زمان برگزاری جلسه سوم درس حقوق مدنی ۱ و جلسه دوم حقوق تجارت ۱ اقای دکتر امیر حسینی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر امیرحسینی جلسه سوم درس حقوق مدنی ۱در تاریخ ۳/۱۲/۹۶ ساعت ۱۷:۳۰-۱۶ برگزار می گردد.

به اطلاع می رساند بنا به … ادامه...

زمان برگزاری جبرانی دوم درس حقوق اداری ۲ اقای دکتر والی زاده

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر والی زاده جبرانی جلسه دوم درس حقوق اداری ۲ در تاریخ ۳/۱۲/۹۶  ساعت ۱۰-۱۱:۳۰برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس حقوق کیفری اقتصادی اقای دکتر ساداتی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر ساداتی جبرانی جلسه اول درس حقوق کیفری اقتصادی در تاریخ ۵/۱۲/۹۶  ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس سمینار ( ارشد حقوق بین الملل) اقای دکتر رستگاری

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر رستگاری جبرانی جلسه اول درس سمینار( ارشد حقوق بین الملل )در تاریخ ۱۰/۲/۹۷ساعت ۱۷-۱۸ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی اول درس پزشکی قانونی اقای دکتر رییسی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر رئیسی جبرانی اول درس پزشکی قانونی در تاریخ ۵/۱۲/۹۶ ساعت ۱۴-۱۵:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس ایین دادرسی کیفری ۱ اقای دکتر نیکنام

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر نیکنام جبرانی اول درس ایین دادرسی کیفری ۱  در تاریخ ۵/۱۲/۹۶ ساعت ۱۸-۱۹:۳۰برگزار می گردد.… ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی درس سازمانهای بین المللی –گروه ۱(دکتر طلایی

یک جلسه کلاس جبرانی درس سازمانهای بین المللی –گروه ۱(دکتر طلایی)
بنا بنظر استاد محترم درس (دکتر طلایی) یک جلسه کلاس جبرانی درس سازمانهای بین المللی –گروه ۱(دکتر طلایی) درتاریخ … ادامه...

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی)، جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل … ادامه...

تغییرجلسه ششم کلاس مجازی درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی

تغییرجلسه ششم کلاس مجازی درس روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی -گروه ۱ -آقای دکتر ایزدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ایزدی)، جلسه ششم کلاس مجازی … ادامه...

کنسل شدن برنامه کلاسی درس زبان انگلیسی ویژه گروه ۲– خانم دکتر صمیمی

کنسل شدن برنامه کلاسی درس زبان انگلیسی ویژه گروه ۲ – خانم دکتر صمیمی
به اطلاع می رساند با توجه به عدم حد نصاب گروه ۲ درس زبان انگلیسی ویژه … ادامه...

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه حقوق

موضوعات تصویب شده درس سمینار ویژه در گروه حقوقادامه...

طرح تحقیق های تصویب شده (پروپوزال )در گروه آموزشی حقوق

طرح تحقیق های تصویب شده (پروپوزال )در گروه آموزشی حقوقادامه...

دو گروه شدن درس مدیریت دانش – آقای دکترساکتی

دو گروه شدن درس مدیریت دانش – آقای دکتر ساکتی
بنا به نظر دانشکده درس مدیریت دانش (آقای دکتر ساکتی) دو گروه شد.(شایان ذکر است برنامه این درس در سایت … ادامه...

دو گروه شدن درس زبان انگلیسی ویژه – خانم دکتر صمیمی

دو گروه شدن درس زبان انگلیسی ویژه – خانم دکتر صمیمی
بنا به نظر دانشکده درس زبان انگلیسی ویژه دو گروه شد.(شایان ذکر است برنامه این درس در سایت دانشکده … ادامه...

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی

جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل عمومی ۱-گروه ۱- آقای دکتر محمدی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر محمدی)، جبرانی اول کلاس مجازی درس حقوق بین الملل … ادامه...