درباره رشته مدیریت جهانگردی

دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

لیست دروس مصوب رشته مدیریت جهانگردی

ترم‌بندی پیشنهادی رشته مدیریت جهانگردی

برنامه چهار ساله بخش مدیریت جهانگردی ۱۳۹۳ به بعد
ترم اول
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
ریاضیات پیش نیاز
شناخت روحیات ملل۲اصلی
روانشناسی عمومی۲پایه
شناخت صنعت جهانگردی۲اصلی
حقوق اساسی۲پایه
تاریخ فرهنگ ایران (۱)۲اصلی
ادبیات فارسی۳عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۱)۱عمومی
جمع ۱۴
ترم دوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۱ (خرد)۲پایه
تاریخ و فرهنگ ایران ۲۲اصلیتاریخ فرهنگ ایران ۱
مبانی سازمان ومدیریت ۳پایه
مبانی و کاربردکامپیوتر در جهانگردی۲پایه
ریاضیات کابردی در مدیریت جانگردی۳پایه
انگلیسی عمومی۳عمومی
اندیشه اسلامی (۱)۲عمومی
مبانی تئوری تربیت بدنی (۲)۱عمومی
جمع۱۸
ترم سوم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول علم اقتصاد ۲ (کلان)۲پایهاصول علم اقتصاد ۱
باستان شناسی ایران۲تخصصیتاریخ و فرهنگ ایران ۲
اصول حسابداری ۱۳پایه
آمار کاربردی در مدیریت جهانگردی۳پایهریاضی کاربردی
مبانی جامعه شناسی ۲پایه
زبان انگلیسی ۱۲اصلیزبان عمومی
اندیشه اسلامی (۲)۲عمومی
اخلاق و تربیت اسلامی۲عمومی
جمع ۱۸
ترم چهارم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
اصول حسابداری ۲۳پایهاصول حسابداری ۱
زبان دوم ۱ (فرانسه )۲اصلی
جغرافیای عمومی جهانگردی۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
مدیریت بازاریابی و تبلیغات جهانگردی۲اصلیشناخت صنعت جهانگردی
مدیریت رفتار سازمانی۳اصلیمبانی سازمان و مدیریت
اقتصاد جهانگردی۲اصلی اصول علم اقتصاد ۲
زبان انگلیسی ۲۲اصلیزبان انگلیسی ۱
انقلاب اسلامی و ریشه ها۲عمومی
جمع۱۸
ترم پنجم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
مبانی مردم شناسی ۲اصلیمبانی جامعه شناسی
جغرافیای جهانگردی ایران۲اصلیجغرافیای عمومی
قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی۲اصلیحقوق اساسی
برنامه ریزی توسعه جهانگردی۳تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
زبان دوم ۲ (فرانسه )۲اصلیزبان دوم ۱
زبان انگلیسی تخصصی ۱۲تخصصیزبان انگلیسی ۲
فرهنگ عامه۳تخصصیمبانی جامعه شناسی
تاریخ تحلیلی صدر اسلام ۲عمومی
جمع ۱۸
ترم ششم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی ۳اصلی ریاضی کاربردی
آداب سفر در اسلام۲اصلی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی ۲تخصصی زبان دوم ۲
زبان انگلیسی تخصصی ۲۲تخصصی زبان تخصصی ۱
روش تحقیق ۲پایه آمار کاربردی
هنر و معماری ایران ۱۲تخصصی باستان شناسی ایران
مطالعات تطبیقی سیاست های جهانگردی ۳تخصصی فرهنگ عامه
تفسیر موضوعی قران۲عمومی
جمع۱۸
ترم هفتم
نام درسواحدنوع درسپیش نیاز
هنر و معماری ایران ۲۲تخصصیهنر و معماری ایران ۱
برنامه ریزی و سر پرستی گشت های جهانگردی۲تخصصیشناخت صنعت جهانگردی
اشنایی با سازمان های دولتی ۲تخصصی
فن راهنمایی۳تخصصی
زبان انگلیسی مکالمه ۲تخصصی
اشنایی با موزه های ایران ۲تخصصی
امور مسافرت و صدور بلیط۳تخصصی
گذراندن اوقات فراغت۲اصلی شناخت صنعت جهانگردی
جمع ۱۸
ترم هشتم
نام درسواحدنوع درس
کاراموزی ۴تخصصی
نقشه خوانی و اشنایی با نقشه۲اصلی
تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی ایران ۲اصلی
شناخت صنایع دستی ایران ۲اصلی
جمع واحد ترم هشتم ۱۰
جمع کل واحد ها ۱۳۲
عمومی ۲۰واحد پایه ۲۹واحداصلی ۴۴ واحدتخصصی ۳۹ واحد
“اکیدا توصیه می گردد  دروس  بر اساس گذراندن پیش نیاز انتخاب شود.  در صورتی که درسی بدون گذراندن پیش نیاز توسط دانشجو انتخاب شود بعد از حذف و اضافه دروس توسط استاد مشاور حذف خواهد شد و دانشکده  هیچ مسئولیتی در قبال کمبود واحد و مشکلات احتمالی برای دانشجو  نخواهد داشت

برنامه کلاسی کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

         
کد درس در سیستم اتوماسیون آموزشیتا ساعتاز ساعتتاریخنام استادگروه درسینام درسمرتبهنوع کلاس
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر عبدالعلی شکر۱اخلاق و تربیت اسلامی دهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی اولمجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی سوممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی چهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی پنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی ششممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی هشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی نهممجازی
۲۷۰۱۳۱۱۹۱۲۰:۰۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر نجمه دانائیان۱ادبیات فارسی دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر امیر سروستانی۱اصول حسابداری۱دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر علی حسین صمدی۱اصول علم اقتصاد۲(کلان)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۰۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر ابتهال زندی۱امور مسافرت و صدور بلیطدهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۳۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر محمد بنیانی۱اندیشه اسلامی ۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲اولمجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲سوممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲چهارممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲پنجممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲ششممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هفتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲هشتممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲نهممجازی
۲۷۰۱۲۲۰۵۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علیرضا فارسی نژاد۱اندیشه اسلامی ۲دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۱۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر غلامحسین زارعی نژاد۱انقلاب اسلامی و ریشه های آندهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیاولمجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیسوممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیچهارممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیپنجممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیششممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهفتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیهشتممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومینهممجازی
۲۷۰۱۳۱۸۸۱۱۶:۰۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر علیرضا خرمایی۱انگلیسی عمومیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر خسرو مقدسی۱آشنایی با سازمان های دولتی ایراندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۷۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر شهرزاد اسدی۱آشنایی با موزه های ایرانیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۸۱۱۲:۰۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر بهرام طارمی۱آمار کاربردی در جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر اعظم صفرآبادی۱باستان شناسی ایراندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۲۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر فاطمه شکاری۱برنامه ریزی توسعه جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۴۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر خسرو مقدسی۱برنامه ریزی و سرپرستی گشت های جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلاماولمجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامششممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامنهممجازی
۲۷۰۱۲۱۱۳۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر مرتضی رضایی۱تاریخ تحلیلی صدر اسلامدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۵۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر شهرزاد اسدی۱تاریخ فرهنگ ایران۱دهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآناولمجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنسوممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنچهارممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنپنجممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنششممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهفتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآنهشتممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآننهممجازی
۲۷۰۱۲۱۸۱۱۱۰:۰۰۰۸:۳۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر علی محمد ساجدی۱تفسیر موضوعی قرآندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراناولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراندوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایرانهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراننهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۵۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶خانم منیژه کیانی پور۱جغرافیای جهانگردی ایراندهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۲۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر هادی صادقی اول۱حقوق اساسیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۱۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر قربان همتی۱روانشناسی عمومی(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۸۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹مهندس محمدمهدی روحانی سروستانی۱زبان انگلیسی ۱(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۸۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی تخصصی ۱دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۵دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمهاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۲دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمهدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۹دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمهسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۶دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمهچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۳دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمهپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۰دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمهششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۸دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمههفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۵دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمههشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۲دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمهنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۹دکتر محمد علی ایزدپناه۱زبان انگلیسی مکالمهدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۱۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر طیبه حسینیان۱زبان دوم ۲دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۱دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۸دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۵دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۲دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۹دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۶دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۱دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۸دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۵دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۷۱۰۹:۳۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۱۰/۰۲دکتر شهرزاد اسدی۱شناخت روحیات مللدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۶۱۱۱:۳۰۱۰:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر فاطمه شکاری۱شناخت صنعت جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۲دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۹دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۶دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۳دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۳۰دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۷دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۵دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامههفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۲دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامههشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۹دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۵۱۱۸:۰۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۶دکتر زهرا معاون۱فرهنگ عامهدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییششممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنمایینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۴۱۱۱۰:۰۰۰۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر فاطمه شکاری۱فن راهنماییدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۸۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر زهره محمدی۱قوانین و مقررات حقوقی جهانگردیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۳دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۰دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۷دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۴دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۱دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۱۵دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتششممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۶دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۳دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۰دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتنهممجازی
۲۷۰۷۳۱۲۷۱۱۵:۳۰۱۴:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۷دکتر اعظم صفرآبادی۱گذراندن اوقات فراغتدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۰۲۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر هادی صادقی اول۱مبانی جامعه شناسی(جهانگردی)دهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۴دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیاولمجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۱دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیدوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۸دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیسوممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۵دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیچهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۲دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیپنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۹دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیششممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۷دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیهفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۴دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیهشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۱دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسینهممجازی
۲۷۰۷۳۱۱۹۱۱۷:۳۰۱۶:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۸دکتر سیده سمیه هاشمی۱مبانی مردم شناسیدهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۶/۳۱دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲اولمجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۰۷دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲دوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۱۴دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲سوممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۱دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲چهارممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۷/۲۸دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲پنجممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۸/۰۵دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲ششممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۰۳دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲هفتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۰دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲هشتممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۱۷دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲نهممجازی
۲۷۰۷۳۱۳۶۱۱۹:۳۰۱۸:۰۰۱۳۹۷/۰۹/۲۴دکتر علی بامداد۱هنر و معماری ایران ۲دهممجازی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی میان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی    
تاریخ۳۰: ۱۰ – ۳۰: ۸۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵ ۱۶ – ۱۴
۱۹/۸/۹۷شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردیاصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )
فن راهنماییاصول حسابداری ۲اصول حسابداری ۱
۲۰/۸/۹۷جغرافیای عمومی جهانگردیمبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی
۲۱/۸/۹۷حقوق اساسیفرهنگ عامه
هنر و معماری ایران ۲مدیریت رفتارسازمانی
۲۲/۸/۹۷آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱روش تحقیق
۲۳/۸/۹۷مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
برنامه ریزی گشت های جهانگردی زبان دوم ۱ ( فرانسه )
۲۴/۸/۹۷تاریخ فرهنگ ایران۱مطالعات تطبیقی
۲۵/۸/۹۷جغرافیای جهانگردی ایران مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
آشنایی با سازمان های دولتی
۲۶/۸/۹۷آداب سفر در اسلاماصول علم اقتصاد ۲
۲۷/۸/۹۷قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران اقتصاد جهانگردی
زبان انگلیسی مکالمهشناخت روحیات ملل
مبانی سازمان و مدیریت
۲۸/۸/۹۷زبان انگلیسی تخصصی ۲ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
آشنایی با موزه های ایرانی
۲۹/۸/۹۷زبان انگلیسی ۲ زبان دوم ۲ ( فرانسه ) روان شناسی عمومی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
۳۰/۸/۹۷زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
امور مسافرت و صدور بلیط
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۱/۹/۹۷مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
هنر و معماری ایران ۱
گذراندن اوقات فراقت
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی پیوسته مدیریت جهانگردی

برنامه کلی پایان ترم کارشناسی مدیریت جهانگردی  
تاریخ۳۰: ۱۰ – ۳۰: ۸۱۳:۱۵ – ۱۰:۴۵ ۱۶ – ۱۴
۱۵/۱۰/۹۷شناخت صنعت جهانگردیبرنامه ریزی توسعه جهانگردیاصول علم اقتصاد ۱ ( خرد )
فن راهنماییاصول حسابداری ۲اصول حسابداری ۱
۱۶/۱۰/۹۷جغرافیای عمومی جهانگردیمبانی تئوری تربیت بدنی ۱مبانی تئوری تربیت بدنی ۲
پژوهش های عملیاتی در جهانگردی
۱۷/۱۰/۹۷حقوق اساسیفرهنگ عامه
هنر و معماری ایران ۲مدیریت رفتارسازمانی
۱۸/۱۰/۹۷آمارکاربردی درجهانگردیاندیشه اسلامی ۱روش تحقیق
۱۹/۱۰/۹۷مبانی مردم شناسی انگلیسی عمومی
برنامه ریزی گشت های جهانگردی زبان دوم ۱ ( فرانسه )
۲۰/۱۰/۹۷تاریخ فرهنگ ایران۱مطالعات تطبیقی
۲۱/۱۰/۹۷جغرافیای جهانگردی ایران مبانی جامعه شناسیانقلاب اسلامی و ریشه های آن
ریاضی کاربردی در جهانگردی
آشنایی با سازمان های دولتی
۲۲/۱۰/۹۷آداب سفر در اسلاماصول علم اقتصاد ۲
۲۳/۱۰/۹۷قوانین و مقررات حقوقی جهانگردی باستان شناسی ایران اقتصاد جهانگردی
زبان انگلیسی مکالمهشناخت روحیات ملل
مبانی سازمان و مدیریت
۲۴/۱۰/۹۷زبان انگلیسی تخصصی ۲ادبیات فارسیمبانی و کاربرد کامپیوتر
اندیشه اسلامی۲
آشنایی با موزه های ایرانی
۲۵/۱۰/۹۷زبان انگلیسی ۲ زبان دوم ۲ ( فرانسه ) روان شناسی عمومی
زبان انگلیسی مکاتبات تخصصی
۲۶/۱۰/۹۷زبان انگلیسی ۱تاریخ و فرهنگ ۲
تفسیر موضوعی قرآن زبان انگلیسی تخصصی ۱
امور مسافرت و صدور بلیط
تاریخ۱۰:۳۰ – ۰۸:۳۰ ۱۱:۴۵ – ۱۰:۴۵۱۲:۴۵ – ۱۱:۴۵۱۶ – ۱۴
۲۷/۱۰/۹۷مدیریت بازاریابی و جهانگردی اخلاق و تربیت اسلامیتاریخ تحلیلی صدر اسلام
هنر و معماری ایران ۱
گذراندن اوقات فراقت
تذکرات بسیار مهم:
-دانشجویان محترم به تاریخ و ساعت امتحانات دقت نمایند،زیرا تاریخ و ساعت اعلام شده غیر قابل تغییر میباشد.

یک جلسه کلاس مازاد درس حقوق اساسی جهانگردی -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول

یک جلسه کلاس مازاد درس حقوق اساسی جهانگردی -گروه ۱- آقای دکتر صادقی اول
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی اول)، یک جلسه کلاس مازاد درس حقوق اساسی … ادامه...

یک جلسه کلاس مازاد درس مبانی جامعه شناسی -گروه ۱ – آقای دکتر صادقی اول

یک جلسه کلاس مازاد درس مبانی جامعه شناسی -گروه ۱ – آقای دکتر صادقی اول
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صادقی اول)، یک جلسه کلاس مازاد درس مبانی … ادامه...

تغییر کلاس مجازی هشتم مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۲ –آقای دکتر خرمایی

تغییر کلاس مجازی هشتم مجازی درس انگلیسی عمومی -گروه ۲ –آقای دکتر خرمایی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر خرمایی) کلاس مجازی هشتم درس انگلیسی عمومی -گروه ۲۱ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس گذراندن اوقات فراغت – گروه ۱- خانم دکتر صفرآبادی

جبرانی کلاس مجازی درس گذراندن اوقات فراغت – گروه ۱- خانم دکتر صفرآبادی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر صفرآبادی)، جبرانی کلاس مجازی درس گذراندن اوقات فراغت – گروه … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی

یک جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی-گروه ۱- آقای دکتر همتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر همتی)، یک جلسه کلاس جبرانی درس روانشناسی عمومی در
تاریخ ۳/۱۰/ ۹۷ … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی تخصصی ۱- گروه ۱- آقای دکتر ایزدپناه

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان انگلیسی تخصصی ۱- گروه ۱- آقای دکتر ایزدپناه
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدپناه)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس زبان … ادامه...

تغییرکلاس مجازی هفتم درس امور مسافرت و صدور بلیط – گروه ۱- خانم دکتر زندی

تغییرکلاس مجازی هفتم درس امور مسافرت و صدور بلیط – گروه ۱- خانم دکتر زندی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر زندی)، کلاس مجازی هفتم درس امور مسافرت و … ادامه...

بسیار بسیار مهم:اصلاحیه دروسی که امتحان میان ترم ندارد

اطلاعیه دروسی که امتحان میان ترم نداردادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۸ – ۹۷

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال اول ۹۸ – ۹۷ادامه...

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی میان ترم نیمسال اول ۹۸ – ۹۷-

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی میان ترم نیمسال اول ۹۸ – ۹۷-ادامه...

به اشتراک بگذارید:Print this page
Print
Share on Facebook
Facebook
Share on LinkedIn
Linkedin
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email