برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) 
 جمع کل واحدها :  ۱۴۰  واحد
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲  فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳  کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴  کارگاه کامپیوتر۱اصلی مبانی کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶  زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷  تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۲۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲  فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳  معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی ۱ریاضی۲۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴  ساختمانهای گسسته۳اصلیریاضی۱و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵  اصول برنامه سازی۳اصلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶  زبان تخصصی۲اصلیزبان عمومی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷  اندیشه اسلامی ۱۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آمار و احتمال مهندسی۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲  آز فیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳  برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴  زبانهای ماشین و برنامه سازی    سیستم۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵مدار منطقی ۳اصلیساختمان گسسته۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۶  مدارهای الکتریکی ۱۳اصلیفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷  اخلاق اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۷۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  روشهای محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲  ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و ساختمانهای گسسته۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳  ریاضی مهندسی۳اصلیمعادلات و ریاضی۲۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۵  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلیزبان تخصصی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶  اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷  تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸  معماری کامپیوتر۳اصلی مدارهای منطقی-زبان ماشین و برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۵۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه مدارهای منطقی۱اصلیمدارهای منطقی۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲  مبانی فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۸۲۱
۳  طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵  ذخیره و بازیابی اطلاعات۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶آز مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۷  تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی ۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۸  تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  نظریه زبانها و ماشینها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲  ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳  آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۵  اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه - نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۱۵۳۰۳۳۱
۷  کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد :  ۱۸
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  سیستمهای عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲  شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۳ هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۴  مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصیاصول پایگاه داده‌ها۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵گرافیک کامپیوتری۳اختیاری۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۶مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳اختیاریمدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۲۷۰۵۳۵۹۱۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه سیستمهای عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲  مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳  پروزه کارشناسی۳تخصصی نرم افزارشیوه ارایه مطالب۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴  ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵  انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶  آزمایشگاه ریز پردازنده۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۷ آزمایشگاه پایگاه داده ها ۱تخصصیاصول طراحی پایگاه داده ها ۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۸ طراحی صفخات وب ۳اختیاریاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۹۶۶۱
جمع واحد : ۱۷

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴کارگاه کامپیوتر۱اصلی۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی ۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی۲۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۳۱
۲فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳معادلات دیفرانسل۳پایه ریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴ساختمانهای گسسته ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵اصول برنامه سازی ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶زبان تخصصی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷اندیشه اسلامی ۱ ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آمار و احتمالات مهندسی۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲آزفیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴زبا نهای ماشین و برنامه سازی ۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی۲- معادلات دیفرانسل ۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۶مدار الکتریکی۱۳اصلیفیزیک۲معادلات ۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷اخلاق اسلامی۲عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱روش های محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل ۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و
ساختمان های گسسته
۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳مدارهای منطقی ۳اصلیساختمان های گسسته ۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۴آزمایشگاه مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه مدار منطقی۱اصلیمدارهای منطقی ۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲معماری کامپیوتر ۳اصلیمدار های منطقی- زبا نهای ماشین۲۷۰۵۳۰۱۵۱
۳طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴طراحی و پیاده سازی زبان ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱نظریه زبانها و ماشین ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶تاریخ اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۷کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱سیستم های عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۳شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۴آزمایشگاه پایگاه داده ها۱تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده۲۷۰۵۳۰۲۹۱
۵اصول طراحی کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه و نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۵۳۰۳۰۱
۶مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه سیستم های عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم های عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳پروژه کارشناسی ۳تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵انقلاب اسلامی ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶اختیاری۳اختیاری
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
جمع کل واحد ها : ۱۴۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی

کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هادهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۵مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلراولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلردوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلرسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلرچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلرپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۶مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلرششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلرهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلرهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۸مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلرنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵مهندس المیرا آشورماهانی۱اصول طراحی کامپایلردهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۹۶۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۳۰مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهجبرانی اولمجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۴مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهششممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۳مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهنهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۳۰مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۶دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۶مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵مهندس سید محمد بیدکی۱ذخیره و بازیابی اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱اولمجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶دکتر مسلم فرجود۱ریاضی ۱دهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۳۰مهندس مرآتی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶مهندس مرآتی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳مهندس مرآتی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰مهندس مرآتی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷مهندس مرآتی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۴مهندس مرآتی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۹مهندس مرآتی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۶مهندس مرآتی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۳مهندس مرآتی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۳۰مهندس مرآتی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۳۰خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۴خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۹خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۶خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۳خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۳۰خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶دکتر نیلوفر مظفری۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر پرنیان صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷مهندس عبدالرضا پیتام۱زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هادهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۵مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۶مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۸مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوترینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهااولمجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهادوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاششممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهاهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهانهممجازی
۲۷۰۵۲۲۴۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶مهندس سید محمود فاموری۱طراحی الگوریتمهادهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱اولمجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای الکتریکی۱دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱اولمجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶مهندس زهرا کاظمی۱مدارهای الکتریکی۱دهممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیدوممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیسوممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیچهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیپنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیششممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیهفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیهشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقینهممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیدهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر نیلوفر مظفری۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷دکتر نیلوفر مظفری۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶دکتر نیلوفر مظفری۱مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۵۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷مهندس فرزاد قهرمانی۱معماری کامپیوتر-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۳۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۹مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۳۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهممجازی

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۰/۰۸/۹۶ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
۲۱/۰۸/۹۶معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مبانی تئوری تربیت بدنی۱
۲۲/۰۸/۹۶معادلات دیفرانسیلمدار الکتریکی ۱
فیزیک ۱
۲۳/۰۸/۹۶اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
۲۴/۰۸/۹۶زبان تخصصیریزپردازنده ۱
انگلیسی عمومی
۲۵/۰۸/۹۶زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک ۲
۲۶/۰۸/۹۶رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
۲۷/۰۸/۹۶مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۸/۰۸/۹۶مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۹/۰۸/۹۶سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۳۰/۰۸/۹۶ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
ادبیات فارسی
۰۱/۰۹/۹۶اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۰۲/۰۹/۹۶ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۳/۰۹/۹۶مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
شبکه های کامپیوتری
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار       
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۹/۱۰/۹۶ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
۱۰/۱۰/۹۶معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مبانی تئوری تربیت بدنی۱
۱۱/۱۰/۹۶معادلات دیفرانسیلمدار الکتریکی ۱
فیزیک ۱
۱۲/۱۰/۹۶اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
۱۳/۱۰/۹۶زبان تخصصیریزپردازنده ۱
انگلیسی عمومی
۱۴/۱۰/۹۶زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک ۲
۱۵/۱۰/۹۶مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۱۶/۱۰/۹۶مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۱۷/۱۰/۹۶سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۱۸/۱۰/۹۶ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
ادبیات فارسی
۱۹/۱۰/۹۶اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۲۰/۱۰/۹۶ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۱/۱۰/۹۶مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
شبکه های کامپیوتری
. تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

      
نام آزمایشگاهنام استادگروهتاریخ برگزاریمکان برگزاریساعت برگزاری
آز معماری کامپیوتردکتر موسوی۱شروع:۳۰/۱۰/۹۶PC۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۲/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز مدار منطقی دکتر راجی۱شروع:۳۰/۱۰/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹-۱۴
پایان: ۲/۱۱/۹۶
آز فیزیک ۲دکتر موسوی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه آنالوگ۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۵/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز فیزیک ۲دکتر موسوی۲شروع:۳۰/۱۰/۹۶آزمایشگاه آنالوگ۱۹-۱۴
پایان: ۲/۱۱/۹۶
آز ریزپردازندهدکتر راجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹-۱۴
پایان: ۵/۱۱/۹۶
آز سیستم عاملمهندس ازوجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۵/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز سیستم عامل مدیریت و کنترلمهندس ازوجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۵/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز پایگاه دادهمهندس راسخ۱شروع:۷/۱۱/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹-۱۴
پایان: ۹/۱۱/۹۶
آز شبکهدکتر حمزه۱شروع:۷/۱۱/۹۶آزمایشگاه شبکه۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۹/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
آز مدار الکترونیکی دکتر راجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه آنالوگ۱۹-۱۴
پایان: ۵/۱۱/۹۶
آز الکترونیک دیجیتالدکتر راجی۱شروع:۳/۱۱/۹۶آزمایشگاه آنالوگ۱۹-۱۴
پایان: ۵/۱۱/۹۶
کارگاه کامپیوترمهندس بازرگان۱شروع:۳۰/۱۰/۹۶آزمایشگاه دیجیتال۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۲/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
کارگاه کامپیوترمهندس همایونی۲شروع:۳۰/۱۰/۹۶ICT۱۹۰۰/۰۱/۱۶
پایان: ۲/۱۱/۹۶۱۹۷۰/۰۱/۰۱
کارگاه کامپیوترمهندس بازرگان۳شروع:۳۰/۱۰/۹۶ICT۱۹-۱۴
پایان: ۲/۱۱/۹۶
کارگاه کامپیوترمهندس همایونی۴شروع:۳۰/۱۰/۹۶PC۱۹-۱۴
پایان: ۲/۱۱/۹۶
۱۳ – ۸۱۳ – ۸زمان
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۳۰/۱۰/۹۶
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)یک شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۱/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)دو شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول)سه شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۳/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه دوم)کارگاه عمومی (گروه اول) چهارشنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۴/۱۱/۹۶
۱۹-۱۴۱۹ -۱۴ زمان
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم) شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۳۰/۱۰/۹۶
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم)یک شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۱/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم)دو شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۲/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم)سه شنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر۳/۱۱/۹۶
کارگاه عمومی (گروه چهارم)کارگاه عمومی (گروه سوم) چهارشنبه
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر ۴/۱۱/۹۶
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها بجز کارگاه عمومی در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
۷-      محل بر گزاری کارگاه عمومی : دانشکده مهندسی مکانیک
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
۵-آدرس دانشکده مهندسی مکانیک: خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،ساختمان شماره۴
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

دو جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی

دو جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱- آقای مهندس روستایی
بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس روستایی)، دو جلسه کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۱ در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخارزاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس طراحی الگوریتمها اقای دکتر فاموری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر فاموری جبرانی اول  درس طراحی الگوریتمها  در تاریخ ۲۱/۹/۹۶   ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر

جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های فناوری اطلاعات-گروه ۱- خانم دکتر کرمی مهر
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر کرمی مهر)، جبرانی کلاس درس مدیریت کنترل پروژه های … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه ۱– خانم مهندس بازرگان

یک جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه ۱– خانم مهندس بازرگان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس بازرگان)، یک جلسه کلاس جبرانی درس ساختمان داده ها -گروه … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۲- گروه ۱- خانم مهندس همایونی

جبرانی کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار ۲- گروه ۱- خانم مهندس همایونی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس همایونی)، کلاس مجازی درس مهندسی نرم افزار۲-گروه ۱- در تاریخ … ادامه...

چهار جلسه کلاس مجازی درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-گروه ۱ – آقای مهندس پیتام

چهار جلسه کلاس مجازی درس زبان ماشین و برنامه سازی سیستم-گروه ۱ – آقای مهندس پیتام
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس پیتام)، چهار جلسه کلاس مجازی درس زبان … ادامه...

تغییر ساعت برگزاری جلسات هفتم تا دهم درس اصول برنامه سازی اقای مهندس کریمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای مهندس کریمی  جلسات  هفتم تا دهم  درس اصول برنامه سازی در ساعت ۸-۱۰  روزهای اعلام شده برگزار می گردد.

۷/۹/۹۶ ساعت … ادامه...

تغییر کلاس جلسه هفتم درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی

تغییر کلاس جلسه هفتم درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حسینی)، کلاس جلسه هفتم درس فیزیک ۱-گروه۱ – از تاریخ … ادامه...

زمان برگزاری جلسه هفتم درس مهندسی نرم افزار ۲ خانم دکتر همایونی

  بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر همایونی جلسه هفتم درس مهندسی نرم افزار ۲  در تاریخ ۱۲/۹/۹۶ ساعت ۱۰-۱۲   برگزار می گردد.… ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone