درباره رشته مدیریت جهانگردی

دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

لیست دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

ترم‌بندی پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی

برنامه چهار ساله بخش مدیریت جهانگردی 1393 به بعد
ترم اول
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
ریاضیات پیش نیاز
شناخت روحیات ملل2اصلی
روانشناسی عمومی2پایه
شناخت صنعت جهانگردی2اصلی
حقوق اساسی2پایه
تاریخ فرهنگ ایران (1)2اصلی
ادبیات فارسی3عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (1)1عمومی
جمع 14
ترم دوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد 1 (خرد)2پایه
تاریخ و فرهنگ ایران 22اصلیتاریخ فرهنگ ایران 1
مبانی سازمان ومدیریت 3پایه
مبانی و کاربردکامپیوتر در جهانگردی2پایه
ریاضیات کابردی در مدیریت جانگردی3پایه
انگلیسی عمومی3عمومی
اندیشه اسلامی (1)2عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (2)1عمومی
جمع18
ترم سوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد 2 (کلان)2پایهاصول علم اقتصاد 1
باستان شناسی ایران2تخصصیتاریخ و فرهنگ ایران 2
اصول حسابداری 13پایه
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی3پایهریاضی کاربردی
مبانی جامعه شناسی 2پایه
زبان انگلیسی 12اصلیزبان عمومی
اندیشه اسلامی (2)2عمومی
اخلاق و تربیت اسلامی2عمومی
جمع 18
ترم چهارم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول حسابداری 23پایهاصول حسابداری 1
زبان دوم 1 (فرانسه )2اصلی
جغرافیای عمومی جهانگردی2اصلی شناخت صنعت جهانگردی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی2اصلیشناخت صنعت جهانگردی
مدیریت رفتار سازمانی3اصلیمبانی سازمان و مدیریت
اقتصاد جهانگردی2اصلی اصول علم اقتصاد 2
زبان انگلیسی 22اصلیزبان انگلیسی 1
انقلاب اسلامی و ریشه ها2عمومی
جمع18
ترم پنجم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
مبانی مردم شناسی 2اصلیمبانی جامعه شناسی
جغرافیای جهانگردی ایران2اصلیجغرافیای عمومی
قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی2اصلیحقوق اساسی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی3تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
زبان دوم 2 (فرانسه )2اصلیزبان دوم 1
زبان انگلیسی تخصصی 12تخصصیزبان انگلیسی 2
فرهنگ عامه3تخصصیمبانی جامعه شناسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام 2عمومی
جمع 18
ترم ششم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی 3اصلی ریاضی کاربردی
آداب سفر در اسلام2اصلی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی 2تخصصی زبان دوم 2
زبان انگلیسی تخصصی 22تخصصی زبان تخصصی 1
روش تحقیق 2پایه آمار کاربردی
هنر و معماری ایران 12تخصصی باستان شناسی ایران
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی 3تخصصی فرهنگ عامه
تفسیر موضوعی قران2عمومی
جمع18
ترم هفتم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
هنر و معماری ایران 22تخصصیهنر و معماری ایران 1
برنامه ریزی و سر پرستی گشت های جهانگردی2تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
اشنایی با سازمان های دولتی 2تخصصی
فن راهنمایی3تخصصی
زبان انگلیسی مکالمه 2تخصصی
اشنایی با موزه های ایران 2تخصصی
امور مسافرت و صدور بلیط3تخصصی
گذراندن اوقات فراغت2اصلی شناخت صنعت جهانگردی
جمع 18
ترم هشتم
نام درسواحدنوع درس
کاراموزی 4تخصصی
نقشه خوانی و اشنایی با نقشه2اصلی
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران 2اصلی
شناخت صنایع دستی ایران 2اصلی
جمع واحد ترم هشتم 10
جمع کل واحد ها 132
عمومی 20واحد پایه 29واحداصلی 44 واحدتخصصی 39 واحد
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

         
کد درس در سيستم اتوماسيون آموزشيتا ساعتاز ساعتتاريخنام استادگروه درسينام درسمرتبهنوع کلاس
27073106112:0010:001395/11/17دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2اولمجازي
27073106112:0010:001395/11/24دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2دوممجازي
27073106112:0010:001395/12/01دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2سوممجازي
27073106112:0010:001395/12/08دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2چهارممجازي
27073106112:0010:001395/12/15دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2پنجممجازي
27073106112:0010:001395/12/22دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2ششممجازي
27073106112:0010:001396/02/10دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2هفتممجازي
27073106112:0010:001396/02/17دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2هشتممجازي
27073106112:0010:001396/02/24دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2نهممجازي
27073106112:0010:001396/02/31دکتر محمد رضا پژوهي1اصول حسابداري 2دهممجازي
27073130110:3009:001395/11/20خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)اولمجازي
27073130110:3009:001395/11/27خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)دوممجازي
27073130110:3009:001395/12/04خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)سوممجازي
27073130110:3009:001395/12/11خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)چهارممجازي
27073130110:3009:001395/12/18خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)پنجممجازي
27073130110:3009:001395/12/25خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)ششممجازي
27073130110:3009:001396/02/13خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)هفتممجازي
27073130110:3009:001396/02/20خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)هشتممجازي
27073130110:3009:001396/02/27خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)نهممجازي
27073130110:3009:001396/03/03خانم مريم منوچهري تزنگي1زبان دوم(1)دهممجازي
27073124111:3010:001395/11/18خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگردياولمجازي
27073124111:3010:001395/11/25خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگرديدوممجازي
27073124111:3010:001395/12/02خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگرديسوممجازي
27073124111:3010:001395/12/09خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگرديچهارممجازي
27073124111:3010:001395/12/16خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگرديپنجممجازي
27073124111:3010:001395/12/23خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگرديششممجازي
27073124111:3010:001396/02/11خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگرديهفتممجازي
27073124111:3010:001396/02/18خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگرديهشتممجازي
27073124111:3010:001396/02/25خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگردينهممجازي
27073124111:3010:001396/03/01خانم منيژه کياني پور1جغرافياي عمومي جهانگرديدهممجازي
27073120119:3018:001395/11/16آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردياولمجازي
27073120119:3018:001395/11/23آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگرديدوممجازي
27073120119:3018:001395/11/30آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگرديسوممجازي
27073120119:3018:001395/12/07آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگرديچهارممجازي
27073120119:3018:001395/12/14آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگرديپنجممجازي
27073120119:3018:001395/12/21آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگرديششممجازي
27073120119:3018:001396/02/09آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگرديهفتممجازي
27073120119:3018:001396/02/16آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگرديهشتممجازي
27073120119:3018:001396/02/23آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگردينهممجازي
27073120119:3018:001396/02/30آقاي کاظم هاشمي1مديريت بازاريابي و تبليغات جهانگرديدهممجازي
27073113120:0018:001395/11/20آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانياولمجازي
27073113120:0018:001395/11/27آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانيدوممجازي
27073113120:0018:001395/12/04آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانيسوممجازي
27073113120:0018:001395/12/11آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانيچهارممجازي
27073113120:0018:001395/12/18آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانيپنجممجازي
27073113120:0018:001395/12/25آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانيششممجازي
27073113120:0018:001396/02/13آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانيهفتممجازي
27073113120:0018:001396/02/20آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانيهشتممجازي
27073113120:0018:001396/02/27آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانينهممجازي
27073113120:0018:001396/03/03آقاي کاظم هاشمي1رفتار سازمانيدهممجازي
27073121111:3010:001395/11/16دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگردياولمجازي
27073121111:3010:001395/11/23دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگرديدوممجازي
27073121111:3010:001395/11/30دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگرديسوممجازي
27073121111:3010:001395/12/07دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگرديچهارممجازي
27073121111:3010:001395/12/14دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگرديپنجممجازي
27073121111:3010:001395/12/21دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگرديششممجازي
27073121111:3010:001396/02/09دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگرديهفتممجازي
27073121111:3010:001396/02/16دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگرديهشتممجازي
27073121111:3010:001396/02/23دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگردينهممجازي
27073121111:3010:001396/02/30دکتر رضا اکبريان1اقتصاد جهانگرديدهممجازي
27073129116:3015:001395/11/20آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2اولمجازي
27073129116:3015:001395/11/27آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2دوممجازي
27073129116:3015:001395/12/04آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2سوممجازي
27073129116:3015:001395/12/11آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2چهارممجازي
27073129116:3015:001395/12/18آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2پنجممجازي
27073129116:3015:001395/12/25آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2ششممجازي
27073129116:3015:001396/02/13آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2هفتممجازي
27073129116:3015:001396/02/20آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2هشتممجازي
27073129116:3015:001396/02/27آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2نهممجازي
27073129116:3015:001396/03/03آقاي محمد هادي روحاني1زبان انگيسي 2دهممجازي
27073103114:3013:001395/11/20دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)اولمجازي
27073103114:3013:001395/11/27دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)دوممجازي
27073103114:3013:001395/12/04دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)سوممجازي
27073103114:3013:001395/12/11دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)چهارممجازي
27073103114:3013:001395/12/18دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)پنجممجازي
27073103114:3013:001395/12/25دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)ششممجازي
27073103114:3013:001396/02/13دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)هفتممجازي
27073103114:3013:001396/02/20دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)هشتممجازي
27073103114:3013:001396/02/27دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)نهممجازي
27073103114:3013:001396/03/03دکتر ابراهيم هاديان1اصول علم اقتصاد1(خرد)دهممجازي
27073111120:0018:001395/11/17آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتاولمجازي
27073111120:0018:001395/11/24آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتدوممجازي
27073111120:0018:001395/12/01آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتسوممجازي
27073111120:0018:001395/12/08آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتچهارممجازي
27073111120:0018:001395/12/15آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتپنجممجازي
27073111120:0018:001395/12/22آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتششممجازي
27073111120:0018:001396/02/10آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتهفتممجازي
27073111120:0018:001396/02/17آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتهشتممجازي
27073111120:0018:001396/02/24آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتنهممجازي
27073111120:0018:001396/02/31آقاي کاظم هاشمي1مباني سازمان و مديريتدهممجازي
27073107110:3008:301395/11/21دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگردياولمجازي
27073107110:3008:301395/11/28دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگرديدوممجازي
27073107110:3008:301395/12/05دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگرديسوممجازي
27073107110:3008:301395/12/19دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگرديچهارممجازي
27073107110:3008:301395/12/26دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگرديپنجممجازي
27073107110:3008:301396/01/17دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگرديششممجازي
27073107110:3008:301396/02/14دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگرديهفتممجازي
27073107110:3008:301396/02/21دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگرديهشتممجازي
27073107110:3008:301396/02/28دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگردينهممجازي
27073107110:3008:301396/03/04دکتر بهرام طارمي1رياضي کاربردي در جهانگرديدهممجازي
27073116109:3008:001395/11/17دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2اولمجازي
27073116109:3008:001395/11/24دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2دوممجازي
27073116109:3008:001395/12/01دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2سوممجازي
27073116109:3008:001395/12/08دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2چهارممجازي
27073116109:3008:001395/12/15دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2پنجممجازي
27073116109:3008:001395/12/22دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2ششممجازي
27073116109:3008:001396/02/10دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2هفتممجازي
27073116109:3008:001396/02/17دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2هشتممجازي
27073116109:3008:001396/02/24دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2نهممجازي
27073116109:3008:001396/02/31دکتر شهرزاد اسدي1تاريخ و فرهنگ2دهممجازي
27073109117:3016:001395/11/24مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردياولمجازي
27073109115:3014:001395/11/25مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگرديدوممجازي
27073109115:3014:001395/12/02مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگرديسوممجازي
27073109115:3014:001395/12/09مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگرديچهارممجازي
27073109115:3014:001395/12/16مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگرديپنجممجازي
27073109115:3014:001395/12/23مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگرديششممجازي
27073109115:3014:001396/02/11مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگرديهفتممجازي
27073109115:3014:001396/02/18مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگرديهشتممجازي
27073109115:3014:001396/02/25مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگردينهممجازي
27073109115:3014:001396/03/01مهندس ياسر عميدي منفرد1مباني و کاربرد کامپيوتر در جهانگرديدهممجازي
27013188116:0014:001395/11/17دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عمومياولمجازي
27013188116:0014:001395/11/24دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميدوممجازي
27013188116:0014:001395/12/01دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميسوممجازي
27013188116:0014:001395/12/08دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميچهارممجازي
27013188116:0014:001395/12/15دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميپنجممجازي
27013188116:0014:001395/12/22دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميششممجازي
27013188116:0014:001396/02/10دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميهفتممجازي
27013188116:0014:001396/02/17دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميهشتممجازي
27013188116:0014:001396/02/24دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عمومينهممجازي
27013188116:0014:001396/02/31دکتر عليرضا خرمايي1انگليسي عموميدهممجازي
27013119120:0018:001395/11/20دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي اولمجازي
27013119120:0018:001395/11/27دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي دوممجازي
27013119120:0018:001395/12/04دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي سوممجازي
27013119120:0018:001395/12/11دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي چهارممجازي
27013119120:0018:001395/12/18دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي پنجممجازي
27013119120:0018:001395/12/25دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي ششممجازي
27013119120:0018:001396/02/13دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي هفتممجازي
27013119120:0018:001396/02/20دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي هشتممجازي
27013119120:0018:001396/02/27دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي نهممجازي
27013119120:0018:001396/03/03دکتر نجمه دانائيان1ادبيات فارسي دهممجازي
27012203117:3016:001395/11/19دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1اولمجازي
27012203117:3016:001395/11/26دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1دوممجازي
27012203117:3016:001395/12/03دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1سوممجازي
27012203117:3016:001395/12/10دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1چهارممجازي
27012203117:3016:001395/12/17دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1پنجممجازي
27012203117:3016:001395/12/24دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1ششممجازي
27012203117:3016:001396/02/12دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1هفتممجازي
27012203117:3016:001396/02/19دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1هشتممجازي
27012203117:3016:001396/02/26دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1نهممجازي
27012203117:3016:001396/03/02دکتر عليرضا فارسي نژاد1انديشه اسلامي 1دهممجازي
27012205111:3010:001395/11/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2اولمجازي
27012205111:3010:001395/11/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دوممجازي
27012205111:3010:001395/12/03دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2سوممجازي
27012205111:3010:001395/12/10دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2چهارممجازي
27012205111:3010:001395/12/17دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2پنجممجازي
27012205111:3010:001395/12/24دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2ششممجازي
27012205111:3010:001396/02/12دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هفتممجازي
27012205111:3010:001396/02/19دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2هشتممجازي
27012205111:3010:001396/02/26دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2نهممجازي
27012205111:3010:001396/03/02دکتر عبدالعلي شکر1انديشه اسلامي 2دهممجازي
27012111109:3008:001395/11/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آناولمجازي
27012111109:3008:001395/11/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندوممجازي
27012111109:3008:001395/12/02دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنسوممجازي
27012111109:3008:001395/12/09دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنچهارممجازي
27012111109:3008:001395/12/16دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنپنجممجازي
27012111109:3008:001395/12/23دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنششممجازي
27012111109:3008:001396/02/11دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهفتممجازي
27012111109:3008:001396/02/18دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آنهشتممجازي
27012111109:3008:001396/02/25دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آننهممجازي
27012111109:3008:001396/03/01دکتر غلامحسين زارعي نژاد1انقلاب اسلامي و ريشه هاي آندهممجازي

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی   
تاریخ30: 10 – 30: 813:15 – 10:45 16 – 14
20/08/96شناخت صنعت جهانگردی
اصول حسابداری 1
21/08/96مبانی تئوری تربیت بدنی 1مبانی تئوری تربیت بدنی 2
اصول حسابداری 2
22/08/96مدیریت رفتارسازمانی حقوق اساسی
23/08/96آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی 1
24/08/96انگلیسی عمومی
زبان دوم 1 ( فرانسه )
25/08/96تاریخ فرهنگ ایران1
26/08/96رحلت پیامبر اعظم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع)
27/08/96مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
28/08/96اصول علم اقتصاد 2
29/08/96باستان شناسی ایران مبانی سازمان و مدیریت
شناخت روحیات ملل اقتصاد جهانگردی
30/08/96ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی2
01/09/96زبان انگلیسی 2 اصول علم اقتصاد 1 ( خرد )روان شناسی عمومی
02/09/96زبان انگلیسی 1تاریخ و فرهنگ 2
تفسیر موضوعی قرآن
جغرافیای عمومی جهانگردی
تاریخ10:30 – 8:3011:45 – 10:4512:45 – 11:4516 – 14
03/09/96مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی      
تاریخ30: 10 – 30: 813:15 – 10:45 16 – 14
17/03/96شناخت صنعت جهانگردی
اصول حسابداری 1
18/03/96مبانی تئوری تربیت بدنی 1مبانی تئوری تربیت بدنی 2
اصول حسابداری 2
19/03/96رفتارسازمانی حقوق اساسی
20/03/96آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی 1
21/03/96انگلیسی عمومی
زبان دوم 1 ( فرانسه )
22/03/96تاریخ فرهنگ ایران1
23/03/96مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
تاریخ12 – 10 14:15 – 12:15 16:45 – 14:45
24/03/96اصول علم اقتصاد 2
25/03/96باستان شناسی ایران مبانی سازمان و مدیریت
شناخت روحیات ملل اقتصاد جهانگردی
26/03/96شهادت حضرت علی(ع)-تعطیل
27/03/96ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی2
28/03/96زبان انگلیسی 2 اصول علم اقتصاد 1 ( خرد )روان شناسی عمومی
29/03/96زبان انگلیسی 1تاریخ و فرهنگ 2
تفسیر موضوعی قرآن
جغرافیای عمومی جهانگردی
تاریخ12 – 10 13:15 – 12:1514:15 – 13:1516:45 – 14:45
30/03/96مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.
-در صورتی که شهادت حضرت علی(ع)در تاریخ27/03/96 اعلام گردد،کلیه امتحانات در تاریخ مذکور به26/03/96 موکول خواهد شد.

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

 

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

  1. جهت مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحانات میان ترم
ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

باسمه تعالی

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۶ – ۹۵ )

بدینوسیله به اطلاع کلیه … ادامه...

زمان برگزاری کلاس مازاد اول درس اصول حسابداری ۲ آقای دکتر پژوهی

 

 قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس اصول حسابداری ۲ اقای دکتر پژوهی ، کلاس مازاد اول  درس ،در تاریخ۹/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی دوم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس اندیشه اسلامی ۱ آقای دکتر فارسی نژاد، کلاس جبرانی دوم درس  ،    در تاریخ۹/۳/۹۶ ساعت … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱-   خانم دکتر پایان

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر … ادامه...

تغییرجلسه دهم کلاس درس تفسیر موضوعی قران

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد محترم درس تفسیر موضوعی قرآن ، اقای دکتر ساجدی جلسه دهم کلاس درس تفسیر موضوعی قران از تاریخ ۲/۳/۹۶ به تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی سازمان ومدیریت-گروه ۱– آقای دکتر هاشمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی سازمان ومدیریت-گروه ۱ آقای دکتر هاشمی

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر هاشمی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس مبانی سازمان ادامه...

زمان برگزاری کلاس درس جبرانی اول زبان انگلیسی ۲ اقای دکتر روحانی

قابل توجه دانشجویان محترم:

بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس زبان انگلیسی ۲اقای دکتر روحانی،  کلاس جبرانی اول  درس زبان انگلیسی ۲  در تاریخ ۱۰/۳/۹۶ … ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

قابل توجه دانشجویان محترم:

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد  محترم درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام  سر کارخانم دکترپایان،   کلاس جبرانی دوم  درس تاریخ تحلیلی صدراسلام  در … ادامه...

اطلاعیه مهم (درخواست تغییر حوزه امتحانی )

اطلاعیه مهم (درخواست تغییر حوزه امتحانی )

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم دانشکده آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شیراز

به استحضار می رساند دانشجویانی که در  امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۵ … ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this pageShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone