یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق کیفری – گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق کیفری – گروه ۱–آقای دکتر ابراهیمی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ابراهیمی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس تاریخ حقوق … ادامه...

تغییر کلاس مجازی درس کارتحقیقی ۱ -گروه ۱- خانم عبداله زاده

تغییر کلاس مجازی درس کارتحقیقی ۱ -گروه ۱- خانم عبداله زاده
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم عبداله زاده)، کلاس مجازی درس کارتحقیقی ۱ -گروه ۱-از تاریخ ۲۲/۹/۹۶ به تاریخ … ادامه...

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر

کنسل شدن کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱- آقای دکتر شکر
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر شکر)، کلاس مجازی اول درس اندیشه اسلامی ۲-گروه ۱در تاریخ … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان

یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱ -گروه ۱ – آقای دکتر زرنشان
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر زرنشان) یک جلسه کلاس جبرانی حقوق بین … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۴ -گروه ۱–آقای طلعتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای طلعتی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس متون فقه ۴ -گروه ۱– … ادامه...

کنسل شدن جلسه پنجم مجازی درس متون فقه ۲-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور

کنسل شدن جلسه پنجم مجازی درس متون فقه ۲-گروه ۱ – آقای دکتر اسماعیل پور
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر اسماعیل پور) جلسه پنجم مجازی درس متون … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۲ و بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۲ و بزهکاری اطفال -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، یک جلسه کلاس جبرانی … ادامه...

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان

دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام- گروه ۱- خانم دکتر پایان
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر پایان)، دو جلسه جبرانی کلاس مجازی درس تاریخ … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی اول درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی

جبرانی کلاس مجازی اول درس حقوق اساسی ۱- گروه ۱–آقای دکتر عباسی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر عباسی)، جبرانی کلاس مجازی اول درس حقوق اساسی ۱-گروه ۱- در … ادامه...

تغییر تاریخ کلاس درس مقدمه علم حقوق –گروه ۲-آقای دکتر ایزدی

تغییر تاریخ کلاس درس مقدمه علم حقوق –گروه ۲-آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، کلاس درس مقدمه علم حقوق –گروه ۲-از تاریخ ۴/۸/۹۶ به تاریخ … ادامه...

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق دریاها-گروه ۱- آقای محمدی

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق دریاها-گروه ۱- آقای محمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای محمدی)، جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق دریاها-گروه ۱-در تاریخ ۲۰/۷/۹۶ ساعت ۱۰ تا … ادامه...

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مبانی علم اقتصاد-گروه ۱- آقای دکتر صدرایی

یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مبانی علم اقتصاد-گروه ۱- آقای دکتر صدرایی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر صدرایی)، یک جلسه جبرانی کلاس مجازی درس مبانی علم اقتصاد … ادامه...

اضافه شدن گروه ۲ به درس مقدمه علم حقوق -آقای دکتر ایزدی

اضافه شدن گروه ۲ به درس مقدمه علم حقوق -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، درس مقدمه علم حقوق به دلیل تعداد زیاد دانشجویان یک … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس عربی-گروه ۱ – آقای دکتر عربی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس عربی-گروه ۱ – آقای دکتر عربی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر عربی) یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس عربی-گروه ۱ – … ادامه...

تغییر ساعت کلاس مجازی درس حقوق مدنی ۲-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی

تغییر ساعت کلاس مجازی درس حقوق مدنی ۲-گروه ۱ – آقای دکتر رودیجانی
بنا به نظر استاد محترم درس (آقای دکتر رودیجانی) ساعت کلاس مجازی درس حقوق مدنی ۲-گروه ۱ … ادامه...