زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس کنترل دیجیتال و آز آقای مهندس ابول پور

به اطلاع می رساند  بنا به نظر استاد محترم درس،کلاس جبرانی اول درس کنترل دیجیتال و آز در تاریخ ۲۵/۱۲/۹۵  ساعت   ۱۰-۱۲برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری کلاس جبرانی اول درس مایکروویو ۱ دکتر عباس علیقنبری

به اطلاع می رساند  بنا به نظر استاد محترم درس،کلاس جبرانی اول درس مایکروویو ۱ در تاریخ ۲۰/۱/۹۶  ساعت  ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

موضوعات تصویب شده گروه ابزاردقیق و اتوماسیون در صنایع نفت

seminar abzar tasvib shodeادامه...

تغییر کلاس مجازی پنجم درس اصول سیستمهای قدرت- گروه ۱- آقای دکتر اقتدارپور

تغییر کلاس مجازی پنجم درس اصول سیستمهای قدرت- گروه ۱-   آقای دکتر اقتدارپور

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اقتدارپور)، کلاس مجازی پنجم درس اصول سیستمهای قدرت- … ادامه...

تغییر تاریخ جلسه اول کلاس مجازی عایق ها و فشارقوی -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی

تغییر تاریخ جلسه اول کلاس مجازی عایق ها و فشارقوی -گروه ۱ – آقای دکتر اله بخشی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اله بخشی) تاریخ جلسه اول … ادامه...

تغییر کلاس مجازی ششم درس میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر یثربی

تغییر کلاس مجازی ششم درس میکروپروسسور -گروه ۱ – آقای دکتر یثربی

بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر یثربی) کلاس مجازی ششم درس میکروپروسسور -گروه ۱ – از … ادامه...

کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر امامی

کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ -گروه ۱ آقای دکتر امامی

     بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امامی)، کلاس مازاد مجازی درس الکترونیک ۱ -گروه ۱ ادامه...

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲ گروه ۱- آقای مهندس نوشاد

دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲ گروه ۱ آقای مهندس نوشاد  

     بنا بنظر استاد محترم درس(آقای مهندس نوشاد ) ، دو جلسه کلاس مازاد مجازی ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی و دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس ریاضی ۱- گروه ۱– آقای دکتر فرجام

یک جلسه کلاس جبرانی و دو جلسه کلاس مازاد مجازی درس   ریاضی ۱- گروه ۱ آقای دکتر فرجام

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر فرجام)، یک … ادامه...

برنامه آزمایشگاه های بخش برق و کامپیوتر نیمسال دوم ۹۵-۹۶

برنامه آزمایشگاه های بخش برق  نیمسال دوم ۹۵-۹۶

برنامه آزمایشگاه های بخش کامپیوتر  نیمسال دوم ۹۵-۹۶

برنامه آزمایشگاه فیزیک ۱

برنامه کارگاه عمومی

 … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

جبرانی کلاس مجازی درس ابزار دقیق پیشرفته در صنایع نفت – گروه ۱- آقای دکتر مومنی

بنا به نظر استاد محترم (آقای دکتر مومنی) جبرانی کلاس مجازی درس ابزار دقیق … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱– آقای دکتر رستگار

تغییر تاریخ کلاس مجازی چهارم درس   ریاضی مهندسی ۳واحدی -گروه ۱ آقای دکتر رستگار

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر رستگار)، تاریخ کلاس مجازی چهارم درس   ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای قدرت- گروه ۱- آقای دکتر اقتدارپور

جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای قدرت- گروه ۱-   آقای دکتر اقتدارپور

          بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اقتدارپور)، جبرانی کلاس مجازی درس اصول سیستمهای قدرت- گروه ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱-   خانم دکتر پایان

          بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس باقری

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس الکترومغناطیس -گروه ۱- آقای مهندس باقری

   بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس باقری)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس الکترومغناطیس -گروه ۱- در … ادامه...