درباره رشته مدیریت جهانگردی

دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

لیست دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

ترم‌بندی پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی

برنامه چهار ساله بخش مدیریت جهانگردی ۱۳۹۳ به بعد
ترم اول
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
ریاضیات پیش نیاز
شناخت روحیات ملل۲اصلی
روانشناسی عمومی۲پایه
شناخت صنعت جهانگردی۲اصلی
حقوق اساسی۲پایه
تاریخ فرهنگ ایران (۱)۲اصلی
ادبیات فارسی۳عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۱)۱عمومی
جمع ۱۴
ترم دوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۱ (خرد)۲پایه
تاریخ و فرهنگ ایران ۲۲اصلیتاریخ فرهنگ ایران ۱
مبانی سازمان ومدیریت ۳پایه
مبانی و کاربردکامپیوتر در جهانگردی۲پایه
ریاضیات کابردی در مدیریت جانگردی۳پایه
انگلیسی عمومی۳عمومی
اندیشه اسلامی (۱)۲عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲)۱عمومی
جمع۱۸
ترم سوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۲ (کلان)۲پایهاصول علم اقتصاد ۱
باستان شناسی ایران۲تخصصیتاریخ و فرهنگ ایران ۲
اصول حسابداری ۱۳پایه
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی۳پایهریاضی کاربردی
مبانی جامعه شناسی ۲پایه
زبان انگلیسی ۱۲اصلیزبان عمومی
اندیشه اسلامی (۲)۲عمومی
اخلاق و تربیت اسلامی۲عمومی
جمع ۱۸
ترم چهارم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول حسابداری ۲۳پایهاصول حسابداری ۱
زبان دوم ۱ (فرانسه )۲اصلی
جغرافیای عمومی جهانگردی۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی۲اصلیشناخت صنعت جهانگردی
مدیریت رفتار سازمانی۳اصلیمبانی سازمان و مدیریت
اقتصاد جهانگردی۲اصلی اصول علم اقتصاد ۲
زبان انگلیسی ۲۲اصلیزبان انگلیسی ۱
انقلاب اسلامی و ریشه ها۲عمومی
جمع۱۸
ترم پنجم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
مبانی مردم شناسی ۲اصلیمبانی جامعه شناسی
جغرافیای جهانگردی ایران۲اصلیجغرافیای عمومی
قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی۲اصلیحقوق اساسی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی۳تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
زبان دوم ۲ (فرانسه )۲اصلیزبان دوم ۱
زبان انگلیسی تخصصی ۱۲تخصصیزبان انگلیسی ۲
فرهنگ عامه۳تخصصیمبانی جامعه شناسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲عمومی
جمع ۱۸
ترم ششم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی ۳اصلی ریاضی کاربردی
آداب سفر در اسلام۲اصلی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی ۲تخصصی زبان دوم ۲
زبان انگلیسی تخصصی ۲۲تخصصی زبان تخصصی ۱
روش تحقیق ۲پایه آمار کاربردی
هنر و معماری ایران ۱۲تخصصی باستان شناسی ایران
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی ۳تخصصی فرهنگ عامه
تفسیر موضوعی قران۲عمومی
جمع۱۸
ترم هفتم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
هنر و معماری ایران ۲۲تخصصیهنر و معماری ایران ۱
برنامه ریزی و سر پرستی گشت های جهانگردی۲تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
اشنایی با سازمان های دولتی ۲تخصصی
فن راهنمایی۳تخصصی
زبان انگلیسی مکالمه ۲تخصصی
اشنایی با موزه های ایران ۲تخصصی
امور مسافرت و صدور بلیط۳تخصصی
گذراندن اوقات فراغت۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
جمع ۱۸
ترم هشتم
نام درسواحدنوع درس
کاراموزی ۴تخصصی
نقشه خوانی و اشنایی با نقشه۲اصلی
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران ۲اصلی
شناخت صنایع دستی ایران ۲اصلی
جمع واحد ترم هشتم ۱۰
جمع کل واحد ها ۱۳۲
عمومی ۲۰واحد پایه ۲۹واحداصلی ۴۴ واحدتخصصی ۳۹ واحد
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۸دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر عبدالعلی شکر۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۳۰دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۴دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۹دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۶دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۳دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۳۰دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷دکتر شهرزاد اسدی۱باستان شناسی ایراندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷آقای عامری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۲دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۹دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۶دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۴دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۱دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۸دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۵دکتر سهیلا پایان۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶دکتر مصطفی ندیم۱تاریخ فرهنگ ایران۱دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶خانم کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸آقای پارس زاده۱حقوق اساسیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴آقای پارس زاده۱حقوق اساسیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱آقای پارس زاده۱حقوق اساسیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸آقای پارس زاده۱حقوق اساسیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵آقای پارس زاده۱حقوق اساسیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲آقای پارس زاده۱حقوق اساسیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷آقای پارس زاده۱حقوق اساسیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴آقای پارس زاده۱حقوق اساسیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱آقای پارس زاده۱حقوق اساسینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸آقای پارس زاده۱حقوق اساسیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر محدثه مهرزاد۱زبان انگلیسی تخصصی ۱دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۳۰آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۶آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۳آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۰آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۷آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۴آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۹آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۶آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۳آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۳۰آقای روحانی۱زبان انگلیسی(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷خانم مریم منوچهری تزنگی۱زبان دوم ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۷دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۳دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۰دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۷دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۴دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۱دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۳دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۰دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۷دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۶دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۲دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۶دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۳دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۳۰دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۷دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۵دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامههفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۲دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامههشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۹دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۶دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸آقای پارس زاده۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۹دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۵دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۲دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۹دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۶دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۳دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۸دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۲دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۹دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۱۰/۰۶دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۶/۲۸خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۰۴خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۱خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۱۸خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۷/۲۵خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۸/۰۲خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۰۷خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۱۴خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۱خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۶/۰۹/۲۸خانم هاشمی۱مبانی مردم شناسیدهممجازی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی   
تاریخ۳۰: ۱۰ – ۳۰: ۸۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵ ۱۶ – ۱۴
۲۰/۰۸/۹۶شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردیاصول حسابداری ۱
۲۱/۰۸/۹۶مبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
اصول حسابداری ۲
۲۲/۰۸/۹۶مدیریت رفتارسازمانیحقوق اساسیفرهنگ عامه
۲۳/۰۸/۹۶آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱
۲۴/۰۸/۹۶مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
زبان دوم ۱ ( فرانسه )
۲۵/۰۸/۹۶تاریخ فرهنگ ایران۱
۲۶/۰۸/۹۶رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
۲۷/۰۸/۹۶جغرافیای جهانگردی ایران مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
۲۸/۰۸/۹۶اصول علم اقتصاد ۲
۲۹/۰۸/۹۶قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران مبانی سازمان و مدیریت
شناخت روحیات ملل اقتصاد جهانگردی
۳۰/۰۸/۹۶ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
۰۱/۰۹/۹۶زبان انگلیسی ۲ اصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )روان شناسی عمومی
زبان دوم ۲ ( فرانسه )
۰۲/۰۹/۹۶زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
جغرافیای عمومی جهانگردی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۸:۳۰۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۰۳/۰۹/۹۶مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی  
تاریخ۳۰: ۱۰ – ۳۰: ۸۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵ ۱۶ – ۱۴
۰۹/۱۰/۹۶شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردی اصول حسابداری ۱
۱۰/۱۰/۹۶مبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
اصول حسابداری ۲
۱۱/۱۰/۹۶مدیریت رفتارسازمانی حقوق اساسیفرهنگ عامه
۱۲/۱۰/۹۶آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱
۱۳/۱۰/۹۶مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
زبان دوم ۱ ( فرانسه )
۱۴/۱۰/۹۶تاریخ فرهنگ ایران۱
۱۵/۱۰/۹۶جغرافیای جهانگردی ایران مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
۱۶/۱۰/۹۶اصول علم اقتصاد ۲
۱۷/۱۰/۹۶قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران مبانی سازمان و مدیریت
شناخت روحیات ملل اقتصاد جهانگردی
۱۸/۱۰/۹۶ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
۱۹/۱۰/۹۶زبان انگلیسی ۲ اصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )روان شناسی عمومی
زبان دوم ۲ ( فرانسه )
۲۰/۱۰/۹۶زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
جغرافیای عمومی جهانگردی
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۱/۱۰/۹۶مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱در تاریخ … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر عامری

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس برنامه ریزی توسعه جهانگردی – گروه ۱- آقای دکتر عامری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عامری)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس … ادامه...

یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری

یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی- گروه ۱- خانم دکتر شکاری
بنا بنظر استاد محترم درس ( خانم دکتر شکاری)، یک جلسه جبرانی درس شناخت صنعت جهانگردی در تاریخ … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان دوم -گروه ۱- خانم دکتر منوچهری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان دوم -گروه ۱- خانم دکتر منوچهری
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر منوچهری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان دوم -گروه … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی ۱-گروه ۱- آقای مهندس روحانی

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی ۱-گروه ۱- آقای مهندس روحانی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس روحانی)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی ۱-گروه … ادامه...

تغییرجلسه سوم به بعد کلاس مجازی درس زبان انگلیسی تخصصی۱ – گروه ۱- خانم دکتر مهرزاد

تغییرجلسه سوم به بعد کلاس مجازی درس زبان انگلیسی تخصصی۱ – گروه ۱- خانم دکتر مهرزاد
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر مهرزاد)، جلسه سوم به بعد کلاس مجازی … ادامه...

اطلاعیه ثبت نام اختیاری در کلاس حضوری تافل

اطلاعیه ثبت نام در کلاس حضوری تافل در مرکز آموزش های آزاد دانشگاه شیراز :

به استحضار می رساند مرکز آموزش های آزاد دانشگاه شیراز واقع در  خیابان قم آباد … ادامه...

تغییر تاریخ و ساعت کلاس مجازی اصول علم اقتصاد۲ (کلان)- آقای دکتر صمدی

تغییر تاریخ و ساعت کلاس مجازی اصول علم اقتصاد۲ (کلان)- آقای دکتر صمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صمدی)، تغییر تاریخ و ساعت کلاس مجازی اصول علم اقتصاد۲ … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس فرهنگ عامه-گروه ۱- خانم دکتر معاون

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس فرهنگ عامه-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، کلاس مجازی اول درس فرهنگ عامه-گروه ۱در تاریخ ۲۷/۶/۹۶ کنسل … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone