برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی بعد از ۹۵

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) 
 جمع کل واحدها :  ۱۴۰  واحد
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲  فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳  کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴  کارگاه کامپیوتر۱اصلی مبانی کامپیوتر۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶  زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷  تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۸۱۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  ریاضی ۲۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲  فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳  معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی ۱ریاضی۲۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴  ساختمانهای گسسته۳اصلیریاضی۱و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵  اصول برنامه سازی۳اصلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶  زبان تخصصی۲اصلیزبان عمومی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷  اندیشه اسلامی ۱۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آمار و احتمال مهندسی۳پایهریاضی ۱معادلات۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲  آز فیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳  برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴  زبانهای ماشین و برنامه سازی    سیستم۳اصلیاصول برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵مدار منطقی ۳اصلیساختمان گسسته۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۶  مدارهای الکتریکی ۱۳اصلیفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷  اخلاق اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۷۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  روشهای محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲  ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و ساختمانهای گسسته۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳  ریاضی مهندسی۳اصلیمعادلات و ریاضی۲۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۵  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲اصلیزبان تخصصی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶  اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷  تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸  معماری کامپیوتر۳اصلی مدارهای منطقی-زبان ماشین و برنامه سازی۲۷۰۵۳۰۱۵۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه مدارهای منطقی۱اصلیمدارهای منطقی۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲  مبانی فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۸۲۱
۳  طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵  ذخیره و بازیابی اطلاعات۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶آز مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۷  تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی ۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۸  تاریخ تحلیلی صدر اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  نظریه زبانها و ماشینها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲  ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳  آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۳اختیاری۲۷۰۵۳۵۹۰۱
۵  اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه - نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۱۵۳۰۳۳۱
۷  کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد :  ۱۸
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  سیستمهای عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲  شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۳ هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۴  مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصیاصول پایگاه داده‌ها۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵گرافیک کامپیوتری۳اختیاری۲۷۰۵۲۵۳۰۱
۶مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات۳اختیاریمدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات۲۷۰۵۳۵۹۱۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱  آزمایشگاه سیستمهای عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲  مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳  پروزه کارشناسی۳تخصصی نرم افزارشیوه ارایه مطالب۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴  ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵  انقلاب اسلامی۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶  آزمایشگاه ریز پردازنده۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۷ آزمایشگاه پایگاه داده ها ۱تخصصیاصول طراحی پایگاه داده ها ۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۸ طراحی صفخات وب ۳اختیاریاصول برنامه سازی۲۷۰۵۲۹۶۶۱
جمع واحد : ۱۷

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) ورودی قبل از ۹۵

نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۰۱۱
۲فیزیک ۱۳پایه۲۷۰۵۳۲۱۱۱
۳کارگاه عمومی۱پایه۲۷۰۵۳۲۰۴۱
۴کارگاه کامپیوتر۱اصلی۲۷۰۵۳۲۰۵۱
۵مبانی کامپیوتر و برنامه سازی۳اصلی ۲۷۰۵۳۲۰۳۱
۶زبان عمومی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۸۸۱
۷تفسیر موضوعی قرآن۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۸۱
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ریاضی۲۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۳۱
۲فیزیک ۲۳پایهفیزیک ۱۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳معادلات دیفرانسل۳پایه ریاضی۱۲۷۰۵۳۲۵۴۱
۴ساختمانهای گسسته ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵اصول برنامه سازی ۳اصلیمبانی کامپیوترو برنامه سازی۲۷۰۵۳۲۳۱۱
۶زبان تخصصی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۵۱
۷اندیشه اسلامی ۱ ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آمار و احتمالات مهندسی۳پایهریاضی۱۲۷۰۵۳۹۶۴۱
۲آزفیزیک ۲۱پایهفیزیک ۲۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۲۲۸۱۱
۴زبا نهای ماشین و برنامه سازی ۳اصلیاصول برنامه سازی ۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی۲- معادلات دیفرانسل ۲۷۰۵۲۲۵۰۱
۶مدار الکتریکی۱۳اصلیفیزیک۲معادلات ۲۷۰۵۳۰۲۳۱
۷اخلاق اسلامی۲عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱روش های محاسبات عددی۳پایهمعادلات دیفرانسیل ۲۷۰۵۳۰۰۷۱
۲ساختمان داده ها۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته و
ساختمان های گسسته
۲۷۰۵۳۰۱۱۱
۳مدارهای منطقی ۳اصلیساختمان های گسسته ۲۷۰۵۳۰۱۳۱
۴آزمایشگاه مدار الکتریکی۱اصلیمدار الکتریکی ۱۲۷۰۵۳۰۲۴۱
۵شیوه ارائه مطالب علمی و فنی ۲اصلی۲۷۰۵۲۹۷۰۱
۶اندیشه اسلامی ۲۲عمومی۲۷۰۱۲۲۰۵۱
۷تربیت بدنی ۱۱عمومی۲۷۰۱۳۱۱۶۱
۸اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه مدار منطقی۱اصلیمدارهای منطقی ۲۷۰۵۳۰۱۴۱
۲معماری کامپیوتر ۳اصلیمدار های منطقی- زبا نهای ماشین۲۷۰۵۳۰۱۵۱
۳طراحی الگوریتم ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۲۲۴۴۱
۴طراحی و پیاده سازی زبان ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۲۳۰۰۱
۵ذخیره و بازیابی اطلاعات ۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۷۱
۶تربیت بدنی ۲۱عمومیتربیت بدنی۱۲۷۰۱۲۱۱۲۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱نظریه زبانها و ماشین ها۳اصلیساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۲۰۱
۲ریزپردازنده ۱۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۳آزمایشگاه معماری کامپیوتر۱اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۲۲۶۰۱
۴هوش مصنوعی۳تخصصی نرم افزارساختمان داده ها۲۷۰۵۳۰۳۳۱
۵اصول طراحی پایگاه داده ها۳تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات ۲۷۰۵۳۰۲۸۱
۶تاریخ اسلام۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۳۱
۷کارآموزی۲تخصصی نرم افزار۲۷۰۵۳۵۵۱۱
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱سیستم های عامل۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۱۹۱
۲آزمایشگاه ریز پردازنده ۱۱اصلیریز پردازنده۲۷۰۵۳۰۱۸۱
۳شبکه های کامپیوتری۳اصلیمعماری کامپیوتر۲۷۰۵۳۰۲۵۱
۴آزمایشگاه پایگاه داده ها۱تخصصی نرم افزاراصول طراحی پایگاه داده۲۷۰۵۳۰۲۹۱
۵اصول طراحی کامپایلر۳تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه و نظریه زبان ها و ماشین۲۷۰۵۳۰۳۰۱
۶مهندسی نرم افزار ۱۳تخصصی نرم افزارزبان تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۷
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱آزمایشگاه سیستم های عامل۱تخصصی نرم افزارسیستم های عامل۲۷۰۵۳۰۳۵۱
۲مهندسی نرم افزار ۲۳تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار۱۲۷۰۵۳۰۳۴۱
۳پروژه کارشناسی ۳تخصصی نرم افزارشیوه ارائه مطالب علمی و فنی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۴ادبیات فارسی۳عمومی۲۷۰۱۳۱۱۹۱
۵انقلاب اسلامی ۲عمومی۲۷۰۱۲۱۱۱۱
۶اختیاری۳اختیاری
۷اختیاری۳اختیاری
جمع واحد : ۱۸
جمع کل واحد ها : ۱۴۰ واحد

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۳۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹مهندس محسن کریمی۱اصول برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹مهندس عبدالرضا رضاپور۱اصول طراحی پایگاه داده هادهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹دکتر عبدالرسول برهانی حقیقی۱آمار و احتمالات-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۷۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱مهندس امیر رضاقلی۱روشهای محاسبات عددیدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۱۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضی ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹خانم صدیقه فروتن۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹مهندس مرآتی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۶مهندس مرآتی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۳مهندس مرآتی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۰مهندس مرآتی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۷مهندس مرآتی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۴مهندس مرآتی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۳مهندس مرآتی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۰مهندس مرآتی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۷مهندس مرآتی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۳۲۱۱۰۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۳مهندس مرآتی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹دکتر اقبال منصوری۱ریاضی گسسته ۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۳۳۰۲۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر سجاد دهقانی۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر پرنیا صمیمی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملنهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۹۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱مهندس ندا ازوجی۱سیستمهای عاملدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوترینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۵۱۱۴:۰۰۱۲:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱دکتر مرتضی تاج بخش۱شبکه های کامپیوتریدهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیاولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۰۱۱۶:۰۰۱۴:۳۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴مهندس نیلوفر راستین۱شیوه ارائه مطالب علمی وفنیششممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وباولمجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۶دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبدوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۳دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۰دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۷دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۴دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبششممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۳دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۰دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۷دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۶۶۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۳دکتر علیرضا کاظمی۱طراحی صفحات وبدهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیاولمجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیسوممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیششممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازینهممجازی
۲۷۰۵۲۳۰۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰مهندس المیرا آشورماهانی۱طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازیدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۱۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۱دهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۳۳۰۰۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر احمد پوست فروش۱فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۳۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵مهندس امین زارع۱گرافیک کامپیوتری سوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۸۲۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰مهندس علیرضا نیک سرشت۱مبانی فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱مهندس امیر حسین راسخ۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر محمد کیا کجوری۱مدارهای منطقیدهممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیاولمجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیدوممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیسوممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیچهارممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیپنجممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیششممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیهفتممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیهشتممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقینهممجازی
۲۷۰۳۲۱۴۳۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱ مهندس آزاده کریمی۱مدارهای منطقیدهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتاولمجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتسوممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتچهارممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتپنجممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتششممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهفتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتهشتممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتنهممجازی
۲۷۰۵۳۵۹۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱دکتر زهرا کرمی مهر۱مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعاتدهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۴۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱مهندس هاله همایونی۱مهندسی نرم افزار ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۲۰۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱مهندس نیلوفر راستین۱نظریه زبانها و ماشینهادهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیاولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعینهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۳۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱مهندس سام حمزه لو۱هوش مصنوعیدهممجازی

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار  
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۹/۸/۹۷ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
شبکه های کامپیوتری
۲۰/۸/۹۷معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مبانی تئوری تربیت بدنی۱
۲۱/۸/۹۷معادلات دیفرانسیلفیزیک ۱
۲۲/۸/۹۷اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده هامدار الکتریکی ۱
۲۳/۸/۹۷زبان تخصصیریزپردازنده ۱
انگلیسی عمومی
۲۴/۸/۹۷زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک ۲
۲۵/۸/۹۷مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۶/۸/۹۷مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۷/۸/۹۷سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۲۸/۸/۹۷ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
ادبیات فارسی
۲۹/۸/۹۷اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۳۰/۸/۹۷ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱/۹/۹۷مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار       
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۱۵/۱۰/۹۷ریاضی ۲ریاضی مهندسیریاضی۱
شبکه های کامپیوتری
۱۶/۱۰/۹۷معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی۲
مبانی تئوری تربیت بدنی۱
۱۷/۱۰/۹۷معادلات دیفرانسیلفیزیک ۱
۱۸/۱۰/۹۷اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی ۱سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده هامدار الکتریکی ۱
۱۹/۱۰/۹۷زبان تخصصیریزپردازنده ۱
انگلیسی عمومی
۲۰/۱۰/۹۷زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک ۲
۲۱/۱۰/۹۷مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۲/۱۰/۹۷مهندسی نرم افزار ۱ مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
۲۳/۱۰/۹۷سیستمهای عاملهوش مصنوعی
۲۴/۱۰/۹۷ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی ۲
ادبیات فارسی
۲۵/۱۰/۹۷اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
۲۶/۱۰/۹۷ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۷/۱۰/۹۷مهندسی نرم افزار ۲اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

نام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریگروهمکان
آز معماری کامپیوترشروع:۱۶/۴/۹۷ ۸تا۱۳۱ICT
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز سیستم عاملشروع:۱۶/۴/۹۷۸تا۱۳۱آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز سیستم عامل مدیریت و کنترلشروع:۱۶/۴/۹۷۸تا۱۳۲آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز پایگاه دادهشروع:۱۹/۴/۹۷۸تا۱۳۱آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۱/۴/۹۷
کارگاه کامپیوترشروع:۱۹/۴/۹۷۸تا۱۳۱ICT
پایان: ۲۱/۴/۹۷
کارگاه کامپیوترشروع:۱۶/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۲آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز شبکهشروع:۱۶/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۱آزمایشگاه شبکه
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آزمایشگاه مهندسی نرم افزارشروع:۱۶/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۱ICT
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آزریزپردازندهشروع:۱۹/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۱آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۱/۴/۹۷
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ )

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم۹۶-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای مهندس علیرضا کاظمی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای مهندس علیرضا کاظمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای مهندس علیرضا کاظمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس نظریه زبانها و ماشین -گروه ۱ – خانم مهندس راستین

یک جلسه کلاس مازاد درس نظریه زبانها و ماشین -گروه ۱ – خانم مهندس راستین
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس راستین)، یک جلسه مازاد درس نظریه زبانها و … ادامه...

یک جلسه مازاد درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی

یک جلسه مازاد درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس ازوجی)، یک جلسه مازاد درس سیستم عامل در تاریخ ۸/۳/۹۷ تاریخ … ادامه...

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ –آقای مهندس کریمی

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ –آقای مهندس کریمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس کریمی)، ساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone