کارشناسی ناپیوسته سخت افزار:
تاسیس مقطع ناپیوسته مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار، به منظور ارتقا آگاهی ها و توانائی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی سخت افزار ضروری به نظر می رسد . علاوه بر آن از آنجائیکه دانشجویان دوره کاردانی سخت افزار ، بعلت نوع دروس گذرانده شده نمی توانند در رشته های مهندسی برق و یا مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار تحصیل نمایند، آینده تحصیلی این دانشجویان منوط به ایجاد رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار میباشد.

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش سخت افزار

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش سخت افزار نیمسال دوم96 - 95
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشيتا ساعتاز ساعتتاريخنام استادگروه درسينام درسمرتبهنوع کلاس
27012205111:3010:001395/11/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2اولمجازي
27012205111:3010:001395/11/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دوممجازي
27012205111:3010:001395/12/03دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2سوممجازي
27012205111:3010:001395/12/10دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2چهارممجازي
27012205111:3010:001395/12/17دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2پنجممجازي
27012205111:3010:001395/12/24دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2ششممجازي
27012205111:3010:001396/02/12دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هفتممجازي
27012205111:3010:001396/02/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هشتممجازي
27012205111:3010:001396/02/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2نهممجازي
27012205111:3010:001396/03/02دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دهممجازي
27012111109:3008:001395/11/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آناولمجازي
27012111109:3008:001395/11/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندوممجازي
27012111109:3008:001395/12/02دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنسوممجازي
27012111109:3008:001395/12/09دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنچهارممجازي
27012111109:3008:001395/12/16دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنپنجممجازي
27012111109:3008:001395/12/23دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنششممجازي
27012111109:3008:001396/02/11دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهفتممجازي
27012111109:3008:001396/02/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهشتممجازي
27012111109:3008:001396/02/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آننهممجازي
27012111109:3008:001396/03/01دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندهممجازي
27052281116:0014:001395/11/21مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهاولمجازي
27052281116:0014:001395/11/28مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهدوممجازي
27052281116:0014:001395/12/05مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهسوممجازي
27052281116:0014:001395/12/19مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهچهارممجازي
27052281116:0014:001395/12/26مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهپنجممجازي
27052281116:0014:001396/01/17مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهششممجازي
27052281116:0014:001396/02/14مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتههفتممجازي
27052281116:0014:001396/02/21مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتههشتممجازي
27052281116:0014:001396/02/28مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهنهممجازي
27052281116:0014:001396/03/04مهندس حميرا شه پرست1برنامه سازي پيشرفتهدهممجازي
27012113117:3016:001395/11/20دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلاماولمجازي
27012113117:3016:001395/11/27دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامدوممجازي
27012113117:3016:001395/12/04دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامسوممجازي
27012113117:3016:001395/12/11دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامچهارممجازي
27012113117:3016:001395/12/18دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامپنجممجازي
27012113117:3016:001395/12/25دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامششممجازي
27012113117:3016:001396/02/13دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامهفتممجازي
27012113117:3016:001396/02/20دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامهشتممجازي
27012113117:3016:001396/02/27دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامنهممجازي
27012113117:3016:001396/03/03دکتر سهيلا پايان1تاريخ تحليلي صدر اسلامدهممجازي
27012181111:3010:001395/11/16دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآناولمجازي
27012181111:3010:001395/11/23دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآندوممجازي
27012181111:3010:001395/11/30دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنسوممجازي
27012181111:3010:001395/12/07دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنچهارممجازي
27012181111:3010:001395/12/14دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنپنجممجازي
27012181111:3010:001395/12/21دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنششممجازي
27012181111:3010:001396/02/09دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنهفتممجازي
27012181111:3010:001396/02/16دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآنهشتممجازي
27012181111:3010:001396/02/23دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآننهممجازي
27012181111:3010:001396/02/30دکتر علي محمد ساجدي1تفسير موضوعي قرآندهممجازي
27053252110:3008:301395/11/20خانم صديقه فروتن2رياضي 2اولمجازي
27053252110:3008:301395/11/21خانم صديقه فروتن2رياضي 2دوممجازي
27053252110:3008:301395/11/27خانم صديقه فروتن2رياضي 2سوممجازي
27053252110:3008:301395/11/28خانم صديقه فروتن2رياضي 2چهارممجازي
27053252110:3008:301395/12/04خانم صديقه فروتن2رياضي 2پنجممجازي
27053252110:3008:301395/12/05خانم صديقه فروتن2رياضي 2ششممجازي
27053252110:3008:301396/02/14خانم صديقه فروتن2رياضي 2هفتممجازي
27053252110:3008:301396/02/21خانم صديقه فروتن2رياضي 2هشتممجازي
27053252110:3008:301396/02/28خانم صديقه فروتن2رياضي 2نهممجازي
27053252110:3008:301396/03/04خانم صديقه فروتن2رياضي 2دهممجازي
27053252110:0008:001395/11/21مهندس مرآتي1رياضي 2اولمجازي
27053252110:0008:001395/11/28مهندس مرآتي1رياضي 2دوممجازي
27053252110:0008:001395/12/05مهندس مرآتي1رياضي 2سوممجازي
27053252110:0008:001395/12/19مهندس مرآتي1رياضي 2چهارممجازي
27053252110:0008:001395/12/26مهندس مرآتي1رياضي 2پنجممجازي
27053252110:0008:001396/01/17مهندس مرآتي1رياضي 2ششممجازي
27053252110:0008:001396/02/14مهندس مرآتي1رياضي 2هفتممجازي
27053252110:0008:001396/02/21مهندس مرآتي1رياضي 2هشتممجازي
27053252110:0008:001396/02/28مهندس مرآتي1رياضي 2نهممجازي
27053252110:0008:001396/03/04مهندس مرآتي1رياضي 2دهممجازي
27052250115:3013:301395/11/18دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحدياولمجازي
27052250115:3013:301395/11/25دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديدوممجازي
27052250115:3013:301395/12/02دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديسوممجازي
27052250115:3013:301395/12/09دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديچهارممجازي
27052250115:3013:301395/12/16دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديپنجممجازي
27052250115:3013:301395/12/23دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديششممجازي
27052250115:3013:301396/02/11دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديهفتممجازي
27052250115:3013:301396/02/18دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديهشتممجازي
27052250115:3013:301396/02/25دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحدينهممجازي
27052250115:3013:301396/03/01دکتر محمد رستگار1رياضي مهندسي-3واحديدهممجازي
27053017110:0008:001395/11/16دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1اولمجازي
27053017110:0008:001395/11/23دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1دوممجازي
27053017110:0008:001395/11/30دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1سوممجازي
27053017110:0008:001395/12/07دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1چهارممجازي
27053017110:0008:001395/12/14دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1پنجممجازي
27053017110:0008:001395/12/21دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1ششممجازي
27053017110:0008:001396/02/09دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1هفتممجازي
27053017110:0008:001396/02/16دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1هشتممجازي
27053017110:0008:001396/02/23دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1نهممجازي
27053017110:0008:001396/02/30دکتر محسن راجي1ريزپردازنده 1دهممجازي
27052975115:3014:001395/11/17دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتراولمجازي
27052975115:3014:001395/11/24دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتردوممجازي
27052975115:3014:001395/12/01دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترسوممجازي
27052975115:3014:001395/12/08دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترچهارممجازي
27052975115:3014:001395/12/15دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترپنجممجازي
27052975115:3014:001395/12/22دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترششممجازي
27052975115:3014:001396/02/10دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترهفتممجازي
27052975115:3014:001396/02/17دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترهشتممجازي
27052975115:3014:001396/02/24دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوترنهممجازي
27052975115:3014:001396/02/31دکتر عليرضا احمدي1زبان تخصصي-2واحدي کامپيوتردهممجازي
27053011118:0016:001395/11/18مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هااولمجازي
27053011118:0016:001395/11/25مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هادوممجازي
27053011118:0016:001395/12/02مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاسوممجازي
27053011118:0016:001395/12/09مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاچهارممجازي
27053011118:0016:001395/12/16مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاپنجممجازي
27053011118:0016:001395/12/23مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاششممجازي
27053011118:0016:001396/02/11مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاهفتممجازي
27053011118:0016:001396/02/18مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هاهشتممجازي
27053011118:0016:001396/02/25مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هانهممجازي
27053011118:0016:001396/03/01مهندس کيميا بازرگان لاري1ساختمان داده هادهممجازي
27052972116:0014:001395/11/21دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهااولمجازي
27052972116:0014:001395/11/28دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهادوممجازي
27052972116:0014:001395/12/05دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهاسوممجازي
27052972116:0014:001395/12/19دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهاچهارممجازي
27052972116:0014:001395/12/26دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهاپنجممجازي
27052972116:0014:001396/01/17دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهاششممجازي
27052972116:0014:001396/02/14دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهاهفتممجازي
27052972116:0014:001396/02/21دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهاهشتممجازي
27052972116:0014:001396/02/28دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهانهممجازي
27052972116:0014:001396/03/04دکتر اشکان تاشک1سيگنالها و سيستمهادهممجازي
27052525118:0016:001395/11/18مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2اولمجازي
27052525118:0016:001395/11/25مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2دوممجازي
27052525118:0016:001395/12/02مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2سوممجازي
27052525118:0016:001395/12/09مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2چهارممجازي
27052525118:0016:001395/12/16مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2پنجممجازي
27052525118:0016:001395/12/23مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2ششممجازي
27052525118:0016:001396/02/11مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2هفتممجازي
27052525118:0016:001396/02/18مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2هشتممجازي
27052525118:0016:001396/02/25مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2نهممجازي
27052525118:0016:001396/03/01مهندس مرتضي تاج بخش1شبکه هاي رايانه اي2دهممجازي
27053008120:0018:001395/11/19دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2اولمجازي
27053008120:0018:001395/11/26دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2دوممجازي
27053008120:0018:001395/12/03دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2سوممجازي
27053008120:0018:001395/12/10دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2چهارممجازي
27053008120:0018:001395/12/17دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2پنجممجازي
27053008120:0018:001395/12/24دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2ششممجازي
27053008120:0018:001396/02/12دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2هفتممجازي
27053008120:0018:001396/02/19دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2هشتممجازي
27053008120:0018:001396/02/26دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2نهممجازي
27053008120:0018:001396/03/02دکتر احمد پوست فروش2فيزيک 2دهممجازي
27053008118:0016:001395/11/16دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2اولمجازي
27053008118:0016:001395/11/23دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2دوممجازي
27053008118:0016:001395/11/30دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2سوممجازي
27053008118:0016:001395/12/07دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2چهارممجازي
27053008118:0016:001395/12/14دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2پنجممجازي
27053008118:0016:001395/12/21دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2ششممجازي
27053008118:0016:001396/02/09دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2هفتممجازي
27053008118:0016:001396/02/16دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2هشتممجازي
27053008118:0016:001396/02/23دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2نهممجازي
27053008118:0016:001396/02/30دکتر زهرا حسيني1فيزيک 2دهممجازي
27053203120:0018:001395/11/20مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي اولمجازي
27053203120:0018:001395/11/27مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي دوممجازي
27053203120:0018:001395/12/04مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي سوممجازي
27053203120:0018:001395/12/11مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي چهارممجازي
27053203120:0018:001395/12/18مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي پنجممجازي
27053203120:0018:001395/12/25مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي ششممجازي
27053203120:0018:001396/02/13مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي هفتممجازي
27053203120:0018:001396/02/20مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي هشتممجازي
27053203120:0018:001396/02/27مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي نهممجازي
27053203120:0018:001396/03/03مهندس محمد مهدي يزديان دهکردي1مباني کامپيوتر و برنامه سازي دهممجازي
27053254112:3010:301395/11/21دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحدياولمجازي
27053254112:3010:301395/11/28دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديدوممجازي
27053254112:3010:301395/12/05دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديسوممجازي
27053254112:3010:301395/12/19دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديچهارممجازي
27053254112:3010:301395/12/26دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديپنجممجازي
27053254112:3010:301396/01/17دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديششممجازي
27053254112:3010:301396/02/14دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديهفتممجازي
27053254112:3010:301396/02/21دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديهشتممجازي
27053254112:3010:301396/02/28دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحدينهممجازي
27053254112:3010:301396/03/04دکتر بهرام طارمي1معادلات ديفرانسيل-3 واحديدهممجازي
27053031116:0014:001395/11/17مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1اولمجازي
27053031116:0014:001395/11/24مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1دوممجازي
27053031116:0014:001395/12/01مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1سوممجازي
27053031116:0014:001395/12/08مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1چهارممجازي
27053031116:0014:001395/12/15مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1پنجممجازي
27053031116:0014:001395/12/22مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1ششممجازي
27053031116:0014:001396/02/10مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1هفتممجازي
27053031116:0014:001396/02/17مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1هشتممجازي
27053031116:0014:001396/02/24مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1نهممجازي
27053031116:0014:001396/02/31مهندس ميثم روستايي1مهندسي نرم افزار 1دهممجازي
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار       
تاریخ10:30 – 08:30 13:15 – 10:4516 – 14
20/08/96ریاضی (عمومی )2ریاضی مهندسیشبکه های رایانه ای1
21/08/96طراحی سیستمهای VLSIمبانی تئوری تربیت بدنی2
22/08/96معادلات دیفرانسیل
23/08/96ساختمان داده ها
24/08/96شبکه های رایانه ای 2ریزپردازنده 1
زبان تخصصی
25/08/96زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم فیزیک 2
26/08/96رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
27/08/96مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی مدار واسطانقلاب اسلامی و ریشه های آن
28/08/96مهندسی نرم افزار 1
29/08/96سیگنالها و سیستمها
هوش مصنوعی
30/08/96ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفتهاندیشه اسلامی2
01/09/96...........................................................................
02/09/96تفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ10:30 – 08:30 11:45 – 10:4512:45 – 11:4516 – 14
03/09/96نرم افزارهای کاربردیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
. تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار      
تاریخ10:30 – 08:30 13:15 – 10:4516 – 14
17/03/96ریاضی (عمومی )2ریاضی مهندسی
شبکه های رایانه ای1
18/03/96طراحی سیستمهای VLSIمبانی تئوری تربیت بدنی2
19/03/96معادلات دیفرانسیل
20/03/96ساختمان داده ها
21/03/96شبکه های رایانه ای 2ریزپردازنده 1
زبان تخصصی
22/03/96زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم فیزیک 2
23/03/96مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی مدار واسطانقلاب اسلامی و ریشه های آن
تاریخ12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96مهندسی نرم افزار 1
25/03/96سیگنالها و سیستمها
هوش مصنوعی
26/03/96شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفتهاندیشه اسلامی2
28/03/96...........................................................................
29/03/96تفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ12 – 10 13:15 – 12:1514:15 – 13:1516:45 – 14:45
30/03/96نرم افزارهای کاربردیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.

برنامه ترم بندی ناپیوسته سخت افزار

برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته سخت افزار) 
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
1رياضي 23پایه270532521
2فيزيک23پایهرياضي 2270530081
3مباني رايانه اي و برنامه سازي

(برنامه سازی کامپیوتر)
3پایهرياضي 227033031
4ساختمان گسسته3اصلیرياضي 2270532211
5معارف 22عمومي
6زبان تخصصي3اصلي270522411
7
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1معادلات ديفرانسيل3پایهرياضي 2
2آزفيزيک 21پايه270530091
3برنامه سازي پيشرفته3اصليرياضي 2
4زبان ماشين3اصليبرنامه سازي پيشرفته270530121
5رياضي مهندسي3اصليرياضي 2
5نرم افزارهاي کاربردي2اصلي270522511
7تاريخ اسلام2عمومي
8تربيت بدني 21عمومي
جمع واحد : 18
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1ساختمان داده ها3اصليساختمان هاي گسسته
2الکترونيک ديجيتال3تخصصي270525971
3سيگنال و سيستم3تخصصيرياضيات مهندسي 270529721
4مهندسي نرم افزار3تخصصي 270530311
5شبکه هاي رايانه اي 13تخصصي
6انقلاب اسلامي2عمومي
7کارآموزي 11تخصصي270529621
جمع واحد : 18
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
1طراحي سيستمهاي vlsi3تخصصيالکترونيک ديجيتال
2طراحي مدار واسط3تخصصيالکترونيک ديجيتال270522541
3آز مدار واسط1تخصصيطراحي مدار واسط270528331
4شبکه هاي رايانه اي 23تخصصيشبکه هاي رايانه اي 1270525251
5پروژه3تخصصي270530361
6آز الکترونيک ديجيتال1تخصصيالکترونيک ديجيتال270530401
7ريزپردازنده3اختياري270530171
8کارآموزي 22تخصصي270529631
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : 71واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

      
نام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریگروهظرفیتمکان
آز معماری کامپیوترشروع:17/4/9614:00 تا 19:00110 نفرICT
پایان: 19/4/96
آز سیستم عاملشروع:17/4/9614:00 تا 19:00112 نفرآزمایشگاه دیجیتال
پایان: 19/4/96
آز سیستم عامل مدیریت و کنترلشروع:17/4/9614:00 تا 19:00212 نفرآزمایشگاه دیجیتال
پایان: 19/4/96
کارگاه کامپیوترشروع:13/4/9614:00 تا 19:00210 نفرICT
پایان: 15/4/96
آز پایگاه دادهشروع:13/4/96 8:00تا 13:00115 نفرآزمایشگاه دیجیتال
پایان: 15/4/96
آز شبکهشروع:13/4/9614:00 تا 19:00110 نفرآزمایشگاه شبکه
پایان: 15/4/96
آزمایشگاه مهندسی نرم افزارشروع:17/4/968:00تا 13:00114 نفرICT
پایان: 19/4/96
آز مدارهای الکتریکی 1شروع:17/4/968:00تا 13:00112 نفرآزمایشگاه آنالوگ
پایان: 19/4/96

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات:

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس اصول طراحی کامپایلر آقای مهندس قهرمانی

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم  اقای مهندس قهرمانی ، کلاس مازاد اول  درس اصول طراحی کامپایلر در تاریخ۱۱/۳/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

 

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم
ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی آقای دکتر یزدیان

قابل توجه دانشجویان  محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم   جناب اقای دکتر یزدیان ، کلاس مازاد اول  درس  مبانی کامپیوتر و برنامه سازی در تاریخ۴/۳/۹۶ … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی جبرانی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

تغییر تاریخ کلاس مجازی جبرانی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱آقای مهندس رضا پور

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر پوست فروش

یک جلسه کلاس مجازی مازاد درس فیزیک ۲ -گروه ۱ آقای دکتر پوست فروش

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر پوست فروش)، یک جلسه کلاس مجازی … ادامه...

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

(اصلاحیه )یک جلسه کلاس مازاد مجازی دروس معادلات دیفرانسیل (کامپیوتر) و معادلات دیفرانسیل (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) دو جلسه … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضاپور

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اصول طراحی پایگاه داده ها آقای مهندس رضا پور، کلاس جبرانی اول درس ،    در … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد، کلاس جبرانی دوم درس  ،    در تاریخ۹/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس طراحی و پیاده سازی ربانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی

 قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی خانم دکتر آشور ماهانی ، کلاس جبرانی اول … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone