/18مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيپنجممجازي
27053231118:0016:001395/12/25مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيششممجازي
27053231118:0016:001396/02/13مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيهفتممجازي
27053231118:0016:001396/02/20مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيهشتممجازي
27053231118:0016:001396/02/27مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازينهممجازي
27053231118:0016:001396/03/03مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيدهممجازي
27053028118:0016:001395/11/17مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هااولمجازي
27053028118:0016:001395/11/24مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هادوممجازي
27053028118:0016:001395/12/01مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاسوممجازي
27053028118:0016:001395/12/08مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاچهارممجازي
27053028118:0016:001395/12/15مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاپنجممجازي
27053028118:0016:001395/12/22مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاششممجازي
27053028118:0016:001396/02/10مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاهفتممجازي
27053028118:0016:001396/02/17مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاهشتممجازي
27053028118:0016:001396/02/24مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هانهممجازي
27053028118:0016:001396/02/31مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هادهممجازي
27053030118:0016:001395/11/19مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلراولمجازي
27053030118:0016:001395/11/26مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلردوممجازي
27053030118:0016:001395/12/03مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرسوممجازي
27053030118:0016:001395/12/10مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرچهارممجازي
27053030118:0016:001395/12/17مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرپنجممجازي
27053030118:0016:001395/12/24مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرششممجازي
27053030118:0016:001396/02/12مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرهفتممجازي
27053030118:0016:001396/02/19مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرهشتممجازي
27053030118:0016:001396/02/26مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرنهممجازي
27053030118:0016:001396/03/02مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلردهممجازي
27012203117:3016:001395/11/19دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1اولمجازي
27012203117:3016:001395/11/26دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1دوممجازي
27012203117:3016:001395/12/03دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1سوممجازي
27012203117:3016:001395/12/10دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1چهارممجازي
27012203117:3016:001395/12/17دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1پنجممجازي
27012203117:3016:001395/12/24دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1ششممجازي
27012203117:3016:001396/02/12دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1هفتممجازي
27012203117:3016:001396/02/19دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1هشتممجازي
27012203117:3016:001396/02/26دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1نهممجازي
27012203117:3016:001396/03/02دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1دهممجازي
27012205111:3010:001395/11/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2اولمجازي
27012205111:3010:001395/11/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دوممجازي
27012205111:3010:001395/12/03دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2سوممجازي
27012205111:3010:001395/12/10دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2چهارممجازي
27012205111:3010:001395/12/17دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2پنجممجازي
27012205111:3010:001395/12/24دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2ششممجازي
27012205111:3010:001396/02/12دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هفتممجازي
27012205111:3010:001396/02/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هشتممجازي
27012205111:3010:001396/02/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2نهممجازي
27012205111:3010:001396/03/02دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دهممجازي
27012111109:3008:001395/11/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آناولمجازي
27012111109:3008:001395/11/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندوممجازي
27012111109:3008:001395/12/02دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنسوممجازي
27012111109:3008:001395/12/09دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنچهارممجازي
27012111109:3008:001395/12/16دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنپنجممجازي
27012111109:3008:001395/12/23دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنششممجازي
27012111109:3008:001396/02/11دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهفتممجازي
27012111109:3008:001396/02/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهشتممجازي
27012111109:3008:001396/02/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آننهممجازي
27012111109:3008:001396/03/01دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندهممجازي
27013188116:0014:001395/11/17دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عمومياولمجازي
27013188116:0014:001395/11/24دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميدوممجازي
27013188116:0014:001395/12/01دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميسوممجازي
27013188116:0014:001395/12/08دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميچهارممجازي
27013188116:0014:001395/12/15دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميپنجممجازي
27013188116:0014:001395/12/22دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميششممجازي
27013188116:0014:001396/02/10دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميهفتممجازي
27013188116:0014:001396/02/17دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميهشتممجازي
27013188116:0014:001396/02/24دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عمومينهممجازي
27013188116:0014:001396/02/31دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميدهممجازي
27053964116:0014:001395/11/20دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحدياولمجازي
27053964116:0014:001395/11/27دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديدوممجازي
27053964116:0014:001395/12/04دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديسوممجازي
27053964116:0014:001395/12/11دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديچهارممجازي
27053964116:0014:001395/12/18دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديپنجممجازي
27053964116:0014:001395/12/25دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديششممجازي
27053964116:0014:001396/02/13دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديهفتممجازي
27053964116:0014:001396/02/20دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديهشتممجازي
27053964116:0014:001396/02/27دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحدينهممجازي
27053964116:0014:001396/03/03دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديدهممجازي
27052281116:0014:001395/11/21مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهاولمجازي
27052281116:0014:001395/11/28مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهدوممجازي
27052281116:0014:001395/12/05مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهسوممجازي
27052281116:0014:001395/12/19مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهچهارممجازي
27052281116:0014:001395/12/26مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهپنجممجازي
27052281116:0014:001396/01/17مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهششممجازي
27052281116:0014:001396/02/14مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتههفتممجازي
27052281116:0014:001396/02/21مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتههشتممجازي
27052281116:0014:001396/02/28مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهنهممجازي
27052281116:0014:001396/03/04مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهدهممجازي
27012113117:3016:001395/11/20دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلاماولمجازي
27012113117:3016:001395/11/27دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامدوممجازي
27012113117:3016:001395/12/04دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامسوممجازي
27012113117:3016:001395/12/11دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامچهارممجازي
27012113117:3016:001395/12/18دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامپنجممجازي
27012113117:3016:001395/12/25دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامششممجازي
27012113117:3016:001396/02/13دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامهفتممجازي
27012113117:3016:001396/02/20دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامهشتممجازي
27012113117:3016:001396/02/27دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامنهممجازي
27012113117:3016:001396/03/03دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامدهممجازي
27012181109:3008:001395/11/19دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآناولمجازي
27012181109:3008:001395/11/26دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآندوممجازي
27012181109:3008:001395/12/03دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنسوممجازي
27012181109:3008:001395/12/10دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنچهارممجازي
27012181109:3008:001395/12/17دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنپنجممجازي
27012181109:3008:001395/12/24دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنششممجازي
27012181109:3008:001396/02/12دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنهفتممجازي
27012181109:3008:001396/02/19دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنهشتممجازي
27012181109:3008:001396/02/26دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآننهممجازي
27012181109:3008:001396/03/02دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآندهممجازي
27053007110:0008:001395/11/16مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عددياولمجازي
27053007110:0008:001395/11/23مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديدوممجازي
27053007110:0008:001395/11/30مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديسوممجازي
27053007110:0008:001395/12/07مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديچهارممجازي
27053007110:0008:001395/12/14مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديپنجممجازي
27053007110:0008:001395/12/21مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديششممجازي
27053007110:0008:001396/02/09مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديهفتممجازي
27053007110:0008:001396/02/16مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديهشتممجازي
27053007110:0008:001396/02/23مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عددينهممجازي
27053007110:0008:001396/02/30مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديدهممجازي
27053252110:0008:001395/11/16خانم صديقه فروتن2رياضي 2اولمجازي
27053252110:0008:001395/11/17خانم صديقه فروتن2رياضي 2دوممجازي
27053252110:3008:301395/11/27خانم صديقه فروتن2رياضي 2سوممجازي
27053252110:3008:301395/11/28خانم صديقه فروتن2رياضي 2چهارممجازي
27053252110:3008:301395/12/04خانم صديقه فروتن2رياضي 2پنجممجازي
27053252110:3008:301395/12/05خانم صديقه فروتن2رياضي 2ششممجازي
27053252110:3008:301396/02/14خانم صديقه فروتن2رياضي 2هفتممجازي
27053252110:3008:301396/02/21خانم صديقه فروتن2رياضي 2هشتممجازي
27053252110:3008:301396/02/28خانم صديقه فروتن2رياضي 2نهممجازي
27053252110:3008:301396/03/04خانم صديقه فروتن2رياضي 2دهممجازي
27032141110:0008:001395/11/21مهندس مرآتي1رياضي 2اولمجازي
27032141110:0008:001395/11/28مهندس مرآتي1رياضي 2دوممجازي
27032141110:0008:001395/12/05مهندس مرآتي1رياضي 2سوممجازي
27032141110:0008:001395/12/19مهندس مرآتي1رياضي 2چهارممجازي
27032141110:0008:001395/12/26مهندس مرآتي1رياضي 2پنجممجازي
27032141110:0008:001396/01/17مهندس مرآتي1رياضي 2ششممجازي
27032141110:0008:001396/02/14مهندس مرآتي1رياضي 2هفتممجازي
27032141110:0008:001396/02/21مهندس مرآتي1رياضي 2هشتممجازي
27032141110:0008:001396/02/28مهندس مرآتي1رياضي 2نهممجازي
27032141110:0008:001396/03/04مهندس مرآتي1رياضي 2دهممجازي
27053251118:0016:001395/11/19دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحدياولمجازي
27053251118:0016:001395/11/26دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديدوممجازي
27053251118:0016:001395/12/03دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديسوممجازي
27053251118:0016:001395/12/10دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديچهارممجازي
27053251118:0016:001395/12/17دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديپنجممجازي
27053251118:0016:001395/12/24دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديششممجازي
27053251118:0016:001396/02/12دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديهفتممجازي
27053251118:0016:001396/02/19دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديهشتممجازي
27053251118:0016:001396/02/26دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحدينهممجازي
27053251118:0016:001396/03/02دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديدهممجازي
27032115115:3013:301395/11/18دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحدياولمجازي
27032115115:3013:301395/11/25دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديدوممجازي
27032115115:3013:301395/12/02دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديسوممجازي
27032115115:3013:301395/12/09دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديچهارممجازي
27032115115:3013:301395/12/16دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديپنجممجازي
27032115115:3013:301395/12/23دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديششممجازي
27032115115:3013:301396/02/11دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديهفتممجازي
27032115115:3013:301396/02/18دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديهشتممجازي
27032115115:3013:301396/02/25دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحدينهممجازي
27032115115:3013:301396/03/01دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديدهممجازي
27053017110:0008:001395/11/19دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1اولمجازي
27053017110:0008:001395/11/26دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1دوممجازي
27053017110:0008:001395/12/03دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1سوممجازي
27053017110:0008:001395/12/10دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1چهارممجازي
27053017110:0008:001395/12/17دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1پنجممجازي
27053017110:0008:001395/12/24دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1ششممجازي
27053017110:0008:001396/02/12دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1هفتممجازي
27053017110:0008:001396/02/19دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1هشتممجازي
27053017110:0008:001396/02/26دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1نهممجازي
27053017110:0008:001396/03/02دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1دهممجازي
27052975115:3014:001395/11/17دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتراولمجازي
27052975115:3014:001395/11/24دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتردوممجازي
27052975115:3014:001395/12/01دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترسوممجازي
27052975115:3014:001395/12/08دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترچهارممجازي
27052975115:3014:001395/12/15دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترپنجممجازي
27052975115:3014:001395/12/22دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترششممجازي
27052975115:3014:001396/02/10دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترهفتممجازي
27052975115:3014:001396/02/17دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترهشتممجازي
27052975115:3014:001396/02/24دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترنهممجازي
27052975115:3014:001396/02/31دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتردهممجازي
27053011118:0016:001395/11/18مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هااولمجازي
27053011118:0016:001395/11/25مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هادوممجازي
27053011118:0016:001395/12/02مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاسوممجازي
27053011118:0016:001395/12/09مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاچهارممجازي
27053011118:0016:001395/12/16مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاپنجممجازي
27053011118:0016:001395/12/23مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاششممجازي
27053011118:0016:001396/02/11مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاهفتممجازي
27053011118:0016:001396/02/18مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاهشتممجازي
27053011118:0016:001396/02/25مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هانهممجازي
27053011118:0016:001396/03/01مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هادهممجازي
27053019118:0016:001395/11/16مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملاولمجازي
27053019118:0016:001395/11/23مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملدوممجازي
27053019118:0016:001395/11/30مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملسوممجازي
27053019118:0016:001395/12/07مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملچهارممجازي
27053019118:0016:001395/12/14مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملپنجممجازي
27053019118:0016:001395/12/21مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملششممجازي
27053019118:0016:001396/02/09مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملهفتممجازي
27053019118:0016:001396/02/16مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملهشتممجازي
27053019118:0016:001396/02/23مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملنهممجازي
27053019118:0016:001396/02/30مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملدهممجازي
27053025116:0014:001395/11/18مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوترياولمجازي
27053025116:0014:001395/11/25مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريدوممجازي
27053025116:0014:001395/12/02مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريسوممجازي
27053025116:0014:001395/12/09مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريچهارممجازي
27053025116:0014:001395/12/16مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريپنجممجازي
27053025116:0014:001395/12/23مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريششممجازي
27053025116:0014:001396/02/11مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريهفتممجازي
27053025116:0014:001396/02/18مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريهشتممجازي
27053025116:0014:001396/02/25مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوترينهممجازي
27053025116:0014:001396/03/01مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريدهممجازي
27052970114:3013:001395/11/21مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنياولمجازي
27052970114:3013:001395/11/28مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيدوممجازي
27052970114:3013:001395/12/05مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيسوممجازي
27052970114:3013:001395/12/19مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيچهارممجازي
27052970114:3013:001395/12/26مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيپنجممجازي
27052970114:3013:001396/01/17مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيششممجازي
27052970114:3013:001396/02/14مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيهفتممجازي
27052970114:3013:001396/02/21مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيهشتممجازي
27052970114:3013:001396/02/28مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنينهممجازي
27052970114:3013:001396/03/04مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيدهممجازي
27052244116:0014:001395/11/18مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهااولمجازي
27052244116:0014:001395/11/25مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهادوممجازي
27052244116:0014:001395/12/02مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاسوممجازي
27052244116:0014:001395/12/09مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاچهارممجازي
27052244116:0014:001395/12/16مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاپنجممجازي
27052244116:0014:001395/12/23مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاششممجازي
27052244116:0014:001396/02/11مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاهفتممجازي
27052244116:0014:001396/02/18مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاهشتممجازي
27052244116:0014:001396/02/25مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهانهممجازي
27052244116:0014:001396/03/01مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهادهممجازي
27052966111:0009:001395/11/17مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وباولمجازي
27052966111:0009:001395/11/24مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبدوممجازي
27052966111:0009:001395/12/01مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبسوممجازي
27052966111:0009:001395/12/08مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبچهارممجازي
27052966111:0009:001395/12/15مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبپنجممجازي
27052966111:0009:001395/12/22مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبششممجازي
27052966111:0009:001396/02/10مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبهفتممجازي
27052966111:0009:001396/02/17مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبهشتممجازي
27052966111:0009:001396/02/24مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبنهممجازي
27052966111:0009:001396/02/31مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبدهممجازي
27052300116:0014:001395/11/16مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازياولمجازي
27052300116:0014:001395/11/23مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيدوممجازي
27052300116:0014:001395/11/30مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيسوممجازي
27052300116:0014:001395/12/07مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيچهارممجازي
27052300116:0014:001395/12/14مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيپنجممجازي
27052300116:0014:001395/12/21مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيششممجازي
27052300116:0014:001396/02/09مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيهفتممجازي
27052300116:0014:001396/02/16مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيهشتممجازي
27052300116:0014:001396/02/23مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازينهممجازي
27052300116:0014:001396/02/30مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيدهممجازي
27033007118:0016:001395/11/16دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2اولمجازي
27033007118:0016:001395/11/23دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2دوممجازي
27033007118:0016:001395/11/30دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2سوممجازي
27033007118:0016:001395/12/07دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2چهارممجازي
27033007118:0016:001395/12/14دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2پنجممجازي
27033007118:0016:001395/12/21دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2ششممجازي
27033007118:0016:001396/02/09دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2هفتممجازي
27033007118:0016:001396/02/16دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2هشتممجازي
27033007118:0016:001396/02/23دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2نهممجازي
27033007118:0016:001396/02/30دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2دهممجازي
27053008120:0018:001395/11/19دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2اولمجازي
27053008120:0018:001395/11/26دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2دوممجازي
27053008120:0018:001395/12/03دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2سوممجازي
27053008120:0018:001395/12/10دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2چهارممجازي
27053008120:0018:001395/12/17دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2پنجممجازي
27053008120:0018:001395/12/24دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2ششممجازي
27053008120:0018:001396/02/12دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2هفتممجازي
27053008120:0018:001396/02/19دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2هشتممجازي
27053008120:0018:001396/02/26دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2نهممجازي
27053008120:0018:001396/03/02دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2دهممجازي
27053203120:0018:001395/11/20مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي اولمجازي
27053203120:0018:001395/11/27مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي دوممجازي
27053203120:0018:001395/12/04مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي سوممجازي
27053203120:0018:001395/12/11مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي چهارممجازي
27053203120:0018:001395/12/18مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي پنجممجازي
27053203120:0018:001395/12/25مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي ششممجازي
27053203120:0018:001396/02/13مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي هفتممجازي
27053203120:0018:001396/02/20مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي هشتممجازي
27053203120:0018:001396/02/27مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي نهممجازي
27053203120:0018:001396/03/03مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي دهممجازي
27033024116:0014:001395/11/23دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1اولمجازي
27033024116:0014:001395/11/30دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1دوممجازي
27033024116:0014:001395/12/07دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1سوممجازي
27033024116:0014:001395/12/14دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1چهارممجازي
27033024116:0014:001395/12/21دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1پنجممجازي
27033024116:0014:001396/01/19دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1ششممجازي
27033024116:0014:001396/02/09دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1هفتممجازي
27033024116:0014:001396/02/16دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1هشتممجازي
27033024116:0014:001396/02/23دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1نهممجازي
27033024116:0014:001396/02/30دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1دهممجازي
27053013116:0014:001395/11/19دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقياولمجازي
27053013116:0014:001395/11/26دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيدوممجازي
27053013116:0014:001395/12/03دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيسوممجازي
27053013116:0014:001395/12/10دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيچهارممجازي
27053013116:0014:001395/12/17دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيپنجممجازي
27053013116:0014:001395/12/24دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيششممجازي
27053013116:0014:001396/02/12دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيهفتممجازي
27053013116:0014:001396/02/19دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيهشتممجازي
27053013116:0014:001396/02/26دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقينهممجازي
27053013116:0014:001396/03/02دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيدهممجازي
27033018118:0016:001395/11/19دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقياولمجازي
27033018118:0016:001395/11/26دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيدوممجازي
27033018118:0016:001395/12/03دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيسوممجازي
27033018118:0016:001395/12/10دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيچهارممجازي
27033018118:0016:001395/12/17دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيپنجممجازي
27033018118:0016:001395/12/24دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيششممجازي
27033018118:0016:001396/02/12دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيهفتممجازي
27033018118:0016:001396/02/19دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيهشتممجازي
27033018118:0016:001396/02/26دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقينهممجازي
27033018118:0016:001396/03/02دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيدهممجازي
27053254112:3010:301395/11/21دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحدياولمجازي
27053254112:3010:301395/11/28دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديدوممجازي
27053254112:3010:301395/12/05دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديسوممجازي
27053254112:3010:301395/12/19دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديچهارممجازي
27053254112:3010:301395/12/26دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديپنجممجازي
27053254112:3010:301396/01/17دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديششممجازي
27053254112:3010:301396/02/14دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديهفتممجازي
27053254112:3010:301396/02/21دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديهشتممجازي
27053254112:3010:301396/02/28دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحدينهممجازي
27053254112:3010:301396/03/04دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديدهممجازي
27053015116:0014:001395/11/19مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحدياولمجازي
27053015116:0014:001395/11/26مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديدوممجازي
27053015116:0014:001395/12/03مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديسوممجازي
27053015116:0014:001395/12/10مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديچهارممجازي
27053015116:0014:001395/12/17مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديپنجممجازي
27053015116:0014:001395/12/24مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديششممجازي
27053015116:0014:001396/02/12مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديهفتممجازي
27053015116:0014:001396/02/19مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديهشتممجازي
27053015116:0014:001396/02/26مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحدينهممجازي
27053015116:0014:001396/03/02مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديدهممجازي
27053031116:0014:001395/11/17مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1اولمجازي
27053031116:0014:001395/11/24مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1دوممجازي
27053031116:0014:001395/12/01مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1سوممجازي
27053031116:0014:001395/12/08مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1چهارممجازي
27053031116:0014:001395/12/15مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1پنجممجازي
27053031116:0014:001395/12/22مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1ششممجازي
27053031116:0014:001396/02/10مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1هفتممجازي
27053031116:0014:001396/02/17مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1هشتممجازي
27053031116:0014:001396/02/24مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1نهممجازي
27053031116:0014:001396/02/31مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1دهممجازي
27053034115:0013:001395/11/21مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2اولمجازي
27053034115:0013:001395/11/28مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2دوممجازي
27053034115:0013:001395/12/05مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2سوممجازي
27053034115:0013:001395/12/19مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2چهارممجازي
27053034115:0013:001395/12/26مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2پنجممجازي
27053034115:0013:001396/01/17مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2ششممجازي
27053034115:0013:001396/02/14مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2هفتممجازي
27053034115:0013:001396/02/21مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2هشتممجازي
27053034115:0013:001396/02/28مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2نهممجازي
27053034115:0013:001396/03/04مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2دهممجازي
27053020116:0014:001395/11/17مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهااولمجازي
27053020116:0014:001395/11/24مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهادوممجازي
27053020116:0014:001395/12/01مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاسوممجازي
27053020116:0014:001395/12/08مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاچهارممجازي
27053020116:0014:001395/12/15مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاپنجممجازي
27053020116:0014:001395/12/22مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاششممجازي
27053020116:0014:001396/02/10مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاهفتممجازي
27053020116:0014:001396/02/17مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاهشتممجازي
27053020116:0014:001396/02/24مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهانهممجازي
27053020116:0014:001396/02/31مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهادهممجازي
27053033110:0008:001395/11/21مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعياولمجازي
27053033110:0008:001395/11/28مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيدوممجازي
27053033110:0008:001395/12/05مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيسوممجازي
27053033110:0008:001395/12/19مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيچهارممجازي
27053033110:0008:001395/12/26مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيپنجممجازي
27053033110:0008:001396/01/17مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيششممجازي
27053033110:0008:001396/02/14مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيهفتممجازي
27053033110:0008:001396/02/21مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيهشتممجازي
27053033110:0008:001396/02/28مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعينهممجازي
27053033110:0008:001396/03/04مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيدهممجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار  
تاریخ10:30 – 08:30 13:15 – 10:4516 – 14
23/01/96ریاضی 2ریاضی مهندسیشبکه های کامپیوتری
ریاضی1
24/01/96معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی2
مبانی تئوری تربیت بدنی1
25/01/96معادلات دیفرانسیلمدار الکتریکی 1
فیزیک 1
26/01/96اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی 1سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
27/01/96زبان تخصصیریزپردازنده 1
انگلیسی عمومی
28/01/96زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک 2
29/01/96مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
30/01/96مهندسی نرم افزار 1 مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
31/01/96سیستمهای عاملهوش مصنوعی
01/02/96ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی 2
ادبیات فارسی
02/02/96اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
03/02/96ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ10:30 – 08:30 11:45 – 10:4512:45 – 11:4516 – 14
04/02/96مهندسی نرم افزار 2اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار   
تاریخ10:30 – 08:30 13:15 – 10:4516 – 14
17/03/96ریاضی 2ریاضی مهندسیشبکه های کامپیوتری
ریاضی1
18/03/96معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی2
مبانی تئوری تربیت بدنی1
19/03/96معادلات دیفرانسیلمدار الکتریکی 1
فیزیک 1
20/03/96اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی 1سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
21/03/96زبان تخصصیریزپردازنده 1
انگلیسی عمومی
22/03/96زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک 2
23/03/96مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
تاریخ12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96مهندسی نرم افزار 1 مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
25/03/96سیستمهای عاملهوش مصنوعی
26/03/96شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی 2
ادبیات فارسی
28/03/96اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
29/03/96ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ12 – 10 13:15 – 12:1514:15 – 13:1516:45 – 14:45
30/03/96مهندسی نرم افزار 2اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
. تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

نام آزمایشگاهگروهتاریخ برگزاریساعت برگزاری
آز معماری کامپیوتر1شروع:28/10/95
پایان: 30/10/95
13-8
آز مدار منطقی و آز الکترونیک دیجیتال1شروع:28/10/95
پایان: 30/10/95
19-14
آز مهندسی نرم افزار1شروع:28/10/95
پایان: 30/10/95
19-14
کارگاه کامپیوتر1شروع:28/10/95
پایان: 30/10/95
13-8
کارگاه کامپیوتر2شروع:28/10/95
پایان: 30/10/95
19-14
کارگاه کامپیوتر3شروع:2/11/95
پایان: 4/11/95
13-8
کارگاه کامپیوتر4شروع:2/11/95
پایان: 4/11/95
19-14
آز سیستم عامل1شروع:2/11/95
پایان: 4/11/95
13-8
آز سیستم عامل مدیریت و کنترل1شروع:2/11/95
پایان: 4/11/95
13-8
آز ریزپردازنده و میکروپروسسور و اصول میکروکامپیوترها1شروع:30/10/95
پایان: 3/11/95
19-14
آز پایگاه داده1شروع:5/11/95
پایان: 7/11/95
19-14
آز شبکه1شروع:5/11/95
پایان: 7/11/95
13-8
آز مدار الکتریکی 11شروع:2/11/95
پایان: 4/11/95
19-14
آز مدار الکترونیکی1شروع:2/11/95
پایان: 4/11/95
19-14
آز الکترونیک دیجیتال1شروع:2/11/95
پایان: 4/11/95
19-14

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کلاس جبرانی اول درس اصول و مبانی مدیریت ۱ اقای دکتر نداف

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی اول درس اصول و مبانی مدیریت ۱ اقای دکتر نداف در تاریخ ۲۰/۱/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه ۱ – خانم دکتر دانائیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه ۱ – خانم دکتر دانائیان

بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دانائیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه … ادامه...

کلاس جبرانی اول درس طراحی الگوریتمها اقای دکتر فاموری

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی اول درس طراحی الگوریتمها اقای دکتر فاموری در تاریخ ۲۱/۱/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

کلاس جبرانی چهارم درس ساختمان داده ها خانم دکتر بازرگان

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی چهارم درس ساختمان داده ها خانم دکتر بازرگان در تاریخ ۱۶/۱/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

کلاس جبرانی دوم درس اصول برنامه سازی خانم مهندس حسینی

قابل توجه دانشجویان محترم

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی دوم درس اصول برنامه سازی خانم مهندس حسینی در تاریخ ۲۱/۱/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

 

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم
ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبی وارمنستان

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ در شهرهای اصفهان ،اهواز، تهران ، تبریز ، شیراز ، مشهد، بندرعباس ، کرمان و واحدهای دانشگاه شیراز در دبیادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس زبان ماشین

به اطلاع می رساند کلاس مجازی مازاد  اول درس زبان ماشین  در تاریخ ۲۱/۱/۹۶ ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ برگزار  می گردد.… ادامه...

تغییر کلاس مجازی پنجم درس مهندسی نرم افزار ۲- گروه ۱- خانم مهندس همایونی

تغییر کلاس مجازی پنجم درس مهندسی نرم افزار ۲- گروه ۱-   خانم مهندس همایونی

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس همایونی)، کلاس مجازی پنجم درس مهندسی نرم … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone