کارشناسی ناپیوسته سخت افزار:
تاسیس مقطع ناپیوسته مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار، به منظور ارتقا آگاهی ها و توانائی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی سخت افزار ضروری به نظر می رسد . علاوه بر آن از آنجائیکه دانشجویان دوره کاردانی سخت افزار ، بعلت نوع دروس گذرانده شده نمی توانند در رشته های مهندسی برق و یا مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار تحصیل نمایند، آینده تحصیلی این دانشجویان منوط به ایجاد رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار میباشد.

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش سخت افزار

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش سخت افزار نیمسال دوم۹۶ - ۹۵
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۳دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۰دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۷دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۴دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۳دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۱/۱۷مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهششممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهنهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۰دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۷دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۴دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۳دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۰دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۷دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۳دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۰۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۰خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۷خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۴خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱مهندس مرآتی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸مهندس مرآتی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵مهندس مرآتی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۹مهندس مرآتی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۶مهندس مرآتی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۱/۱۷مهندس مرآتی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴مهندس مرآتی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱مهندس مرآتی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸مهندس مرآتی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴مهندس مرآتی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۵دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۲دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۹دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۱۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۲۳دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۱دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۵دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۰۳/۰۱دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۳دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۳۰دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۷دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۴دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۰۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۳دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۰دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۷دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۴دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۱دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۸دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۵دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۲دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۰دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۷دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۴دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۱دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۲مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۱مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۱مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هادهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهااولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهادوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۹دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۶دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۱/۱۷دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهانهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهادهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۵مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۲مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲سوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۹مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲چهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۶مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲پنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۳مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲ششممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۱مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲هفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲هشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۵مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲نهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۱مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۹دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۶دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۳دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۰دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۷دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۴دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۲دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۹دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۶دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۲دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۳۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۰۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۰مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۷مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۵مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۳مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۰مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۷مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۳مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۱۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۲۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۱/۱۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۰مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار     
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۰/۰۸/۹۶ریاضی (عمومی )۲ریاضی مهندسی
۲۱/۰۸/۹۶طراحی سیستمهای VLSIمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۲۲/۰۸/۹۶معادلات دیفرانسیل
۲۳/۰۸/۹۶ساختمان داده ها
۲۴/۰۸/۹۶شبکه های رایانه ای ۲ریزپردازنده ۱شبکه های رایانه ای۱
زبان تخصصی
۲۵/۰۸/۹۶زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم فیزیک ۲
۲۶/۰۸/۹۶رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
۲۷/۰۸/۹۶مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی مدار واسطانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۸/۰۸/۹۶مهندسی نرم افزار ۱
۲۹/۰۸/۹۶سیگنالها و سیستمها
هوش مصنوعی
۳۰/۰۸/۹۶ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفتهاندیشه اسلامی۲
۰۱/۰۹/۹۶...........................................................................
۰۲/۰۹/۹۶تفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۳/۰۹/۹۶نرم افزارهای کاربردیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
. تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار       
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۹/۱۰/۹۶ریاضی (عمومی )۲ریاضی مهندسی
۱۰/۱۰/۹۶طراحی سیستمهای VLSIمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۱۱/۱۰/۹۶معادلات دیفرانسیل
۱۲/۱۰/۹۶ساختمان داده ها
۱۳/۱۰/۹۶شبکه های رایانه ای ۲ریزپردازنده ۱شبکه های رایانه ای۱
زبان تخصصی
۱۴/۱۰/۹۶زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم فیزیک ۲
۱۵/۱۰/۹۶مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی مدار واسطانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۱۶/۱۰/۹۶مهندسی نرم افزار ۱
۱۷/۱۰/۹۶سیگنالها و سیستمها
هوش مصنوعی
۱۸/۱۰/۹۶ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفتهاندیشه اسلامی۲
۱۹/۱۰/۹۶...........................................................................
۲۰/۱۰/۹۶تفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۱/۱۰/۹۶نرم افزارهای کاربردیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
. تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه ترم بندی ناپیوسته سخت افزار

برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته سخت افزار) 
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی ۲۳پایه۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲فیزیک۲۳پایهریاضی ۲۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳مبانی رایانه ای و برنامه سازی

(برنامه سازی کامپیوتر)
۳پایهریاضی ۲۲۷۰۳۳۰۳۱
۴ساختمان گسسته۳اصلیریاضی ۲۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵معارف ۲۲عمومی
۶زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۷
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی ۲
۲آزفیزیک ۲۱پایه۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیریاضی ۲
۴زبان ماشین۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی ۲
۵نرم افزارهای کاربردی۲اصلی۲۷۰۵۲۲۵۱۱
۷تاریخ اسلام۲عمومی
۸تربیت بدنی ۲۱عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ساختمان داده ها۳اصلیساختمان های گسسته
۲الکترونیک دیجیتال۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۹۷۱
۳سیگنال و سیستم۳تخصصیریاضیات مهندسی ۲۷۰۵۲۹۷۲۱
۴مهندسی نرم افزار۳تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵شبکه های رایانه ای ۱۳تخصصی
۶انقلاب اسلامی۲عمومی
۷کارآموزی ۱۱تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۲۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱طراحی سیستمهای vlsi۳تخصصیالکترونیک دیجیتال
۲طراحی مدار واسط۳تخصصیالکترونیک دیجیتال۲۷۰۵۲۲۵۴۱
۳آز مدار واسط۱تخصصیطراحی مدار واسط۲۷۰۵۲۸۳۳۱
۴شبکه های رایانه ای ۲۳تخصصیشبکه های رایانه ای ۱۲۷۰۵۲۵۲۵۱
۵پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۶آز الکترونیک دیجیتال۱تخصصیالکترونیک دیجیتال۲۷۰۵۳۰۴۰۱
۷ریزپردازنده۳اختیاری۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۸کارآموزی ۲۲تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۳۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۱واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

نام آزمایشگاهنام استادتاریخ برگزاریساعت برگزاریگروهظرفیتمکان
آز معماری کامپیوتردکتر راجیشروع:۲۳/۱۰/۹۶۸ تا ۱۳۱۱۰ICT
پایان: ۲۵/۱۰/۹۶
آز مدار منطقیدکتر موسویشروع:۲۳/۱۰/۹۶۱۴-۱۹۱۱۰آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۵/۱۰/۹۶
آزمایشگاه مهندسی نرم افزارمهندس همایونیشروع:۲۳/۱۰/۹۶۱۴-۱۹۱۱۵ICT
پایان: ۲۵/۱۰/۹۶
آز فیزیک ۲دکتر موسویشروع:۲۶/۱۰/۹۶۸تا۱۳۱۱۲آزمایشگاه آنولوگ
پایان: ۲۸/۱۰/۹۶
آز فیزیک ۲دکتر موسویشروع:۲۳/۱۰/۹۶۱۴تا۱۹۲۱۲آزمایشگاه آنولوگ
پایان: ۲۵/۱۰/۹۶
آز ریزپردازندهدکتر راجیشروع:۲۶/۱۰/۹۶۱۴-۱۹۱۱۲آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۸/۱۰/۹۶
آز سیستم عاملمهندس ازوجیشروع:۲۶/۱۰/۹۶۸ تا ۱۳۱۸آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۸/۱۰/۹۶
آز سیستم عامل مدیریت و کنترلمهندس ازوجیشروع:۲۶/۱۰/۹۶۸تا۱۳۱۸آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۸/۱۰/۹۶
آز پایگاه داده مهندس راسخشروع:۳۰/۱۰/۹۶۱۴-۱۹۱۱۲آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲/۱۱/۹۶
آز شبکه دکتر حمزهشروع:۳۰/۱۰/۹۶۸تا۱۳۱۹آزمایشگاه شبکه
پایان: ۲/۱۱/۹۶
آز مدار الکترونیکیدکتر راجیشروع:۲۶/۱۰/۹۶۱۴-۱۹۱۳آزمایشگاه آنولوگ
پایان: ۲۸/۱۰/۹۶
آز الکترونیک دیجیتالدکتر راجیشروع:۲۶/۱۰/۹۶۱۴-۱۹۱۳آزمایشگاه آنولوگ
پایان: ۲۸/۱۰/۹۶
کارگاه کامپیوترمهندس بازرگانشروع:۳۰/۱۰/۹۶۸تا۱۳۱۲۰آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲/۱۱/۹۶
کارگاه کامپیوترمهندس بازرگانشروع:۳۰/۱۰/۹۶۸تا۱۳۲۲۰آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲/۱۱/۹۶
کارگاه کامپیوترمهندس بازرگانشروع:۳۰/۱۰/۹۶۱۴-۱۹۳۲۰آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲/۱۱/۹۶
کارگاه کامپیوترمهندس بازرگانشروع:۳۰/۱۰/۹۶۱۴-۱۹۴۲۰آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲/۱۱/۹۶
ساعت ۱۳ – ۸۱۳ – ۸
تاریخ
شنبهکارگاه عمومی (گروه اول)کارگاه عمومی (گروه دوم)
۳۰/۱۰/۹۶رشته کامپیوتررشته کامپیوتر
یک شنبه ۱/۱۱/۹۶کارگاه عمومی (گروه اول)کارگاه عمومی (گروه دوم)
رشته کامپیوتر رشته کامپیوتر
دو شنبهکارگاه عمومی (گروه اول)کارگاه عمومی (گروه دوم)
۲/۱۱/۹۶رشته کامپیوتررشته کامپیوتر
سه شنبهکارگاه عمومی (گروه اول)کارگاه عمومی (گروه دوم)
۳/۱۱/۹۶رشته کامپیوتررشته کامپیوتر
چهارشنبهکارگاه عمومی (گروه اول)کارگاه عمومی (گروه دوم)
۴/۱۱/۹۶رشته کامپیوتررشته کامپیوتر
ساعت ۱۹-۱۳۱۹ -۱۳
تاریخ
شنبهکارگاه عمومی (گروه سوم)کارگاه عمومی (گروه چهارم)
۳۰/۱۰/۹۶رشته کامپیوتررشته کامپیوتر
یک شنبه ۱/۱۱/۹۶کارگاه عمومی (گروه سوم)کارگاه عمومی (گروه چهارم )
رشته کامپیوتررشته کامپیوتر
دو شنبهکارگاه عمومی (گروه سوم )کارگاه عمومی (گروه چهارم )
۲/۱۱/۹۶رشته کامپیوتررشته کامپیوتر
سه شنبهکارگاه عمومی (گروه سوم )کارگاه عمومی (گروه چهارم )
۳/۱۱/۹۶رشته کامپیوتررشته کامپیوتر
چهارشنبهکارگاه عمومی (گروه سوم )کارگاه عمومی (گروه چهارم )
۴/۱۱/۹۶رشته کامپیوتررشته کامپیوتر
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها بجز کارگاه عمومی در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
۷-      محل بر گزاری کارگاه عمومی : دانشکده مهندسی مکانیک
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال اول ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
۵-آدرس دانشکده مهندسی مکانیک: خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز،ساختمان شماره۴
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات:

تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم درس برنامه سازی سیستم پیشرفته -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست

تغییر تاریخ کلاس مجازی پنجم درس برنامه سازی سیستم پیشرفته -گروه ۱ – خانم مهندس شه پرست
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس شه پرست)، تاریخ کلاس مجازی پنجم … ادامه...

تغییر جلسه پنجم درس هوش مصنوعی -گروه ۱ – آقای مهندس حمزه لو

تغییر جلسه پنجم درس هوش مصنوعی -گروه ۱ – آقای مهندس حمزه لو
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس حمزه لو)، جلسه پنجم درس هوش مصنوعی -گروه ۱ – … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف

جبرانی کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- آقای دکتر نداف
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر نداف)، کلاس مجازی درس اصول و مبانی مدیریت- گروه ۱- … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی

یک جلسه کلاس جبرانی تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه ۱- خانم مهندس اکرمی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس اکرمی)، یک جلسه کلاس جبرانی تجارت الکترونیکی (کارشناسی) – گروه … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده

یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه ۱- آقای دکتر فخارزاده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فخارزاده)، یک جلسه کلاس مجازی درس تحقیق در عملیات- گروه … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن

تغییر ساعت کلاس مجازی پنجم درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، خانم فروتن
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم فروتن )، کلاس مجازی پنجم درس ریاضی ۲ -در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی گسسته ۲ واحدی- گروه ۱–آقای دکتر منصوری

یک جلسه کلاس جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی گسسته ۲ واحدی- گروه ۱–آقای دکتر منصوری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر منصوری) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ریاضی … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ … ادامه...

اضافه شدن درس نظریه زبانها و ماشین ها به دروس رشته کارشناسی نرم افزار کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارائه آن به صورت خودخوان -گروه ۱ – خانم مهندس آشور ماهانی

اضافه شدن درس نظریه زبانها و ماشین ها به دروس رشته کارشناسی نرم افزار کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارائه آن به صورت خودخوان -گروه ۱ – خانم مهندس آشور … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone