مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶

مکان برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

اطلاعیه شماره ۲ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶(نحوه واریز وجه پرداختی امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ )

اطلاعیه شماره۲نحوه واریز وجه پرداختی پایان ترم نیمسال دوم۹۶-ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده ساعت امتحانی کلیه دروس)

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات پایان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...

جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون

جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- در تاریخ۷/۳/۹۷ ساعت ۱۸ تا … ادامه...

زمان برگزاری جلسه دهم درس مبانی سازمان و مدیریت خانم دکتر ملکی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد خانم دکتر ملکی، جلسه دهم درس مبانی سازمان و مدیریت در تاریخ ۶/۳/۹۷   ساعت ۱۶-۱۷:۳۰  برگزار می گردد.… ادامه...

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- خانم دهقانی

دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی – گروه ۱- خانم دهقانی
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دهقانی)، دو جلسه کلاس جبرانی مجازی درس پژوهشهای عملیاتی … ادامه...

جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد جهانگردی- گروه ۱- آقای دکتر اکبریان

جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد جهانگردی- گروه ۱- آقای دکتر اکبریان
بنا بنظر استاد محترم درس (آقای دکتر اکبریان)، جبرانی کلاس مجازی درس اقتصاد جهانگردی در تاریخ ۳۱/۲/۹۷ ساعت ۱۴ … ادامه...

زمان برگزاری جلسه هشتم درس اداب سفر در اسلام خانم دکتر معاون

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد،خانم دکتر  معاون  جلسه هشتم درس اداب سفر در اسلام در تاریخ  ۲۴/۲/۹۷  ساعت  ۱۸-۱۹:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

زمان برگزاری درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی خانم دکتر دهقانی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد،خانم دکتر  دهقانی  جلسه جبرانی درس پژوهشهای عملیاتی در جهانگردی  در تاریخ  ۲۳/۲/۹۷  ساعت  ۸-۱۰برگزار می گردد.… ادامه...

جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون

جبرانی درس آداب سفر در اسلام-گروه ۱- خانم دکتر معاون
بنا بنظر استاد محترم درس (خانم دکتر معاون)، جبرانی درس آداب سفر در اسلام در تاریخ ۱۰ /۹۷/۲ ساعت ۱۸ … ادامه...

اطلاعیه شماره ۴ :مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۶

مکان برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دومط۹۶ادامه...

زمان برگزاری جبرانی درس اصول علم اقتصاد ۱ اقای دکتر صدرایی

به اطلاع می رساند بنا به نظر استاد، اقای دکتر صدرایی  جبرانی اول درس اصول علم اقتصاد۱ در تاریخ ۱۰/۳/۹۷  ساعت ۱۶-۱۷:۳۰ برگزار می گردد.… ادامه...

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۶

اطلاعیه شماره۱ برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۶

 … ادامه...

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم ۹۷ – ۹۶ (مشاهده و پرینت کارت ورود به جلسه امتحان)

اطلاعیه شماره ۳برگزاری امتحانات میان ترم نیمسال دوم۹۶ادامه...