درباره رشته مدیریت جهانگردی

دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

لیست دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

ترم‌بندی پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی

برنامه چهار ساله بخش مدیریت جهانگردی ۱۳۹۳ به بعد
ترم اول
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
ریاضیات پیش نیاز
شناخت روحیات ملل۲اصلی
روانشناسی عمومی۲پایه
شناخت صنعت جهانگردی۲اصلی
حقوق اساسی۲پایه
تاریخ فرهنگ ایران (۱)۲اصلی
ادبیات فارسی۳عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۱)۱عمومی
جمع ۱۴
ترم دوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۱ (خرد)۲پایه
تاریخ و فرهنگ ایران ۲۲اصلیتاریخ فرهنگ ایران ۱
مبانی سازمان ومدیریت ۳پایه
مبانی و کاربردکامپیوتر در جهانگردی۲پایه
ریاضیات کابردی در مدیریت جانگردی۳پایه
انگلیسی عمومی۳عمومی
اندیشه اسلامی (۱)۲عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲)۱عمومی
جمع۱۸
ترم سوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۲ (کلان)۲پایهاصول علم اقتصاد ۱
باستان شناسی ایران۲تخصصیتاریخ و فرهنگ ایران ۲
اصول حسابداری ۱۳پایه
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی۳پایهریاضی کاربردی
مبانی جامعه شناسی ۲پایه
زبان انگلیسی ۱۲اصلیزبان عمومی
اندیشه اسلامی (۲)۲عمومی
اخلاق و تربیت اسلامی۲عمومی
جمع ۱۸
ترم چهارم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول حسابداری ۲۳پایهاصول حسابداری ۱
زبان دوم ۱ (فرانسه )۲اصلی
جغرافیای عمومی جهانگردی۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی۲اصلیشناخت صنعت جهانگردی
مدیریت رفتار سازمانی۳اصلیمبانی سازمان و مدیریت
اقتصاد جهانگردی۲اصلی اصول علم اقتصاد ۲
زبان انگلیسی ۲۲اصلیزبان انگلیسی ۱
انقلاب اسلامی و ریشه ها۲عمومی
جمع۱۸
ترم پنجم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
مبانی مردم شناسی ۲اصلیمبانی جامعه شناسی
جغرافیای جهانگردی ایران۲اصلیجغرافیای عمومی
قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی۲اصلیحقوق اساسی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی۳تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
زبان دوم ۲ (فرانسه )۲اصلیزبان دوم ۱
زبان انگلیسی تخصصی ۱۲تخصصیزبان انگلیسی ۲
فرهنگ عامه۳تخصصیمبانی جامعه شناسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲عمومی
جمع ۱۸
ترم ششم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی ۳اصلی ریاضی کاربردی
آداب سفر در اسلام۲اصلی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی ۲تخصصی زبان دوم ۲
زبان انگلیسی تخصصی ۲۲تخصصی زبان تخصصی ۱
روش تحقیق ۲پایه آمار کاربردی
هنر و معماری ایران ۱۲تخصصی باستان شناسی ایران
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی ۳تخصصی فرهنگ عامه
تفسیر موضوعی قران۲عمومی
جمع۱۸
ترم هفتم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
هنر و معماری ایران ۲۲تخصصیهنر و معماری ایران ۱
برنامه ریزی و سر پرستی گشت های جهانگردی۲تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
اشنایی با سازمان های دولتی ۲تخصصی
فن راهنمایی۳تخصصی
زبان انگلیسی مکالمه ۲تخصصی
اشنایی با موزه های ایران ۲تخصصی
امور مسافرت و صدور بلیط۳تخصصی
گذراندن اوقات فراغت۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
جمع ۱۸
ترم هشتم
نام درسواحدنوع درس
کاراموزی ۴تخصصی
نقشه خوانی و اشنایی با نقشه۲اصلی
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران ۲اصلی
شناخت صنایع دستی ایران ۲اصلی
جمع واحد ترم هشتم ۱۰
جمع کل واحد ها ۱۳۲
عمومی ۲۰واحد پایه ۲۹واحداصلی ۴۴ واحدتخصصی ۳۹ واحد
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۶۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر محمد رضا پژوهی۱اصول حسابداری ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۶دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۳دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۰دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۴دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۳دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۰دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۷دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۳۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۳دکتر احمد صدرایی جواهری۱اصول علم اقتصاد۱(خرد)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱دکتر رضا اکبریان۱اقتصاد جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلاماولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر زهرا معاون۱آداب سفر در اسلامدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۴۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰خانم دهقانی۱پژوهش های عملیاتی در جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ و فرهنگ ایران ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای عمومی جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱دکتر صفرآبادی۱روش تحقیقدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۷۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱دکتر بهرام طارمی۱ریاضی کاربردی در جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۶دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۳دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۰دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۷دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۴دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۳دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۰دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۷دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۳دکتر ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۶دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۳دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۳۰دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۷دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۴دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۱دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۰دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۷دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۴دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۱دکتر سعادت۱زبان انگلیسی تخصصی ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۹مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۶مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۳مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۰مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۷مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۴مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۳مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۰مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۷مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۳مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگیسی ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم(۱)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۸دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۵دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۲دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۹دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۶دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۳دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۹دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۶دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۲دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۱۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۹دکتر بهاره ملکی۱مبانی سازمان و مدیریتدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۹۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹مهندس حمیرا شه پرست۱مبانی و کاربرد کامپیوتر در جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۴دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۱دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۸دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۵دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۲دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۹دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۸دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۵دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۲دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۰۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۹دکترابتهال زندی۱مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۳۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰آقای کاظم هاشمی۱مدیریت رفتار سازمانیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۵دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۹دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۶دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۳دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۰دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۹دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۰۹دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۶دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۳دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۳۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۳۰دکتر فاطمه شکاری۱مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۱۷دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۱/۲۴دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۰۸دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۱۲/۲۲دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۱/۱۴دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۱دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۱۸دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۲/۲۵دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۵۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۳/۰۱دکتر شهرزاد اسدی۱هنر و معماری ایران ۱دهممجازی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی    
تاریخ۳۰: ۱۰ – ۳۰: ۸۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵ ۱۶ – ۱۴
۱۹/۸/۹۷شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردیاصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )
فن راهنماییاصول حسابداری ۲اصول حسابداری ۱
۲۰/۸/۹۷جغرافیای عمومی جهانگردیمبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی
۲۱/۸/۹۷حقوق اساسیفرهنگ عامه
هنر و معماری ایران ۲مدیریت رفتارسازمانی
۲۲/۸/۹۷آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱روش تحقیق
۲۳/۸/۹۷مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
برنامه ریزی گشت های جهانگردی زبان دوم ۱ ( فرانسه )
۲۴/۸/۹۷تاریخ فرهنگ ایران۱مطالعات تطبیقی
۲۵/۸/۹۷جغرافیای جهانگردی ایران مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
آشنایی با سازمان های دولتی
۲۶/۸/۹۷آداب سفر در اسلاماصول علم اقتصاد ۲
۲۷/۸/۹۷قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران اقتصاد جهانگردی
زبان انگلیسی مکالمهشناخت روحیات ملل
مبانی سازمان و مدیریت
۲۸/۸/۹۷زبان انگلیسی تخصصی ۲ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
آشنایی با موزه های ایرانی
۲۹/۸/۹۷زبان انگلیسی ۲ زبان دوم ۲ ( فرانسه ) روان شناسی عمومی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
۳۰/۸/۹۷زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
امور مسافرت و صدور بلیط
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱/۹/۹۷مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
هنر و معماری ایران ۱
گذراندن اوقات فراقت
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی  
تاریخ۳۰: ۱۰ – ۳۰: ۸۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵ ۱۶ – ۱۴
۱۵/۱۰/۹۷شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردیاصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )
فن راهنماییاصول حسابداری ۲اصول حسابداری ۱
۱۶/۱۰/۹۷جغرافیای عمومی جهانگردیمبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی
۱۷/۱۰/۹۷حقوق اساسیفرهنگ عامه
هنر و معماری ایران ۲مدیریت رفتارسازمانی
۱۸/۱۰/۹۷آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱روش تحقیق
۱۹/۱۰/۹۷مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
برنامه ریزی گشت های جهانگردی زبان دوم ۱ ( فرانسه )
۲۰/۱۰/۹۷تاریخ فرهنگ ایران۱مطالعات تطبیقی
۲۱/۱۰/۹۷جغرافیای جهانگردی ایران مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
آشنایی با سازمان های دولتی
۲۲/۱۰/۹۷آداب سفر در اسلاماصول علم اقتصاد ۲
۲۳/۱۰/۹۷قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران اقتصاد جهانگردی
زبان انگلیسی مکالمهشناخت روحیات ملل
مبانی سازمان و مدیریت
۲۴/۱۰/۹۷زبان انگلیسی تخصصی ۲ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
آشنایی با موزه های ایرانی
۲۵/۱۰/۹۷زبان انگلیسی ۲ زبان دوم ۲ ( فرانسه ) روان شناسی عمومی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
۲۶/۱۰/۹۷زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
امور مسافرت و صدور بلیط
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۷/۱۰/۹۷مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
هنر و معماری ایران ۱
گذراندن اوقات فراقت
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ )

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم۹۶-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون

جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- در تاریخ۷/۳/۹۷ ساعت ۱۸ تا … ادامه...

زمان برگزاری جلسه دهم درس مبانی سازمان و مدیریت خانم دکتر ملکی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد خانم دکتر ملکی، جلسه دهم درس مبانی سازمان و مدیریت در تاریخ ۶/۳/۹۷   ساعت ۱۶-۱۷:۳۰  برگزار می گردد.… ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- خانم دهقانی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- خانم دهقانی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دهقانی)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد جهانگردی- گروه ۱- آقای دکتر اکبریان

جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد جهانگردی- گروه ۱- آقای دکتر اکبریان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبریان)، جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد جهانگردی در تاریخ ۳۱/۲/۹۷ ساعت ۱۴ … ادامه...

زمان برگزاری جلسه هشتم درس اداب سفر در اسلام خانم دکتر معاون

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد،خانم دکتر  معاون  جلسه هشتم درس اداب سفر در اسلام در تاریخ  ۲۴/۲/۹۷  ساعت  ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی خانم دکتر دهقانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد،خانم دکتر  دهقانی  جلسه جبرانی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی  در تاریخ  ۲۳/۲/۹۷  ساعت  ۸-۱۰برگزار می گردد.… ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone