یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه۱–آقای دکتر قنبری

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه۱–آقای دکتر قنبری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قنبری)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

جبرانی کلاس درس آنتن- گروه ۱- خانم مهندس حمزوی

جبرانی کلاس درس آنتن- گروه ۱- خانم مهندس حمزوی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم مهندس حمزوی)، جبرانی کلاس درس آنتن- گروه ۱- در تاریخ ۶/۳/۹۸ ساعت ۸ تا ۱۰ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲- گروه ۱- آقای مهندس ناصری

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲- گروه ۱- آقای مهندس ناصری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس ناصری)، کلاس مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲- گروه ۱- در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت گروه ۱– آقای دکتر یزدی

یک جلسه کلاس جبرانی درس سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت گروه ۱– آقای دکتر یزدی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر یزدی) یک جلسه کلاس جبرانی درس … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان

جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- آقای مهندس کتابعلیان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس کتابعلیان)، جبرانی کلاس مجازی درس معادلات دیفرانسیل- گروه ۱- در تاریخ ۱/۱۲/۹۷ … ادامه...

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، آقای دکتر مرآتی

جبرانی کلاس درس ریاضی ۲ – گروه ۱ ، آقای دکتر مرآتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر مرآتی)، جبرانی کلاس مجازی درس ریاضی ۲ در تاریخ ۱/۱۲/۹۷ ساعت … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر رمضانی

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر رمضانی
بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر رمضانی) جبرانی کلاس مجازی درس … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی سوم و ششم درس زبان تخصصی – گروه ۱- خانم دکتر حجازی

تغییر ساعت کلاس مجازی سوم و ششم درس زبان تخصصی – گروه ۱- خانم دکتر حجازی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حجازی)، ساعت کلاس مجازی سوم و ششم … ادامه...

تغییر جلسه دوم کلاس درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی -گروه۱ – آقای مهندس ستوده

تغییر جلسه دوم کلاس درس طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی و اصول برنامه سازی -گروه ۱ – آقای مهندس ستوده
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس ستوده)، … ادامه...

تغییر استاد درس ماکروویو ۱ -گروه۱

تغییر استاد درس ماکروویو ۱ -گروه ۱-
بنا بنظر استاد معاون دانشکده درس استاد درس ماکروویو ۱ -گروه ۱ – از اقای مهندس باقری به آقای مهندس جلالی تغییر یافت … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی درس آمار و احتمالات ۳واحدی (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی

تغییر ساعت کلاس مجازی درس آمار و احتمالات مهندسی (برق)-گروه ۱ – آقای دکتر برهانی حقیقی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر برهانی حقیقی)، به دلیل دو گروه شدن … ادامه...

حذف برخی دروس از رشته برق

حذف برخی دروس از رشته برق
با توجه به حد نصاب نرسیدن دروس کنترل پیشرفته(دکتر حسینی) و کنترل نوین (مهندس تواضعی ) و تاسیسات الکتریکی و پروژه (مهندس حامدی ) … ادامه...

ارائه برخی دروس رشته برق به صورت خودخوان

کنسل شدن کلاسهای مجازی دروس ماشینهای الکتریکی ۳ ، بررسی سیستهای قدرت ۲ ، طراحی پستهای فشار قوی و پروژه، فیلترها و سنتز ،الکترونیک ۳ ، ماشینهای مخصوص و طراحی … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی دوم دروس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه ۱- آقای دکتر قنبری هاشم آباد

تغییر ساعت کلاس مجازی دوم دروس الکترونیک صنعتی و کاربرد الکترونیک قدرت در ماشین درایو- گروه ۱- آقای دکتر قنبری هاشم آباد
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر قنبری … ادامه...

تغییر استاد درس اصول سیستمهای قدرت -گروه۱

تغییر استاد درس اصول سیستمهای قدرت -گروه ۱
بنا بنظر استاد معاون دانشکده درس استاد درس اصول سیستمهای قدرت -گروه ۱ – از اقای دکتر رستگار به آقای دکتر کیهان … ادامه...