برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار)

برنامه ترم بندی اخذ دروس (نرم افزار) 
 جمع کل واحدها :  ۱۴۰  واحد
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  ریاضی ۱3پایه270532011
2  فیزیک ۱3پایه270532111
3  کارگاه عمومی1پایه270532041
4  کارگاه کامپیوتر1اصلی مبانی کامپیوتر270532051
5  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی3اصلی270532031
6  زبان عمومی3عمومی270131881
7  تفسیر موضوعی قرآن2عمومی270121811
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  ریاضی ۲3پایهریاضی ۱معادلات270532521
2  فیزیک ۲3پایهفیزیک ۱270530081
3  معادلات دیفرانسیل3پایهریاضی ۱ریاضی۲270532541
4  ساختمانهای گسسته3اصلیریاضی1و مبانی کامپیوتر و برنامه سازی270532211
5  اصول برنامه سازی3اصلیمبانی کامپیوتر و برنامه سازی270532311
6  زبان تخصصی2اصلیزبان عمومی270529751
7  اندیشه اسلامی ۱2عمومی270122031
جمع واحد : ۱۹
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  آمار و احتمال مهندسی3پایهریاضی ۱معادلات270539641
2  آز فیزیک ۲1پایهفیزیک 2270530091
3  برنامه سازی پیشرفته3اصلیاصول برنامه سازی270522811
4  زبانهای ماشین و برنامه سازی    سیستم3اصلیاصول برنامه سازی270530121
5مدار منطقی 3اصلیساختمان گسسته270530131
6  مدارهای الکتریکی ۱3اصلیفیزیک 2270530231
7  اخلاق اسلامی2عمومی270122071
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  روشهای محاسبات عددی3پایهمعادلات دیفرانسیل270530071
2  ساختمان داده ها3اصلیبرنامه سازی پیشرفته و ساختمانهای گسسته270530111
3  ریاضی مهندسی3اصلیمعادلات و ریاضی2270522501
5  شیوه ارائه مطالب علمی و فنی2اصلیزبان تخصصی270529701
6  اندیشه اسلامی ۲2عمومی270122051
7  تربیت بدنی ۱1عمومی270131161
8  معماری کامپیوتر3اصلی مدارهای منطقی-زبان ماشین و برنامه سازی270530151
جمع واحد : ۱7
نیمسال پنجم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  آزمایشگاه مدارهای منطقی1اصلیمدارهای منطقی270530141
2  مبانی فناوری اطلاعات3اختیاری270535821
3  طراحی الگوریتم ها3اصلیساختمان داده ها270522441
4  طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی3تخصصی نرم افزارساختمان داده ها270523001
5  ذخیره و بازیابی اطلاعات3تخصصی نرم افزارساختمان داده ها270530271
6آز مدار الکتریکی1اصلیمدار الکتریکی 1270530241
7  تربیت بدنی ۲1عمومیتربیت بدنی ۱270121121
8  تاریخ تحلیلی صدر اسلام2عمومی270121131
جمع واحد : ۱۷
نیمسال ششم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  نظریه زبانها و ماشینها3اصلیساختمان داده ها270530201
2  ریزپردازنده ۱3اصلیمعماری کامپیوتر270530171
3  آزمایشگاه معماری کامپیوتر1اصلیمعماری کامپیوتر270522601
4مدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات3اختیاری270535901
5  اصول طراحی پایگاه داده ها3تخصصی نرم افزارذخیره و بازیابی اطلاعات270530281
6کامپایلر3تخصصی نرم افزارطراحی و پیاده سازی زبان های برنامه - نظریه زبان ها و ماشین2701530331
7  کارآموزی2تخصصی نرم افزار270535511
جمع واحد :  ۱8
نیمسال هفتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  سیستمهای عامل3اصلیمعماری کامپیوتر270530191
2  شبکه های کامپیوتری3اصلیمعماری کامپیوتر270530251
3 هوش مصنوعی3تخصصی نرم افزارساختمان داده ها270121131
4  مهندسی نرم افزار ۱3تخصصی نرم افزارزبان تخصصیاصول پایگاه داده‌ها270530311
5گرافیک کامپیوتری3اختیاری270525301
6مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات3اختیاریمدیریت پروژه‌های فناوری اطلاعات270535911
جمع واحد : ۱8
نیمسال هشتم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1  آزمایشگاه سیستمهای عامل1تخصصی نرم افزارسیستم عامل270530351
2  مهندسی نرم افزار ۲3تخصصی نرم افزارمهندسی نرم افزار1270530341
3  پروزه کارشناسی3تخصصی نرم افزارشیوه ارایه مطالب270530361
4  ادبیات فارسی3عمومی270131191
5  انقلاب اسلامی2عمومی270121111
6  آزمایشگاه ریز پردازنده1اصلیریز پردازنده270530181
7 آزمایشگاه پایگاه داده ها 1تخصصیاصول طراحی پایگاه داده ها 270530191
8 طراحی صفخات وب 3اختیاریاصول برنامه سازی270529661
جمع واحد : ۱7

“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی

         
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشيتا ساعتاز ساعتتاريخنام استادگروه درسينام درسمرتبهنوع کلاس
27012207109:3008:001395/11/19دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي اولمجازي
27012207109:3008:001395/11/26دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي دوممجازي
27012207109:3008:001395/12/03دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي سوممجازي
27012207109:3008:001395/12/10دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي چهارممجازي
27012207109:3008:001395/12/17دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي پنجممجازي
27012207109:3008:001395/12/24دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي ششممجازي
27012207109:3008:001396/02/12دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي هفتممجازي
27012207109:3008:001396/02/19دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي هشتممجازي
27012207109:3008:001396/02/26دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي نهممجازي
27012207109:3008:001396/03/02دکتر عبدالعلي شکر1اخلاق و تربيت اسلامي دهممجازي
27013119120:0018:001395/11/20دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي اولمجازي
27013119120:0018:001395/11/27دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي دوممجازي
27013119120:0018:001395/12/04دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي سوممجازي
27013119120:0018:001395/12/11دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي چهارممجازي
27013119120:0018:001395/12/18دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي پنجممجازي
27013119120:0018:001395/12/25دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي ششممجازي
27013119120:0018:001396/02/13دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي هفتممجازي
27013119120:0018:001396/02/20دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي هشتممجازي
27013119120:0018:001396/02/27دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي نهممجازي
27013119120:0018:001396/03/03دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي دهممجازي
27053231118:0016:001395/11/20مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازياولمجازي
27053231118:0016:001395/11/27مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيدوممجازي
27053231118:0016:001395/12/04مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيسوممجازي
27053231118:0016:001395/12/11مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيچهارممجازي
27053231118:0016:001395/12/18مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيپنجممجازي
27053231118:0016:001395/12/25مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيششممجازي
27053231118:0016:001396/02/13مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيهفتممجازي
27053231118:0016:001396/02/20مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيهشتممجازي
27053231118:0016:001396/02/27مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازينهممجازي
27053231118:0016:001396/03/03مهندس الهام حسيني1اصول برنامه سازيدهممجازي
27053028118:0016:001395/11/17مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هااولمجازي
27053028118:0016:001395/11/24مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هادوممجازي
27053028118:0016:001395/12/01مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاسوممجازي
27053028118:0016:001395/12/08مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاچهارممجازي
27053028118:0016:001395/12/15مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاپنجممجازي
27053028118:0016:001395/12/22مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاششممجازي
27053028118:0016:001396/02/10مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاهفتممجازي
27053028118:0016:001396/02/17مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هاهشتممجازي
27053028118:0016:001396/02/24مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هانهممجازي
27053028118:0016:001396/02/31مهندس عبدالرضا رضاپور1اصول طراحي پايگاه داده هادهممجازي
27053030118:0016:001395/11/19مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلراولمجازي
27053030118:0016:001395/11/26مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلردوممجازي
27053030118:0016:001395/12/03مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرسوممجازي
27053030118:0016:001395/12/10مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرچهارممجازي
27053030118:0016:001395/12/17مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرپنجممجازي
27053030118:0016:001395/12/24مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرششممجازي
27053030118:0016:001396/02/12مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرهفتممجازي
27053030118:0016:001396/02/19مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرهشتممجازي
27053030118:0016:001396/02/26مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلرنهممجازي
27053030118:0016:001396/03/02مهندس فرزاد قهرماني1اصول طراحي کامپايلردهممجازي
27012203117:3016:001395/11/19دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1اولمجازي
27012203117:3016:001395/11/26دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1دوممجازي
27012203117:3016:001395/12/03دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1سوممجازي
27012203117:3016:001395/12/10دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1چهارممجازي
27012203117:3016:001395/12/17دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1پنجممجازي
27012203117:3016:001395/12/24دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1ششممجازي
27012203117:3016:001396/02/12دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1هفتممجازي
27012203117:3016:001396/02/19دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1هشتممجازي
27012203117:3016:001396/02/26دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1نهممجازي
27012203117:3016:001396/03/02دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1دهممجازي
27012205111:3010:001395/11/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2اولمجازي
27012205111:3010:001395/11/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دوممجازي
27012205111:3010:001395/12/03دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2سوممجازي
27012205111:3010:001395/12/10دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2چهارممجازي
27012205111:3010:001395/12/17دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2پنجممجازي
27012205111:3010:001395/12/24دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2ششممجازي
27012205111:3010:001396/02/12دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هفتممجازي
27012205111:3010:001396/02/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هشتممجازي
27012205111:3010:001396/02/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2نهممجازي
27012205111:3010:001396/03/02دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دهممجازي
27012111109:3008:001395/11/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آناولمجازي
27012111109:3008:001395/11/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندوممجازي
27012111109:3008:001395/12/02دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنسوممجازي
27012111109:3008:001395/12/09دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنچهارممجازي
27012111109:3008:001395/12/16دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنپنجممجازي
27012111109:3008:001395/12/23دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنششممجازي
27012111109:3008:001396/02/11دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهفتممجازي
27012111109:3008:001396/02/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهشتممجازي
27012111109:3008:001396/02/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آننهممجازي
27012111109:3008:001396/03/01دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندهممجازي
27013188116:0014:001395/11/17دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عمومياولمجازي
27013188116:0014:001395/11/24دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميدوممجازي
27013188116:0014:001395/12/01دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميسوممجازي
27013188116:0014:001395/12/08دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميچهارممجازي
27013188116:0014:001395/12/15دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميپنجممجازي
27013188116:0014:001395/12/22دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميششممجازي
27013188116:0014:001396/02/10دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميهفتممجازي
27013188116:0014:001396/02/17دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميهشتممجازي
27013188116:0014:001396/02/24دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عمومينهممجازي
27013188116:0014:001396/02/31دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميدهممجازي
27053964116:0014:001395/11/20دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحدياولمجازي
27053964116:0014:001395/11/27دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديدوممجازي
27053964116:0014:001395/12/04دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديسوممجازي
27053964116:0014:001395/12/11دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديچهارممجازي
27053964116:0014:001395/12/18دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديپنجممجازي
27053964116:0014:001395/12/25دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديششممجازي
27053964116:0014:001396/02/13دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديهفتممجازي
27053964116:0014:001396/02/20دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديهشتممجازي
27053964116:0014:001396/02/27دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحدينهممجازي
27053964116:0014:001396/03/03دکتر عبدالرسول برهاني حقيقي1آمار و احتمالات-3واحديدهممجازي
27052281116:0014:001395/11/21مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهاولمجازي
27052281116:0014:001395/11/28مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهدوممجازي
27052281116:0014:001395/12/05مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهسوممجازي
27052281116:0014:001395/12/19مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهچهارممجازي
27052281116:0014:001395/12/26مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهپنجممجازي
27052281116:0014:001396/01/17مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهششممجازي
27052281116:0014:001396/02/14مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتههفتممجازي
27052281116:0014:001396/02/21مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتههشتممجازي
27052281116:0014:001396/02/28مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهنهممجازي
27052281116:0014:001396/03/04مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهدهممجازي
27012113117:3016:001395/11/20دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلاماولمجازي
27012113117:3016:001395/11/27دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامدوممجازي
27012113117:3016:001395/12/04دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامسوممجازي
27012113117:3016:001395/12/11دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامچهارممجازي
27012113117:3016:001395/12/18دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامپنجممجازي
27012113117:3016:001395/12/25دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامششممجازي
27012113117:3016:001396/02/13دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامهفتممجازي
27012113117:3016:001396/02/20دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامهشتممجازي
27012113117:3016:001396/02/27دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامنهممجازي
27012113117:3016:001396/03/03دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامدهممجازي
27012181109:3008:001395/11/19دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآناولمجازي
27012181109:3008:001395/11/26دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآندوممجازي
27012181109:3008:001395/12/03دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنسوممجازي
27012181109:3008:001395/12/10دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنچهارممجازي
27012181109:3008:001395/12/17دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنپنجممجازي
27012181109:3008:001395/12/24دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنششممجازي
27012181109:3008:001396/02/12دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنهفتممجازي
27012181109:3008:001396/02/19دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنهشتممجازي
27012181109:3008:001396/02/26دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآننهممجازي
27012181109:3008:001396/03/02دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآندهممجازي
27053007110:0008:001395/11/16مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عددياولمجازي
27053007110:0008:001395/11/23مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديدوممجازي
27053007110:0008:001395/11/30مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديسوممجازي
27053007110:0008:001395/12/07مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديچهارممجازي
27053007110:0008:001395/12/14مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديپنجممجازي
27053007110:0008:001395/12/21مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديششممجازي
27053007110:0008:001396/02/09مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديهفتممجازي
27053007110:0008:001396/02/16مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديهشتممجازي
27053007110:0008:001396/02/23مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عددينهممجازي
27053007110:0008:001396/02/30مهندس بتسابه تنوري1روشهاي محاسبات عدديدهممجازي
27053252110:0008:001395/11/16خانم صديقه فروتن2رياضي 2اولمجازي
27053252110:0008:001395/11/17خانم صديقه فروتن2رياضي 2دوممجازي
27053252110:3008:301395/11/27خانم صديقه فروتن2رياضي 2سوممجازي
27053252110:3008:301395/11/28خانم صديقه فروتن2رياضي 2چهارممجازي
27053252110:3008:301395/12/04خانم صديقه فروتن2رياضي 2پنجممجازي
27053252110:3008:301395/12/05خانم صديقه فروتن2رياضي 2ششممجازي
27053252110:3008:301396/02/14خانم صديقه فروتن2رياضي 2هفتممجازي
27053252110:3008:301396/02/21خانم صديقه فروتن2رياضي 2هشتممجازي
27053252110:3008:301396/02/28خانم صديقه فروتن2رياضي 2نهممجازي
27053252110:3008:301396/03/04خانم صديقه فروتن2رياضي 2دهممجازي
27032141110:0008:001395/11/21مهندس مرآتي1رياضي 2اولمجازي
27032141110:0008:001395/11/28مهندس مرآتي1رياضي 2دوممجازي
27032141110:0008:001395/12/05مهندس مرآتي1رياضي 2سوممجازي
27032141110:0008:001395/12/19مهندس مرآتي1رياضي 2چهارممجازي
27032141110:0008:001395/12/26مهندس مرآتي1رياضي 2پنجممجازي
27032141110:0008:001396/01/17مهندس مرآتي1رياضي 2ششممجازي
27032141110:0008:001396/02/14مهندس مرآتي1رياضي 2هفتممجازي
27032141110:0008:001396/02/21مهندس مرآتي1رياضي 2هشتممجازي
27032141110:0008:001396/02/28مهندس مرآتي1رياضي 2نهممجازي
27032141110:0008:001396/03/04مهندس مرآتي1رياضي 2دهممجازي
27053251118:0016:001395/11/19دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحدياولمجازي
27053251118:0016:001395/11/26دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديدوممجازي
27053251118:0016:001395/12/03دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديسوممجازي
27053251118:0016:001395/12/10دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديچهارممجازي
27053251118:0016:001395/12/17دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديپنجممجازي
27053251118:0016:001395/12/24دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديششممجازي
27053251118:0016:001396/02/12دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديهفتممجازي
27053251118:0016:001396/02/19دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديهشتممجازي
27053251118:0016:001396/02/26دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحدينهممجازي
27053251118:0016:001396/03/02دکتر اقبال منصوري1رياضي گسسته3واحديدهممجازي
27032115115:3013:301395/11/18دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحدياولمجازي
27032115115:3013:301395/11/25دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديدوممجازي
27032115115:3013:301395/12/02دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديسوممجازي
27032115115:3013:301395/12/09دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديچهارممجازي
27032115115:3013:301395/12/16دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديپنجممجازي
27032115115:3013:301395/12/23دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديششممجازي
27032115115:3013:301396/02/11دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديهفتممجازي
27032115115:3013:301396/02/18دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديهشتممجازي
27032115115:3013:301396/02/25دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحدينهممجازي
27032115115:3013:301396/03/01دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديدهممجازي
27053017110:0008:001395/11/19دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1اولمجازي
27053017110:0008:001395/11/26دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1دوممجازي
27053017110:0008:001395/12/03دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1سوممجازي
27053017110:0008:001395/12/10دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1چهارممجازي
27053017110:0008:001395/12/17دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1پنجممجازي
27053017110:0008:001395/12/24دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1ششممجازي
27053017110:0008:001396/02/12دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1هفتممجازي
27053017110:0008:001396/02/19دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1هشتممجازي
27053017110:0008:001396/02/26دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1نهممجازي
27053017110:0008:001396/03/02دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1دهممجازي
27052975115:3014:001395/11/17دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتراولمجازي
27052975115:3014:001395/11/24دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتردوممجازي
27052975115:3014:001395/12/01دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترسوممجازي
27052975115:3014:001395/12/08دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترچهارممجازي
27052975115:3014:001395/12/15دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترپنجممجازي
27052975115:3014:001395/12/22دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترششممجازي
27052975115:3014:001396/02/10دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترهفتممجازي
27052975115:3014:001396/02/17دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترهشتممجازي
27052975115:3014:001396/02/24دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترنهممجازي
27052975115:3014:001396/02/31دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتردهممجازي
27053011118:0016:001395/11/18مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هااولمجازي
27053011118:0016:001395/11/25مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هادوممجازي
27053011118:0016:001395/12/02مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاسوممجازي
27053011118:0016:001395/12/09مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاچهارممجازي
27053011118:0016:001395/12/16مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاپنجممجازي
27053011118:0016:001395/12/23مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاششممجازي
27053011118:0016:001396/02/11مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاهفتممجازي
27053011118:0016:001396/02/18مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاهشتممجازي
27053011118:0016:001396/02/25مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هانهممجازي
27053011118:0016:001396/03/01مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هادهممجازي
27053019118:0016:001395/11/16مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملاولمجازي
27053019118:0016:001395/11/23مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملدوممجازي
27053019118:0016:001395/11/30مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملسوممجازي
27053019118:0016:001395/12/07مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملچهارممجازي
27053019118:0016:001395/12/14مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملپنجممجازي
27053019118:0016:001395/12/21مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملششممجازي
27053019118:0016:001396/02/09مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملهفتممجازي
27053019118:0016:001396/02/16مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملهشتممجازي
27053019118:0016:001396/02/23مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملنهممجازي
27053019118:0016:001396/02/30مهندس ندا ازوجي1سيستمهاي عاملدهممجازي
27053025116:0014:001395/11/18مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوترياولمجازي
27053025116:0014:001395/11/25مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريدوممجازي
27053025116:0014:001395/12/02مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريسوممجازي
27053025116:0014:001395/12/09مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريچهارممجازي
27053025116:0014:001395/12/16مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريپنجممجازي
27053025116:0014:001395/12/23مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريششممجازي
27053025116:0014:001396/02/11مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريهفتممجازي
27053025116:0014:001396/02/18مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريهشتممجازي
27053025116:0014:001396/02/25مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوترينهممجازي
27053025116:0014:001396/03/01مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي کامپيوتريدهممجازي
27052970114:3013:001395/11/21مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنياولمجازي
27052970114:3013:001395/11/28مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيدوممجازي
27052970114:3013:001395/12/05مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيسوممجازي
27052970114:3013:001395/12/19مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيچهارممجازي
27052970114:3013:001395/12/26مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيپنجممجازي
27052970114:3013:001396/01/17مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيششممجازي
27052970114:3013:001396/02/14مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيهفتممجازي
27052970114:3013:001396/02/21مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيهشتممجازي
27052970114:3013:001396/02/28مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنينهممجازي
27052970114:3013:001396/03/04مهندس کيميا بازرگان لاري1شيوه ارائه مطالب علمي وفنيدهممجازي
27052244116:0014:001395/11/18مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهااولمجازي
27052244116:0014:001395/11/25مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهادوممجازي
27052244116:0014:001395/12/02مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاسوممجازي
27052244116:0014:001395/12/09مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاچهارممجازي
27052244116:0014:001395/12/16مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاپنجممجازي
27052244116:0014:001395/12/23مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاششممجازي
27052244116:0014:001396/02/11مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاهفتممجازي
27052244116:0014:001396/02/18مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهاهشتممجازي
27052244116:0014:001396/02/25مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهانهممجازي
27052244116:0014:001396/03/01مهندس سيد محمود فاموري1طراحي الگوريتمهادهممجازي
27052966111:0009:001395/11/17مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وباولمجازي
27052966111:0009:001395/11/24مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبدوممجازي
27052966111:0009:001395/12/01مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبسوممجازي
27052966111:0009:001395/12/08مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبچهارممجازي
27052966111:0009:001395/12/15مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبپنجممجازي
27052966111:0009:001395/12/22مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبششممجازي
27052966111:0009:001396/02/10مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبهفتممجازي
27052966111:0009:001396/02/17مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبهشتممجازي
27052966111:0009:001396/02/24مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبنهممجازي
27052966111:0009:001396/02/31مهندس حسين رجب زاده1طراحي صفحات وبدهممجازي
27052300116:0014:001395/11/16مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازياولمجازي
27052300116:0014:001395/11/23مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيدوممجازي
27052300116:0014:001395/11/30مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيسوممجازي
27052300116:0014:001395/12/07مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيچهارممجازي
27052300116:0014:001395/12/14مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيپنجممجازي
27052300116:0014:001395/12/21مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيششممجازي
27052300116:0014:001396/02/09مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيهفتممجازي
27052300116:0014:001396/02/16مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيهشتممجازي
27052300116:0014:001396/02/23مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازينهممجازي
27052300116:0014:001396/02/30مهندس الميرا آشورماهاني1طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازيدهممجازي
27033007118:0016:001395/11/16دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2اولمجازي
27033007118:0016:001395/11/23دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2دوممجازي
27033007118:0016:001395/11/30دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2سوممجازي
27033007118:0016:001395/12/07دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2چهارممجازي
27033007118:0016:001395/12/14دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2پنجممجازي
27033007118:0016:001395/12/21دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2ششممجازي
27033007118:0016:001396/02/09دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2هفتممجازي
27033007118:0016:001396/02/16دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2هشتممجازي
27033007118:0016:001396/02/23دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2نهممجازي
27033007118:0016:001396/02/30دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2دهممجازي
27053008120:0018:001395/11/19دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2اولمجازي
27053008120:0018:001395/11/26دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2دوممجازي
27053008120:0018:001395/12/03دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2سوممجازي
27053008120:0018:001395/12/10دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2چهارممجازي
27053008120:0018:001395/12/17دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2پنجممجازي
27053008120:0018:001395/12/24دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2ششممجازي
27053008120:0018:001396/02/12دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2هفتممجازي
27053008120:0018:001396/02/19دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2هشتممجازي
27053008120:0018:001396/02/26دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2نهممجازي
27053008120:0018:001396/03/02دکتر احمد پوست فروش1فيزيک 2دهممجازي
27053203120:0018:001395/11/20مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي اولمجازي
27053203120:0018:001395/11/27مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي دوممجازي
27053203120:0018:001395/12/04مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي سوممجازي
27053203120:0018:001395/12/11مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي چهارممجازي
27053203120:0018:001395/12/18مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي پنجممجازي
27053203120:0018:001395/12/25مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي ششممجازي
27053203120:0018:001396/02/13مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي هفتممجازي
27053203120:0018:001396/02/20مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي هشتممجازي
27053203120:0018:001396/02/27مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي نهممجازي
27053203120:0018:001396/03/03مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي دهممجازي
27033024116:0014:001395/11/23دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1اولمجازي
27033024116:0014:001395/11/30دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1دوممجازي
27033024116:0014:001395/12/07دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1سوممجازي
27033024116:0014:001395/12/14دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1چهارممجازي
27033024116:0014:001395/12/21دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1پنجممجازي
27033024116:0014:001396/01/19دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1ششممجازي
27033024116:0014:001396/02/09دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1هفتممجازي
27033024116:0014:001396/02/16دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1هشتممجازي
27033024116:0014:001396/02/23دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1نهممجازي
27033024116:0014:001396/02/30دکتر سجاد دهقاني1مدارهاي الکتريکي1دهممجازي
27053013116:0014:001395/11/19دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقياولمجازي
27053013116:0014:001395/11/26دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيدوممجازي
27053013116:0014:001395/12/03دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيسوممجازي
27053013116:0014:001395/12/10دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيچهارممجازي
27053013116:0014:001395/12/17دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيپنجممجازي
27053013116:0014:001395/12/24دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيششممجازي
27053013116:0014:001396/02/12دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيهفتممجازي
27053013116:0014:001396/02/19دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيهشتممجازي
27053013116:0014:001396/02/26دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقينهممجازي
27053013116:0014:001396/03/02دکتر محمد کيا کجوري1مدارهاي منطقيدهممجازي
27033018118:0016:001395/11/19دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقياولمجازي
27033018118:0016:001395/11/26دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيدوممجازي
27033018118:0016:001395/12/03دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيسوممجازي
27033018118:0016:001395/12/10دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيچهارممجازي
27033018118:0016:001395/12/17دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيپنجممجازي
27033018118:0016:001395/12/24دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيششممجازي
27033018118:0016:001396/02/12دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيهفتممجازي
27033018118:0016:001396/02/19دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيهشتممجازي
27033018118:0016:001396/02/26دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقينهممجازي
27033018118:0016:001396/03/02دکتر مهران يزدي1مدارهاي منطقيدهممجازي
27053254112:3010:301395/11/21دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحدياولمجازي
27053254112:3010:301395/11/28دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديدوممجازي
27053254112:3010:301395/12/05دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديسوممجازي
27053254112:3010:301395/12/19دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديچهارممجازي
27053254112:3010:301395/12/26دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديپنجممجازي
27053254112:3010:301396/01/17دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديششممجازي
27053254112:3010:301396/02/14دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديهفتممجازي
27053254112:3010:301396/02/21دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديهشتممجازي
27053254112:3010:301396/02/28دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحدينهممجازي
27053254112:3010:301396/03/04دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديدهممجازي
27053015116:0014:001395/11/19مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحدياولمجازي
27053015116:0014:001395/11/26مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديدوممجازي
27053015116:0014:001395/12/03مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديسوممجازي
27053015116:0014:001395/12/10مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديچهارممجازي
27053015116:0014:001395/12/17مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديپنجممجازي
27053015116:0014:001395/12/24مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديششممجازي
27053015116:0014:001396/02/12مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديهفتممجازي
27053015116:0014:001396/02/19مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديهشتممجازي
27053015116:0014:001396/02/26مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحدينهممجازي
27053015116:0014:001396/03/02مهندس فرزاد قهرماني1معماري کامپيوتر-3واحديدهممجازي
27053031116:0014:001395/11/17مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1اولمجازي
27053031116:0014:001395/11/24مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1دوممجازي
27053031116:0014:001395/12/01مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1سوممجازي
27053031116:0014:001395/12/08مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1چهارممجازي
27053031116:0014:001395/12/15مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1پنجممجازي
27053031116:0014:001395/12/22مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1ششممجازي
27053031116:0014:001396/02/10مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1هفتممجازي
27053031116:0014:001396/02/17مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1هشتممجازي
27053031116:0014:001396/02/24مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1نهممجازي
27053031116:0014:001396/02/31مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1دهممجازي
27053034115:0013:001395/11/21مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2اولمجازي
27053034115:0013:001395/11/28مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2دوممجازي
27053034115:0013:001395/12/05مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2سوممجازي
27053034115:0013:001395/12/19مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2چهارممجازي
27053034115:0013:001395/12/26مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2پنجممجازي
27053034115:0013:001396/01/17مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2ششممجازي
27053034115:0013:001396/02/14مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2هفتممجازي
27053034115:0013:001396/02/21مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2هشتممجازي
27053034115:0013:001396/02/28مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2نهممجازي
27053034115:0013:001396/03/04مهندس هاله همايوني1مهندسي نرم افزار 2دهممجازي
27053020116:0014:001395/11/17مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهااولمجازي
27053020116:0014:001395/11/24مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهادوممجازي
27053020116:0014:001395/12/01مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاسوممجازي
27053020116:0014:001395/12/08مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاچهارممجازي
27053020116:0014:001395/12/15مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاپنجممجازي
27053020116:0014:001395/12/22مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاششممجازي
27053020116:0014:001396/02/10مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاهفتممجازي
27053020116:0014:001396/02/17مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهاهشتممجازي
27053020116:0014:001396/02/24مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهانهممجازي
27053020116:0014:001396/02/31مهندس الميرا آشورماهاني1نظريه زبانها و ماشينهادهممجازي
27053033110:0008:001395/11/21مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعياولمجازي
27053033110:0008:001395/11/28مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيدوممجازي
27053033110:0008:001395/12/05مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيسوممجازي
27053033110:0008:001395/12/19مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيچهارممجازي
27053033110:0008:001395/12/26مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيپنجممجازي
27053033110:0008:001396/01/17مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيششممجازي
27053033110:0008:001396/02/14مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيهفتممجازي
27053033110:0008:001396/02/21مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيهشتممجازي
27053033110:0008:001396/02/28مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعينهممجازي
27053033110:0008:001396/03/04مهندس سام حمزه لو1هوش مصنوعيدهممجازي

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار  
تاریخ10:30 – 08:30 13:15 – 10:4516 – 14
20/08/96ریاضی 2ریاضی مهندسیشبکه های کامپیوتری
ریاضی1
21/08/96معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی2
مبانی تئوری تربیت بدنی1
22/08/96معادلات دیفرانسیلمدار الکتریکی 1
فیزیک 1
23/08/96اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی 1سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
24/08/96زبان تخصصیریزپردازنده 1
انگلیسی عمومی
25/08/96زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک 2
26/08/96رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
27/08/96مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
28/08/96مهندسی نرم افزار 1 مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
29/08/96سیستمهای عاملهوش مصنوعی
30/08/96ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی 2
ادبیات فارسی
01/09/96اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
02/09/96ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ10:30 – 08:30 11:45 – 10:4512:45 – 11:4516 – 14
03/09/96مهندسی نرم افزار 2اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
. تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته نرم افزار   
تاریخ10:30 – 08:30 13:15 – 10:4516 – 14
17/03/96ریاضی 2ریاضی مهندسیشبکه های کامپیوتری
ریاضی1
18/03/96معماری کامپیوتر آمار و احتمالاتمبانی تئوری تربیت بدنی2
مبانی تئوری تربیت بدنی1
19/03/96معادلات دیفرانسیلمدار الکتریکی 1
فیزیک 1
20/03/96اصول طراحی کامپایلراندیشه اسلامی 1سیستم های چندرسانه ای
ساختمان داده ها
21/03/96زبان تخصصیریزپردازنده 1
انگلیسی عمومی
22/03/96زبان ماشین و برنامه سازی سیستمنظریه زبانها و ماشینها فیزیک 2
23/03/96مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی الگوریتم هاانقلاب اسلامی و ریشه های آن
تاریخ12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96مهندسی نرم افزار 1 مدارهای منطقیروشهای محاسبات عددی
طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی
25/03/96سیستمهای عاملهوش مصنوعی
26/03/96شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفته اندیشه اسلامی 2
ادبیات فارسی
28/03/96اصول طراحی پایگاه داده هاشیوه ارائه مطالب علمی و فنی
29/03/96ذخیره و بازیابی اطلاعاتتفسیر موضوعی قرآن
اصول برنامه سازی
تاریخ12 – 10 13:15 – 12:1514:15 – 13:1516:45 – 14:45
30/03/96مهندسی نرم افزار 2اخلاق وتربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
. تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

      
نام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریگروهظرفیتمکان
آز معماری کامپیوترشروع:17/4/9614:00 تا 19:00110 نفرICT
پایان: 19/4/96
آز سیستم عاملشروع:17/4/9614:00 تا 19:00112 نفرآزمایشگاه دیجیتال
پایان: 19/4/96
آز سیستم عامل مدیریت و کنترلشروع:17/4/9614:00 تا 19:00212 نفرآزمایشگاه دیجیتال
پایان: 19/4/96
کارگاه کامپیوترشروع:13/4/9614:00 تا 19:00210 نفرICT
پایان: 15/4/96
آز پایگاه دادهشروع:13/4/96 8:00تا 13:00115 نفرآزمایشگاه دیجیتال
پایان: 15/4/96
آز شبکهشروع:13/4/9614:00 تا 19:00110 نفرآزمایشگاه شبکه
پایان: 15/4/96
آزمایشگاه مهندسی نرم افزارشروع:17/4/968:00تا 13:00114 نفرICT
پایان: 19/4/96
آز مدارهای الکتریکی 1شروع:17/4/968:00تا 13:00112 نفرآزمایشگاه آنالوگ
پایان: 19/4/96

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس اصول طراحی کامپایلر آقای مهندس قهرمانی

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم  اقای مهندس قهرمانی ، کلاس مازاد اول  درس اصول طراحی کامپایلر در تاریخ۱۱/۳/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

 

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم
ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی آقای دکتر یزدیان

قابل توجه دانشجویان  محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم   جناب اقای دکتر یزدیان ، کلاس مازاد اول  درس  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی در تاریخ۴/۳/۹۶ … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی جبرانی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

تغییر تاریخ کلاس مجازی جبرانی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱آقای مهندس رضا پور

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ آقای دکتر پوست فروش

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی … ادامه...

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) دو جلسه … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضاپور

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضا پور، کلاس جبرانی اول درس ،    در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد، کلاس جبرانی دوم درس  ،    در تاریخ۹/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس طراحی و پیاده سازی ربانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی

 قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی ، کلاس جبرانی اول … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone