یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس قواعد فقه ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس قواعد فقه ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر ساداتی)، یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس قواعد … ادامه...

تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۱ -گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی

تغییر کلاس مجازی دروس تجارت۱ -گروه ۲- آقای دکتر امیر حسینی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر امیر حسینی)، کلاس مجازی دروس تجارت۱ -گروه ۲-از تاریخ ۲۶/۲/۹۷ به تاریخ … ادامه...

زمان برگزاری جلسه دهم درس ادله اثبات دعوی اقای دکتر فاتحی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر فاتحی  جلسه دهم درس  ادله اثبات دعوی در تاریخ ۲۵/۲/۹۷  ساعت ۱۶-۱۷:۳۰برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری مازاد اول درس داوری بین الملل اقای دکتر ایزدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر ایزدی مازاد اول  درس  داوری بین الملل در تاریخ ۱/۳/۹۷  ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس حقوق مدنی ۱ گروه ۲ اقای دکتر امیر حسینی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر امیر حسینی جبرانی دوم درس  حقوق مدنی ۱ گروه ۲ در تاریخ ۲۵/۲/۹۷  ساعت ۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسه هفتم درس متون فقه ۳ اقای دکتر اسماعیل پور

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر اسماعیل پور جلسه هفتم درس متون فقه ۳ در تاریخ ۱۹/۲/۹۷  ساعت ۸-۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی چهارم درس حقوق اداری ۲ اقای دکتر والی زاده

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر والی زاده جبرانی چهارم درس حقوق اداری ۲ در تاریخ ۱۸/۲/۹۷  ساعت ۸-۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس ایین دادرسی کیفری ۱ اقای دکتر نیکنام

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، آقای دکتر نیکنام جلسه  جبرانی دوم درس ایین دادرسی کیفری ۱  در تاریخ ۱۸/۲/۹۷  ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس متون فقه ۱ گروه ۲ اقای دکتر طلعتی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  طلعتی جلسه  جبرانی  درس متون فقه ۱ گروه ۲ در تاریخ ۸/۳/۹۷  ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس زبان انگلیسی ویژه گروه ۲ خانم دکتر صمیمی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد،خانم دکتر  صمیمی درس زبان انگلیسی ویژه گروه ۲ در تاریخ  ۱۷/۲/۹۷   از ساعت ۱۸-۱۶به ساعت ۱۶-۱۴تغییر یافت… ادامه...

ز مان برگزاری درس اصول فقه ۲ اقای دکتر طلعتی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  طلعتی جلسه مازاد  درس اصول فقه ۲ در تاریخ ۱۰/۳/۹۷  ساعت ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس حقوق بین الملل اقتصادی اقای دکتر زمانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر  زمانی  جلسه جبرانی  درس حقوق بین الملل اقتصادی  در تاریخ ۷/۳/۹۷  ساعت ۱۴-۱۵:۳۰برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس سیستمهای دینامیکی ۱ اقای دکتر صمدی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر صمدی درس  سیستمهای دینامیکی ۱ در تاریخ ۱۷/۲/۹۷ ساعت:۱۰-۱۲ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری جلسات هشتم و نهم و دهم درس متون فقه ۱ اقای دکتر اسماعیل پور

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر اسماعیل پور جلسه هشتم ، نهم و دهم  درس  متون فقه ۱ در تاریخ ۱۷/۲/۹۷  ، ۲۴/۲/۹۷ ، ۳۱/۲/۹۷ ساعت … ادامه...

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۳ و حقوق کیفری اقتصادی و قواعد فقه ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی

یک جلسه کلاس جبرانی مجازی درس حقوق جزای عمومی۳ و حقوق کیفری اقتصادی و قواعد فقه ۲ -گروه ۱ – آقای دکتر ساداتی
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر … ادامه...