کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱در تاریخ … ادامه...

تغییر زمان برگزاری جلسه ششم درس محاسبات عددی اقای دکتر ایمان حسینی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر ایمان حسینی، جلسه ششم درس محاسبات عددی  در تاریخ۲۶/۷/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول و سوم درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی اقای دکتر یزدیان

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای دکتر یزدیان ، جبرانی جلسه اول و جبرانی جلسه سوم کلاس درس مبانی کامپیوتر و برنامه سازی  به ترتیب در تاریخ۳۰/۷/۹۶ … ادامه...

تغییر زمان برگزاری جلسه ششم درس حقوق اساسی و قواعد و مقررات جهانگردی اقای دکتر پارس زاده

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر پارس زاده ، جلسه ششم درس حقوق اساسی در تاریخ ۲۷/۷/۹۶ ساعت ۸-۹:۳۰  برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول و سوم درس برنامه سازی سیستم ۱ اقای دکتر فاضل

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای دکتر فاضل ، جبرانی جلسه اول و جبرانی جلسه سوم کلاس درس برنامه سازی سیستم ۱ به ترتیب در تاریخ۲۹/۷/۹۶ … ادامه...

تغییر ساعت برگزاری درس اصول میکرو کامپیوترها و آز آقای دکتر یثربی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر یثربی ، جلسه چهارم تا دهم درس اصول میکروکامپیوترها و آز  از ساعت ۱۵-۱۶:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس فیزیک ۱ اقای دکتر پوست فروش

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر پوست فروش ، جلسه چهارم درس فیزیک ۱  در تاریخ۲۳/۷/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه ششم درس تاسیسات الکتریکی و پروژه اقای مهندس حامدی

 

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای مهندس حامدی ، جلسه ششم درس تاسیسات الکتریکی و پروژه در تاریخ۱/۸/۹۶ساعت ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول دروس آمار و احتمالات ، محاسبات عددی ، اصول سیستمهای کنترل گسترده ، ابزار دقیق و مکانیک سیالات

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای دکتر برهانی حقیقی ، جبرانی جلسه اول درس آمار و احتمالات در تاریخ۱۰/۸/۹۶ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.

به اطلاع می … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی جلسه اول درس الکترومغناطیس آقای دکتر باقری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد آقای مهندس باقری ، جبرانی جلسه اول درس الکترومغناطیس  در تاریخ۱۷/۷/۹۶ ساعت ۱۸-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری کلاس درس بررسی سیستمهای قدرت ۱ اقای دکتر اقتدارپور

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای دکتر اقتدارپور ، جبرانی جلسه اول و جلسه سوم و چهارم کلاس درس بررسی سیستمهای قدرت ۱ به ترتیب در تاریخ۲۷/۷/۹۶ … ادامه...

زمان برگزاری جلسه اول و دوم جلسه مازاد درس مدار الکتریکی ۲ اقای مهندس نوشاد

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد اقای مهندس نوشاد ، جلسه اول کلاس درس مدار الکتریکی ۲ در تاریخ ۸/۸/۹۶ ساعت ۱۶-۱۸و دو جلسه کلاس مازاد اول و … ادامه...

برگزاری کلاس درس کنترل کننده برنامه پذیر به صورت خودخوان

به اطلاع می رساند کلاس درس کنترل کننده برنامه پذیر سرکار خانم مهندس ریحانه مختارنامه ، به صورت خود خوان برگزار خواهد شد.… ادامه...

تغییر زمان جلسه سوم کلاس درس ریاضی مهندسی اقای دکتر رستگار

 بدینوسیله به اطلاع می رساند جلسه سوم کلاس درس ریاضی مهندسی اقای دکتر رستگار از تاریخ۱۰/۷/۹۶ به تاریخ ۱۱/۷/۹۶ ساعت ۱۸-۲۰ تغییر یافت.… ادامه...