زمان برگزاری درس سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت اقای دکتر یزدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  یزدی جبرانی اول  درس سیستمهای کنترل هوشمند در صنایع نفت در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶  ساعت۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه دهم درس ماکروویو اقای دکتر بهمن سلطانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  بهمن سلطانی جلسه دهم  درس ماکروویو  در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۶  ساعت ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس کنترل بهینه اقای دکتر روستا

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  روستا جبرانی اول درس کنترل بهینه در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۶  برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری مازاد اول درس الکترونیک ۱ اقای دکتر امامی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  امامی مازاد اول درس الکترونیک ۱  در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه پنجم و جبرانی اول درس PLC اقای دکتر صفوی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  صفوی جبرانی اول درس PLC   در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۶-۱۸ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به نظر … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس مدار های منطقی خانم مهندس کریمی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کریمی جبرانی درس مدارهای منطقی در تاریخ ۱۹/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول و جلسه ششم درس ریاضی ۲ اقای دکتر مراتی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  مراتی جبرانی اول  درس ریاضی ۲ در تاریخ ۱۷/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۴-۱۶  برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به … ادامه...

زمان برگزاری درس مدارهای منطقی خانم مهندس کریمی

 بدینوسیله به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس کریمی  درس مدارهای منطقی در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۶ ساعت  ۱۴-۱۶ برگزار می گردد.… ادامه...

تغییر کلاس جلسه ششم درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی

تغییر کلاس جلسه ششم درس فیزیک ۱ -گروه ۱ – خانم دکتر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر حسینی)، کلاس جلسه هفتم درس فیزیک ۱-گروه۱ – از تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه ۱ – خانم دکتر دانائیان

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه ۱ – خانم دکتر دانائیان
بنا به نظر استاد محترم درس (خانم دکتر دانائیان) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس ادبیات فارسی-گروه … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی چهارم و جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی-گروه ۱- آقای دکتر شکر

کنسل شدن کلاس مجازی چهارم و جبرانی درس اخلاق و تربیت اسلامی-گروه ۱- آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، کلاس مجازی چهارم اخلاق و تربیت … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲-گروه ۱- آقای مهندس ناصری

جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲-گروه ۱- آقای مهندس ناصری
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای مهندس ناصری)، جبرانی کلاس مجازی درس مدارهای الکتریکی ۲ -در تاریخ ۱۶/۱۲/۹۶ ساعت … ادامه...

زمان برگزاری جلسه سوم درس کنترل نوین خانم مهندس صادقی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، خانم مهندس صادقی جلسه سوم  درس کنترل نوین در تاریخ ۹/۱۲/۹۶ ساعت ۸-۱۰  برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی

به اطلاع می رساند درس مخابرات ۱ اقای دکتر جمشیدی به صورت ده جلسه کلاس مجازی روزهای سه شنبه ساعت ۱۸-۲۰ برگزار می گردد.… ادامه...