کارشناسی ناپیوسته سخت افزار:
تاسیس مقطع ناپیوسته مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار، به منظور ارتقا آگاهی ها و توانائی های فارغ التحصیلان دوره کاردانی سخت افزار ضروری به نظر می رسد . علاوه بر آن از آنجائیکه دانشجویان دوره کاردانی سخت افزار ، بعلت نوع دروس گذرانده شده نمی توانند در رشته های مهندسی برق و یا مهندسی کامپیوتر با گرایش نرم افزار تحصیل نمایند، آینده تحصیلی این دانشجویان منوط به ایجاد رشته کارشناسی مهندسی کامپیوتر با گرایش سخت افزار میباشد.

برنامه کلاسی کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش سخت افزار

کارشناسی ناپیوسته کامپیوتر گرایش سخت افزار نیمسال دوم۹۶ - ۹۵
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۳دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۰دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۷دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۴دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۳دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۹مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۶مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۱/۱۷مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهششممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتههشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهنهممجازی
۲۷۰۵۲۲۸۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴مهندس حمیرا شه پرست۱برنامه سازی پیشرفتهدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۰دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۷دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۴دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۳دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۰دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۷دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۳دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۰۹دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۰خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۷خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۴خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۳۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴خانم صدیقه فروتن۲ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱مهندس مرآتی۱ریاضی ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸مهندس مرآتی۱ریاضی ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵مهندس مرآتی۱ریاضی ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۹مهندس مرآتی۱ریاضی ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۶مهندس مرآتی۱ریاضی ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۱/۱۷مهندس مرآتی۱ریاضی ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴مهندس مرآتی۱ریاضی ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱مهندس مرآتی۱ریاضی ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸مهندس مرآتی۱ریاضی ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴مهندس مرآتی۱ریاضی ۲دهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۵دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۲دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۹دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۱۶دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۲۳دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیششممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۱دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۵دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدینهممجازی
۲۷۰۵۲۲۵۰۱۱۵:۳۰۱۳:۳۰۱۳۹۶/۰۳/۰۱دکتر محمد رستگار۱ریاضی مهندسی-۳واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۳دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۳۰دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۷دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۴دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۱دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۰۹دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۶دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۳دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۷۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۰دکتر محسن راجی۱ریزپردازنده ۱دهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۷دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتراولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۴دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۱دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۸دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۵دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۲دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۰دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۷دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۴دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوترنهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۱دکتر علیرضا احمدی۱زبان تخصصی-۲واحدی کامپیوتردهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هااولمجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هادوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۲مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاسوممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۹مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاچهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۶مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاپنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۳مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاششممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۱مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاهفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هاهشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۵مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هانهممجازی
۲۷۰۵۳۰۱۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۱مهندس کیمیا بازرگان لاری۱ساختمان داده هادهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهااولمجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهادوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاسوممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۹دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاچهارممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۶دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاپنجممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۱/۱۷دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاششممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاهفتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهاهشتممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهانهممجازی
۲۷۰۵۲۹۷۲۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴دکتر اشکان تاشک۱سیگنالها و سیستمهادهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۸مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲اولمجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۵مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲دوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۲مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲سوممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۹مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲چهارممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۶مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲پنجممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۳مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲ششممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۱مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲هفتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۸مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲هشتممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۵مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲نهممجازی
۲۷۰۵۲۵۲۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۱مهندس مرتضی تاج بخش۱شبکه های رایانه ای۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۹دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۶دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۳دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۰دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۷دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۴دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۲دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۹دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۶دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۲دکتر احمد پوست فروش۲فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۳۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۷دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۴دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۱دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۰۹دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۶دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۳دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۰۸۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۰دکتر زهرا حسینی۱فیزیک ۲دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۰مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اولمجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۷مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۴مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی سوممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۱مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی چهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۸مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی پنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۵مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ششممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۳مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۰مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی هشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۷مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی نهممجازی
۲۷۰۵۳۲۰۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۳/۰۳مهندس محمد مهدی یزدیان دهکردی۱مبانی کامپیوتر و برنامه سازی دهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۱دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیاولمجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۱/۲۸دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۰۵دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیسوممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۱۹دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیچهارممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۵/۱۲/۲۶دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیپنجممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۱/۱۷دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیششممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۱۴دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهفتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۱دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیهشتممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۲/۲۸دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدینهممجازی
۲۷۰۵۳۲۵۴۱۱۲:۳۰۱۰:۳۰۱۳۹۶/۰۳/۰۴دکتر بهرام طارمی۱معادلات دیفرانسیل-۳ واحدیدهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۱۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱اولمجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۱/۲۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱سوممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۰۸مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱چهارممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۱۵مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱پنجممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۵/۱۲/۲۲مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱ششممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۰مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هفتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۱۷مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱هشتممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۲۴مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱نهممجازی
۲۷۰۵۳۰۳۱۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۲/۳۱مهندس میثم روستایی۱مهندسی نرم افزار ۱دهممجازی
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه امتحانات میان ترم

برنامه کلی میان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار      
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۲/۱/۹۷ریاضی (عمومی )۲ریاضی مهندسی
۲۳/۱/۹۷طراحی سیستمهای VLSIمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۲۴/۱/۹۷معادلات دیفرانسیل
۲۵/۱/۹۷ساختمان داده ها
۲۶/۱/۹۷شبکه های رایانه ای ۲ریزپردازنده ۱شبکه های رایانه ای۱
زبان تخصصی
۲۷/۱/۹۷زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم فیزیک ۲
۲۸/۱/۹۷مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی مدار واسطانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۹/۱/۹۷مهندسی نرم افزار ۱
۳۰/۱/۹۷سیگنالها و سیستمها
هوش مصنوعی
۳۱/۱/۹۷ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفتهاندیشه اسلامی۲
۱/۲/۹۷...........................................................................
۲/۲/۹۷تفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۳/۲/۹۷نرم افزارهای کاربردیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه امتحانات پایان ترم

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی ناپیوسته سخت افزار       
تاریخ۱۲:۰۰ – ۱۰:۰۰ ۱۴:۱۵ – ۱۲:۱۵۱۶:۴۵ – ۱۴:۴۵
۱۷/۳/۹۷ریاضی (عمومی )۲ریاضی مهندسی
۱۸/۳/۹۷طراحی سیستمهای VLSIمبانی تئوری تربیت بدنی۲
۱۹/۳/۹۷معادلات دیفرانسیل
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۰/۳/۹۷ساختمان داده ها
۲۱/۳/۹۷شبکه های رایانه ای ۲ریزپردازنده ۱شبکه های رایانه ای۱
زبان تخصصی
۲۲/۳/۹۷زبان ماشین وبرنامه سازی سیستم فیزیک ۲
۲۳/۳/۹۷مبانی کامپیوتر و برنامه سازیطراحی مدار واسطانقلاب اسلامی و ریشه های آن
۲۴/۳/۹۷مهندسی نرم افزار ۱
۲۵/۳/۹۷عید سعید فطر تعطیل
۲۶/۳/۹۷
۲۷/۳/۹۷سیگنالها و سیستمها
هوش مصنوعی
۲۸/۳/۹۷ساختمانهای گسستهبرنامه سازی پیشرفتهاندیشه اسلامی۲
۲۹/۳/۹۷...........................................................................
۳۰/۳/۹۷تفسیر موضوعی قرآنبرنامه نویسی همروند
طراحی سیستمهای شی گرا
الکترونیک دیجیتال
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۳۱/۳/۹۷نرم افزارهای کاربردیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه ترم بندی ناپیوسته سخت افزار

برنامه ترم بندی اخذ دروس (کارشناسی ناپیوسته سخت افزار) 
نیمسال اول
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیازکد درس
۱ریاضی ۲۳پایه۲۷۰۵۳۲۵۲۱
۲فیزیک۲۳پایهریاضی ۲۲۷۰۵۳۰۰۸۱
۳مبانی رایانه ای و برنامه سازی

(برنامه سازی کامپیوتر)
۳پایهریاضی ۲۲۷۰۳۳۰۳۱
۴ساختمان گسسته۳اصلیریاضی ۲۲۷۰۵۳۲۲۱۱
۵معارف ۲۲عمومی
۶زبان تخصصی۳اصلی۲۷۰۵۲۲۴۱۱
۷
جمع واحد : ۱۶
نیمسال دوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱معادلات دیفرانسیل۳پایهریاضی ۲
۲آزفیزیک ۲۱پایه۲۷۰۵۳۰۰۹۱
۳برنامه سازی پیشرفته۳اصلیریاضی ۲
۴زبان ماشین۳اصلیبرنامه سازی پیشرفته۲۷۰۵۳۰۱۲۱
۵ریاضی مهندسی۳اصلیریاضی ۲
۵نرم افزارهای کاربردی۲اصلی۲۷۰۵۲۲۵۱۱
۷تاریخ اسلام۲عمومی
۸تربیت بدنی ۲۱عمومی
جمع واحد : ۱۸
نیمسال سوم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱ساختمان داده ها۳اصلیساختمان های گسسته
۲الکترونیک دیجیتال۳تخصصی۲۷۰۵۲۵۹۷۱
۳سیگنال و سیستم۳تخصصیریاضیات مهندسی ۲۷۰۵۲۹۷۲۱
۴مهندسی نرم افزار۳تخصصی ۲۷۰۵۳۰۳۱۱
۵شبکه های رایانه ای ۱۳تخصصی
۶انقلاب اسلامی۲عمومی
۷کارآموزی ۱۱تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۲۱
جمع واحد : ۱۸
نیمسال چهارم
ردیفنام درستعداد واحدنوع واحدپیش نیازهمنیاز
۱طراحی سیستمهای vlsi۳تخصصیالکترونیک دیجیتال
۲طراحی مدار واسط۳تخصصیالکترونیک دیجیتال۲۷۰۵۲۲۵۴۱
۳آز مدار واسط۱تخصصیطراحی مدار واسط۲۷۰۵۲۸۳۳۱
۴شبکه های رایانه ای ۲۳تخصصیشبکه های رایانه ای ۱۲۷۰۵۲۵۲۵۱
۵پروژه۳تخصصی۲۷۰۵۳۰۳۶۱
۶آز الکترونیک دیجیتال۱تخصصیالکترونیک دیجیتال۲۷۰۵۳۰۴۰۱
۷ریزپردازنده۳اختیاری۲۷۰۵۳۰۱۷۱
۸کارآموزی ۲۲تخصصی۲۷۰۵۲۹۶۳۱
جمع واحد : ۱۹
جمع کل واحدها : ۷۱واحد

برنامه آزمایشگاه ها و کارگاه ها

نام آزمایشگاهتاریخ برگزاریساعت برگزاریگروهمکان
آز معماری کامپیوترشروع:۱۶/۴/۹۷ ۸تا۱۳۱ICT
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز سیستم عاملشروع:۱۶/۴/۹۷۸تا۱۳۱آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز سیستم عامل مدیریت و کنترلشروع:۱۶/۴/۹۷۸تا۱۳۲آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز پایگاه دادهشروع:۱۹/۴/۹۷۸تا۱۳۱آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۱/۴/۹۷
کارگاه کامپیوترشروع:۱۹/۴/۹۷۸تا۱۳۱ICT
پایان: ۲۱/۴/۹۷
کارگاه کامپیوترشروع:۱۶/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۲آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آز شبکهشروع:۱۶/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۱آزمایشگاه شبکه
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آزمایشگاه مهندسی نرم افزارشروع:۱۶/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۱ICT
پایان: ۱۸/۴/۹۷
آزریزپردازندهشروع:۱۹/۴/۹۷۱۴-تا ۱۹۱آزمایشگاه دیجیتال
پایان: ۲۱/۴/۹۷
تذکر مهم:
۱-      لطفا جهت انتخاب آزمایشگاه به تاریخ و ساعت آزمایشگاه دقت نمایید ، بدیهی است بعد از انتخاب آزمایشگاه مورد نظر ، هر گونه تداخل آزمایشگاه به عهده دانشجو می باشد .
۲-      تغییر گروه یا تغییر آزمایشگاه در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو امکانپذیر می باشد.
۳-      چنانچه آزمایشگاهی به حد نصاب نرسد ، با توجه به نظر معاون آموزشی ، حذف خواهد شد.
۴-      کلیه آزمایشگاهها در شیراز برگزار می گردد.
۵-      حضور دانشجویان در کلیه ساعات آزمایشگاه اجباری است.
۶-      کلیه آزمایشگاهها در مهندسی شماره ۲ برگزار میگردد.
     خواهشمند است باتوجه به برنامه آزمایشگاههای نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ به تفکیک گروه در کلاس شرکت نمایید.
     آدرس دانشکده مهندسی شماره۲: ابتدای خیابان ملاصدرا،دانشکده مهندسی شماره۲

اخبار بخش کارشناسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات:

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر طارمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر طارمی) دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ )

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم۹۶-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای مهندس علیرضا کاظمی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس طراحی صفحات وب-گروه ۱– آقای مهندس علیرضا کاظمی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای مهندس علیرضا کاظمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس نظریه زبانها و ماشین -گروه ۱ – خانم مهندس راستین

یک جلسه کلاس مازاد درس نظریه زبانها و ماشین -گروه ۱ – خانم مهندس راستین
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس راستین)، یک جلسه مازاد درس نظریه زبانها و … ادامه...

یک جلسه مازاد درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی

یک جلسه مازاد درس سیستم عامل -گروه ۱ – خانم مهندس ازوجی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس ازوجی)، یک جلسه مازاد درس سیستم عامل در تاریخ ۸/۳/۹۷ تاریخ … ادامه...

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ –آقای مهندس کریمی

تغییرساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس اصول برنامه سازی -گروه ۱ –آقای مهندس کریمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس کریمی)، ساعت کلاس مجازی نهم و دهم درس … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس اصول طراحی پایگاههای داده – گروه ۱– آقای مهندس رضا پور
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس رضا پور)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone