زمان برگزاری درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی

به اطلاع می رساند درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی به صورت ده جلسه کلاس مجازی روزهای سه شنبه ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس سیستمهای خطی و کنترل خانم مهندس کاظمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کاظمی جبرانی اول درس سیستمهای خطی و کنترل در تاریخ ۲/۱۲/۹۶ ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه دوم درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکترصفوی جلسه دوم درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC در تاریخ ۲/۱۲/۹۶  ساعت ۱۴-۱۶برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس تاسیسات الکتریکی و پروژه آقای مهندس حامدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای مهندس حامدی جلسه دوم درس تاسیسات الکتریکی و پروژه در تاریخ ۱۹/۱/۹۶ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس سیستمهای خطی و کنترل خانم مهندس کاظمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کاظمی جبرانی دوم درس سیستمهای خطی و کنترل در تاریخ ۳/۱۲/۹۶ ساعت ۸-۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس امار واحتمالات مهندسی اقای دکتر برهانی حقیقی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر برهانی حقیقی جبرانی اول درس آمار و احتمالات مهندسی  در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس مدار منطقی خانم مهندس کریمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کریمی جبرانی اول درس مدار منطقی در تاریخ ۹/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس الکترومغناطیس اقای مهندس باقری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای مهندس باقری جبرانی اول درس الکترومغناطیس در تاریخ ۵/۱۲/۹۶ ساعت  ۸-۱۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس الکترونیک ۳ خانم دکتر مهرابی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم دکتر مهرابی جبرانی اول درس الکترونیک ۳ در تاریخ ۶/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر زمان برگزاری درس الکترونیک دیجیتال و مدار الکترونیکی

به اطلاع می رساند درس مدار الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال آقای دکتر سجاد دهقانی از شنبه به دوشنبه ها ساعت ۱۴-۱۶تغییر یافت.… ادامه...

تغییر زمان برگزاری درس مدار الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال اقای دکتر دهقانی

به اطلاع می رساند زمان برگزاری درس مدار الکترونیکی و الکترونیک دیجیتال آقای دکتر دهقانی از شنبه به دوشنبه ها ساعت ۱۴-۱۶  تغییر یافت.… ادامه...

ارائه بعضی دروس رشته کارشناسی برق به صورت خودخوان

خود خوان دوم ۹۶ادامه...

درس میکروپروسسور آقای دکتر راجی

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند درس میکروپروسسور آقای دکتر راجی یکشنبه ها ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه اول درس الکترونیک ۱ اقای دکتر امامی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر امامی، جبرانی جلسه اول درس الکترونیک ۱ در تاریخ ۲/۱۲/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه اول و همچنین جلسه دوم درس PLC اقای دکتر صفوی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکترصفوی، جبرانی جلسه اول درس طراحی سیستمهای کنترل منطقی قابل برنامه ریزی PLC در تاریخ ۲۸/۱۱/۹۶  ساعت ۱۶-۱۸برگزار می گردد.

به … ادامه...